(HR) Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Varaždin – završna faza

Izvor: Official Journal of the European Union, 08.04.2014.

Hrvatska-Varaždin: Usluge projektiranja cjevovoda

2014/S 069-119543

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Varkom d.d.
39048902955
Trg bana Jelačića 15
Služba(e) za kontakt: Tehničke službe
Na pažnju (osoba za kontakt): Sandra Skok
42000 Varaždin
HRVATSKA
Telefon: +385 42406441
E-pošta: sskok@varkom.com
Telefaks: +385 42406450

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0018027

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Vodoopskrba
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Varaždin – završna faza.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Adresa naručitelja Varkom d.d.

NUTS kod HR014

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Varaždin – završna faza.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71322200

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Oblik jamstva: bjanko zadužnice u odgovarajućem broju primjeraka, ispunjene, potpisane i ovjerene prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice). Uvjeti jamstva: visina jamstva u iznosu od 300 000 HRK bez PDV-a. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude: ne kraće od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena, te označiti rednim brojem stranice kao i ostale stranice ponude.
U ponudi se mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv nedostatak ponude.
Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:
— odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,
— ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Kao jamstvo iz ove točke, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu, na poslovni račun Varkom d.d. Varaždin, broj: HR 3623400091110181847 model 05, poziv na broj 19.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: obvezan sastojak ugovora o nabavi, u obliku bjanko zadužnice u odgovarajućem broju primjeraka, ispunjene, potpisane i ovjerene prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice), u najmanjem iznosu od 10 % ukupne ugovorne cijene bez PDV-a.
Jamstvo za preplatu za slučaj povrata preplate.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Ako gospodarski subjekt ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. do 75. Zakona o javnoj nabavi.
Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave, što dokazuje:
— izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelj temeljem članka 70. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, mora dostaviti:
— suglasnost Državne geodetske uprave temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN, 152/08, 61/11, 56/13), za sebe i/ili za podizvoditelja. Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave. Navedena suglasnost je potrebna jer predmet nabave obuhvaća i geodetske poslove.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednje 3 godine (u godini u kojoj je postupak započet i prethodne 3 godine) s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne stane, naručitelja u smislu ovoga Zakona ili privatnog subjekta, sukladno članku 72. stavku 5. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Prilog E1).
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Popis značajnih ugovora o uslugama izvršenih u posljednje 3 godine s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane, iz kojeg je vidljivo da je ukupnim zbrojem ugovora za projektiranje ponuditelj izradio sljedeću projektnu dokumentaciju:
— 150 km idejnih projekta s ishođenim lokacijskim dozvolama i min. 200 km glavnih projekata s ishođenim građevinskim dozvolama/potvrdama glavnog projekta kanalizacijske mreže sanitarnih otpadnih voda (mješovita i sanitarno razdjelna gravitacijska i tlačna kanalizacijska mreža), pri čemu po pojedinačnom ugovoru ne smije biti manje od 10 km projektirane kanalizacijske mreže sanitarnih otpadnih voda i
— 20 km idejnih projekta s ishođenim lokacijskim dozvolama i 20 km glavnih projekata s ishođenim građevinskim dozvolama/potvrdama glavnog projekta mreže javne vodoopskrbe, pri čemu po pojedinačnom ugovoru ne smije biti manje od 5 km projektirane mreže javne vodoopskrbe i
— 50 idejnih projekta s ishođenim lokacijskim dozvolama i 50 glavnih projekata s ishođenim građevinskim dozvolama/potvrdama glavnog projekta crpnih stanica za sanitarne otpadne vode (mješovita i sanitarno razdjelna kanalizacijska mreža) minimalnog kapaciteta 5 l/s i
