(HR) Nabavka usluga izrade studije izvodljivosti višenamjenskog kanala Dunav – Sava

Datum objave: 01.09.2016. 09:30 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.09.2016.
  •  

Hrvatska-Vukovar: Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza

2016/S 168-302924

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Agencija za vodne putove
24329099782
Parobrodarska 5
Služba(e) za kontakt: Sektor razvoja i pripreme
Na pažnju (osoba za kontakt): Ljiljana Klasanović
32000 Vukovar
Hrvatska
Telefon: +385 32445049
E-pošta: javna.nabava@vodniputovi.hr
Telefaks: +385 32450653

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0019029

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izrada studije izvodljivosti višenamjenskog kanala Dunav – Sava.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Pružanje usluga odnosi se na Agenciju za vodne putove, Parobrodarska 5, HR-32000 Vukovar. Odabrani izvršitelj će usluge obavljati na navedenom mjestu, a ukoliko je njegovo sjedište izvan tog mjesta, usluge može obavljati i/ili iz mjesta svog sjedišta, u mjeri u kojoj to priroda usluga dopušta, uz suglasnost naručitelja.

NUTS kod HR026

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izrada studije izvodljivosti višenamjenskog kanala Dunav – Sava.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71241000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je točna i u cijelosti je iskazana u Troškovniku, koji je u objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao standardizirani troškovnik.
Studiju izvodljivosti uključujući analizu troškova i koristi, izvršitelj je obvezan pripremiti u minimalno:
— 2 primjerka uvezana na hrvatskom jeziku,
— 2 primjerka uvezana na engleskom jeziku,
— 1 primjerak u digitalnom obliku na hrvatskom jeziku,
— 1 primjerak u digitalnom obliku na engleskom jeziku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 18 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 400 000 HRK ili 53 445,80 EUR, prema srednjem tečaju za EUR Hrvatske narodne banke u primjeni na dan 30.8.2016 godine (1 EUR = 7,484217), odnosno na dan početka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankovne garancije. Jamstvo mora glasiti na naručitelja te mora biti bezuvjetno, bez prigovora, neopozivo i naplativo na prvi poziv i s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Napomena: U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti sve prethodno naznačene 5 slučajeve za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi;
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije, jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti izdano u korist Agencije za vodne putove, Vukovar, Parobrodarska 5, OIB: 24329099782. Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno naručitelj će ga vratiti ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje:
a) tuzemni ponuditelji:
— u korist računa Državnog proračuna RH, broj: HR 12 1001 0051 8630 0016 0, model 64, poziv na broj: 9725-41538-OIB ponuditelja,
— svrha plaćanja: jamstvu za ozbiljnost ponude EVV-06/16/JN.
b) inozemni ponuditelji za novčani polog u EUR ili HRK:
— na račun u Privrednoj banci Zagreb d. d.: BIC: PBZGHR2X,
— IBAN: HR37 2340 0091 5102 9577 1,
— vlasnik računa: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb,
— polje 70 Remittance Information: 41538, 9725, EVV-06/16/JN.
Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudu.
U slučaju zajednice ponuditelja, jamstvo za ozbiljnost ponude prilaže nositelj ponude ili svi članovi zajednice solidarno ili 1 član zajednice ponuditelja, na ukupan iznos.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od ugovorene vrijednosti sa pripadajućim PDV-om bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima.
Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti u roku od 15 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo mora pokrivati cijelo vrijeme važenja ugovora, odnosno jamstvo se vraća nakon uredno izvršene primopredaje predmeta nabave. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede bilo koje ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja te ukoliko ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Ako je odabrani ponuditelj zajednica ponuditelja, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u cijelosti, može dostaviti bilo koji član zajednice.
3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Izvršitelj usluge je obvezan naručitelju u najdužem roku od 15 kalendarskih dana od dana primopredaje ugovorenih usluga predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv” i „bez prigovora”. Jamstvo iznosi 5 % vrijednosti izvršenih usluga po ugovoru bez PDV-a. Bankarska garancija treba glasiti na naručitelja i imati rok valjanosti od 1 godine od dana primopredaje ugovorenih usluga.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Obavezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje
Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11,77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba popunjava se i potpisuje prema Prilogu I. ove Dokumentacije za nadmetanje, a popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u Prilogu I. Dokumentacije za nadmetanje.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz ove točke, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije naveden u točki (a); ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz naprijed navedene točke (a) i (b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz ove točke.
1.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga iz točke (a); ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave iz točke (a) ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta iz točke (b).
1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. do 75. Zakona o javnoj nabavi.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje ponuditelj dostavi, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenta i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti u vezi sa obveznim razlozima isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja. Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira 1 ili više podizvoditelja, okolnosti u svezi s obveznim razlozima isključenja utvrđuju se i za podizvoditelje.
2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje
Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja:
2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke (a) ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti; ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke (a) ili dokument iz točke (b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Napomena: S obzirom da sukladno odredbama Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11 i 148/13) i Stečajnom zakonu (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03,0 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13) izvod iz sudskog registra ne sadrži sve potrebne podatke za utvrđivanje okolnosti ostalih razloga isključenja, ponuditelji iz Republike Hrvatske obvezni su dostaviti izjavu u Prilogu II. Dokumentacije za nadmetanje.
2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupka likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke (a) ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti; ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke (a) ili dokument iz točke (b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Napomena: S obzirom da sukladno odredbama Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11 i 148/13) i Stečajnom zakonu (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03,0 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13) izvod iz sudskog registra ne sadrži sve potrebne podatke za utvrđivanje okolnosti ostalih razloga isključenja, ponuditelji iz Republike Hrvatske obvezni su dostaviti izjavu u Prilogu II. Dokumentacije za nadmetanje.
2.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust u smislu ove točke je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, ako je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju da naručitelj raspolaže dokazima je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati, naručitelj će ga isključiti iz postupka javne nabave te navesti razloge isključenja i dokumentirati ih u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno odluci o poništenju postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, dokazi se dostavljaju i utvrđuju okolnosti iz točke 2. ovog Poziva za sve članove zajednice ponuditelja (gospodarske subjekte) pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.
Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira 1 ili više podizvoditelja, okolnosti iz točke 2. ovog Poziva, utvrđuju se i za podizvoditelje.
3. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost
Gospodarski subjekt mora dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost prema slijedećim dokazima koji se prilažu uz ponudu:
3.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2016.) i tijekom 3 godine (2013. – 2015.) koje prethode toj godini.
Popis ugovora sadrži:
— iznos,
— datum pružene usluge, i
— naziv druge ugovorne strane.
Ogledni obrazac Popisa nalazi se u Prilogu III. Dokumentacije za nadmetanje.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilažu potvrde potpisane ili izdane od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potvrda mora sadržavati:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost usluge,
— datum i mjesto izvršenja usluge,
— navod jesu i usluge izvedene uredno i u skladu s pravilima struke.
U slučaju da ponuditelj raspolaže dokumentima kojima dokazuje minimalnu razinu sposobnosti izraženim u valuti različitoj od HRK, prilikom računanja protuvrijednosti koristiti će se tečaj Hrvatske narodne banke utvrđen na dan početka postupka javne nabave.
2. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete
Ponuditelj ili zajednica ponuditelja mora dokazati da će za izvršavanje ugovora imati na raspolaganju sljedeće ključne stručnjake:
— Ključni stručnjak 1: Voditelj projekta,
— Ključni stručnjak 2: Stručnjak za financijske i ekonomske analize te analize prometa u smislu ekonomskih pokazatelja,
— Ključni stručnjak 3: Stručnjak za hidrološko-hidrauličke analize i hidrotehničke građevine općenito,
— Ključni stručnjak 4: Stručnjak na području mostogradnje.
Dokaz se dostavlja u obliku izjave sukladno oglednom obrascu u Prilogu IV. ove Dokumentacije za nadmetanje, u kojoj ponuditelj izjavljuje da će imati na raspolaganju navedene ključne stručnjake te mora poimence navesti stručnjake koji će sudjelovati u izvršavanju ugovora u ulozi ključnih stručnjaka. Uz ime i prezime stručnjaka, mora se navesti njihova pozicija u timu s napomenom da će upravo poimence navedene osobe pružati ugovorne usluge. Popis ključnih stručnjaka mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe ponuditelja. Navedene izjave moraju biti popraćene životopisima stručnjaka, sukladno oglednom obrascu u Prilogu V. Dokumentacije za nadmetanje.
Iskustvo i drugi uvjeti stručnih kvalifikacija za poimence predložene ključne stručnjake dokazuju se životopisom, sukladno oglednom obrascu u Prilogu V. ove Dokumentacije za nadmetanje, i potvrdom poslodavca o uredno izvršenim uslugama odnosno da svaki pojedini ključni stručnjak posjeduje iskustvo u traženim uslugama. Podatke u ispravama, ponuditelj daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću. Naručitelj ima pravo provjeriti istinitost navoda.
Neključni stručnjaci
Uz navedene ključne stručnjake ponuditelj mora dokazati da će za provedbu ugovora imati na raspolaganju sljedeće neključne stručnjake:
— stručnjak za projektiranje vodnih putova,
— stručnjak za projektiranje luka i pristaništa,
— stručnjak za projektiranje ostalih infrastrukturnih prijelaza (plinovod, naftovod, vodovod, električna mreža),
— stručnjak za projektiranje prometne infrastrukture (ceste ili željeznica),
— stručnjak za imovinsko-pravne odnose,
— stručnjak za analize troškova i koristi,
— stručnjak za zaštitu prirode i okoliša,
— stručnjak za komunikaciju i vidljivost.
Ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju navedene neključne stručnjake te mora poimence navesti stručnjake koji će sudjelovati u izvršavanju ugovora u ulozi neključnih stručnjaka. Uz ime i prezime stručnjaka, mora se navesti njihova pozicija u timu s napomenom da će upravo poimence navedene osobe pružati ugovorne usluge. Popis neključnih stručnjaka mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe ponuditelja.
Gospodarski subjekt mora priložiti i potpisati izjavu da će svi poimence predloženi ključni i neključni stručnjaci uistinu sudjelovati u provedbi aktivnosti predmeta nabave ove Dokumentacije za nadmetanje. Gospodarski subjekt mora priložiti i potpisati izjavu kojom stavlja na raspolaganje naručitelju svoje resurse za uspješnu provedbu predmeta nabave ove Dokumentacije za nadmetanje.
Iskustvo i drugi uvjeti stručnih kvalifikacija za poimence predložene neključne stručnjake dokazuju se životopisom i potvrdom poslodavca o uredno izvršenim uslugama odnosno da svaki pojedini neključni stručnjak posjeduje tražene kvalifikacije i iskustvo na traženim uslugama. Podatke u ispravama ponuditelj daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću. Naručitelj ima pravo provjeriti istinitost navoda.
Ogledni obrazac Izjave nalazi se u Prilogu VI. Dokumentacije za nadmetanje.
Ogledni obrazac životopisa neključnog stručnjaka nalazi se u Prilogu VII. Dokumentacije za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo ovaj postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio:
— 1 ugovor koji uključuje izradu studije izvodljivosti u području prometa za minimalno 60 km dužine,
— 1 ugovor koji uključuje projektiranje za izgradnju mosta raspona jednakog ili većeg od 70 m,
— 1 ugovor koji uključuje projektiranje na unutarnjim vodnim putovima minimalno IV. klase vodnog puta.
Ukupna zbrojena vrijednost 3 navedena izvršena ugovora o pružanju usluga mora biti minimalno jednaka procijenjenoj vrijednosti predmetu nabave.
Gospodarski subjekt mora dokazati da poimence navedene osobe s popisa posjeduju najmanje slijedeće stručne kvalifikacije:
Ključni stručnjak 1: Voditelj Projekta
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— minimalno magistar struke, odnosno jednakovrijedno zvanje prema ranijim propisima (sveučilišna diploma VII stupanj – minimalno 4 godine) građevinske struke,
— minimalno 10 godina općeg radnog iskustva, od čega minimalno 7 godina radnog iskustva na EU sufinanciranim projektima,
— posjedovanje minimalno 1 od svjetski priznatih certifikata za upravljanje projektima/timovima (IPMA – minimalno stupanj C, PMI – minimalno stupanj PMP (Stručnjak projektnog menadžmenta), Prince 2 – minimalno stupanj practitioner ili jednakovrijednog).
Specifično stručno iskustvo koje će se koristiti za postupak bodovanja sukladno kriteriju odabira:
— broj EU sufinanciranih projekata vezanih uz infrastrukturu na unutarnjim plovnim putovima na kojima je stručnjak bio voditelj projekta,
— broj izrađenih studija izvodljivosti na području unutarnjih plovnih putova na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao voditelj projekta.
Ključni stručnjak 2: Stručnjak za financijske i ekonomske analize te analize prometa u smislu ekonomskih pokazatelja
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— minimalno magistar struke, odnosno jednakovrijedno zvanje prema ranijim propisima (sveučilišna diploma VII stupanj – minimalno 4 godine) ekonomske ili građevinske struke,
— minimalno 10 godina općeg radnog iskustva, od čega minimalno 7 godina na poslovima ekonomskih i financijskih analiza.
Specifično stručno iskustvo koje će se koristiti za postupak bodovanja sukladno kriteriju odabira:
— broj projekata koji uključuju provedbu ekonomskih analiza i/ili izradu ekonomskih studija u sektoru prometa na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi ekonomskog stručnjaka,
— broj projekata u području unutarnjih plovnih putova u čijoj je provedbi stručnjak sudjelovao.
Ključni stručnjak 3: Stručnjak za hidrološko-hidrauličke analize i hidrotehničke građevine općenito
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— minimalno magistar struke, odnosno jednakovrijedno zvanje prema ranijim propisima (sveučilišna diploma VII stupanj – minimalno 4 godine) građevinske struke,
— minimalno 10 godina općeg radnog iskustva, od čega minimalno 7 godina na projektima regulacijskih i vodnih građevina.
Specifično stručno iskustvo koje će se koristiti za postupak bodovanja sukladno kriteriju odabira:
— broj projekata hidrotehničkih građevina na unutarnjim plovnim putovima u čijoj je provedbi stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta i/ili glavnog projektanta i/ili projektanta,
— iskustvo u projektiranju minimalno 1 hidrotehničke građevine (prevodnice) na unutarnjim vodnim putovima u ulozi voditelja projekta i/ili glavnog projektanta i/ili projektanta.
Ključni stručnjak 4: Stručnjak na području mostogradnje
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— minimalno magistar struke, odnosno jednakovrijedno zvanje prema ranijim propisima (sveučilišna diploma VII stupanj – minimalno 4 godine) građevinske struke,
— minimalno 10 godina općeg radnog iskustva, od čega minimalno 7 godina na poslovima projektiranja.
Specifično stručno iskustvo koje će se koristiti za postupak bodovanja sukladno kriteriju odabira:
— broj projektiranih mostova, na razini minimalno glavnog projekta, raspona konstrukcije jednakog ili većeg od 70 m na kojima je stručnjak sudjelovao u svojstvu voditelja projekta i/ili glavnog projektanta i/ili projektanta.
Ponuditelj mora dokazati da svaki predloženi neključni stručnjak ima najmanje sljedeće kvalifikacije:
— minimalno magistar struke, odnosno jednakovrijedno zvanje prema ranijim propisima (sveučilišna diploma VII stupanj – minimalno 4 godine) vezano uz specificirani stručni zahtjev,
— minimalno 5 godina specifičnog radnog iskustva u području koje stručnjak pokriva,
— minimalno 2 potvrde o uredno izvršenim ugovorima u području koje stručnjak pokriva.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. 1. Specifično iskustvo ključnih stručnjaka S obzirom na procijenjenu vrijednost nabave te ozbiljnost i složenost projekta za koji naručitelj koristi usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave, naručitelj traži dokaz da ključni stručnjaci imaju iskustvo u provođenju projekata iz područja Opisa poslova u sklopu ove Dokumentacije za nadmetanje. Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodno iskustvo stručnjaka, koji će biti uključeni u provedbu ugovora o javnim uslugama. Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 50 bodova. U svrhu dokazivanja iskustva stručnjaka u sklopu kriterija za odabir ponude, ponuditelj prilaže životopis stručnjaka, sukladno oglednom obrascu u Prilogu V. ove Dokumentacije za nadmetanje, koji sadrži elemente koji se boduju te potvrde poslodavca kojima se dokazuje radno iskustvo na određenim poslovima. Pojedinom ponuditelju će se utvrditi broj bodova koji mu pripada po svakom pojedinom podkriteriju na temelju načina dodjeljivanja bodova određenog u tablici. Zbrojem bodova koje ponuditelj ostvari po svakom podkriteriju utvrdit će se ukupni broj bodova koje ponuditelj ostvario po kriteriju specifičnog iskustva ključnih stručnjaka. Kriterij Broj referenci Bodovi Sveukupni broj bodova Ključni stručnjak 1: Voditelj projekta Broj EU sufinanciranih projekata vezanih uz infrastrukturu na unutarnjim plovnim putovima na kojima je stručnjak bio voditelj projekta 1 – 2 1 Maksimalno 15 bodova 3 – 4 4 5 i više 7 Broj izrađenih studija izvodljivosti na području unutarnjih plovnih putova na čijoj je izradi stručnjak sudjelovao kao voditelj projekta 1 – 2 1 3 – 4 4 5 i više 8 Kriterij Broj referenci Bodovi Sveukupni broj bodova Ključni stručnjak 2: Stručnjak za financijske i ekonomske analize te analize prometa u smislu ekonomskih pokazatelja Broj projekata koji uključuju provedbu ekonomskih analiza i/ili izradu ekonomskih studija u sektoru prometa na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi ekonomskog stručnjaka 1 – 2 1 Maksimalno 15 bodova 3 – 4 4 5 i više 7 Broj projekata u području unutarnjih plovnih putova u čijoj je provedbi stručnjak sudjelovao 1 – 2 1 3 – 4 4 5 i više 8 Kriterij Broj referenci Bodovi Sveukupni broj bodova Ključni stručnjak 3: Stručnjak za hidrološko-hidrauličke analize i hidrotehničke građevine općenito Broj projekata hidrotehničkih građevina na unutarnjim plovnim putovima u čijoj je provedbi stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta i/ili glavnog projektanta i/ili projektanta 1 – 2 1 Maksimalno 15 bodova 3 – 4 