— 3 idejna projekta s ishođenim lokacijskim dozvolama i 3 glavna projekta s ishođenim građevinskim dozvolama/potvrdama glavnog projekta crpnih stanica za mješovite i/ili oborinske otpadne vode minimalnog kapaciteta 100 l/s i
— 2 idejna projekta s ishođenim lokacijskim dozvolama i 2 glavna projekta s ishođenim građevinskim dozvolama/potvrdama glavnog projekta retencijskih bazena većih od 500 m3 i
— 1 idejni projekt s ishođenom lokacijskom dozvolom i 1 glavni projekt s ishođenom građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta za kolektor minimalnog promjera DN 1 200 mm i minimalne duljine 500 m.
Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete (članak 72. stavak 5. točka 2. Zakona o javnoj nabavi) (Prilog F).
Popis s podacima o stručnom kadru kojim ponuditelj raspolaže i koji će sudjelovati u realizaciji projekta koji mora najmanje sadržavati sljedeće uvjete:
I. projektant/glavni projektant – najmanje 2 osobe koje posjeduju ovlaštenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) u periodu od min. 10 godina te koje su izradile minimalno 1 idejni projekt s ishođenom lokacijskom dozvolom i 1 glavni projekt s ishođenom građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta u svojstvu glavnog projektanta za:
— min. 20 km idejnih i 20 km glavnih projekta kanalizacijske mreže sanitarnih otpadnih voda (mješovita i sanitarno razdjelna gravitacijska i tlačna kanalizacijska mreža),
— min. 5 km idejnih i 5 km glavnih projekta mreže javne vodoopskrbe,
— min. 10 crpnih stanica za sanitarne otpadne vode (mješovita i sanitarno razdjelna kanalizacijska mreža) minimalnog kapaciteta 5 l/s, u nivou obrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i glavnog projekta, jednu crpnu stanicu min. kapaciteta 100 l/s,
— min. jedan retencijski bazen veći od 500 m3 u idejnom i glavnom projektu.
*u slučaju navođenja više od 2 osobe prema traženim uvjetima iz ove točke, ponuditelj mora jasno naznačiti koje 2 osobe se boduje.
II. projektant – najmanje 3 osobe koje posjeduju ovlaštenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) te koje su sudjelovale u izradi minimalno 1 idejnog i 1 glavnog projekta za:
— min. 5 km kanalizacijske mreže sanitarnih otpadnih voda (mješovita i sanitarno razdjelna gravitacijska i tlačna kanalizacijska mreža),
— min. 2 km mreže javne vodoopskrbe,
— min. 3 crpne stanice za sanitarne otpadne vode (mješovita i sanitarno razdjelna kanalizacijska mreža) minimalnog kapaciteta 5 l/s.
III. projektant – najmanje 1 osoba koja posjeduje ovlaštenje Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) te koja je projektirala minimalno 2 glavna projekta za izgradnju crpne stanice za sanitarne otpadne vode (mješovita i sanitarno razdjelna kanalizacijska mreža) minimalnog kapaciteta 5 l/s u dijelu strojarskih instalacija.
IV. projektant – najmanje 1 osoba koja posjeduje ovlaštenje Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE) te koja je projektirala minimalno 2 glavna projekta za izgradnju crpne stanice za sanitarne otpadne vode (mješovita i sanitarno razdjelna kanalizacijska mreža) minimalnog kapaciteta 5 l/s u dijelu elektroinstalacija.
V. inženjer geodezije – najmanje 2 osobe koje posjeduju ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Popis ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je postupak započet i prethodne 3 godine, koji je definiran DZN-om. Značaj 40

2. Popis izrađenih idejnih i glavnih projekata u svojstvu glavnog projektanta (odnosno projektanta na projektima na kojima se ne imenuje glavni projektant prema članku 180. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012)) u godini u kojoj je postupak započet i prethodne 3 godine, koji je definiran DZN-om. Značaj 30

3. Cijena. Značaj 30

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
1/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
19.5.2014 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 19.5.2014 - 12:00

Mjesto

Varkom d.d. Varaždin, Trg bana Jelačića 15, I. kat.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/V, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu s prethodnim stavkom smatrat će se nepravodobnom. Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloga poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
4.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: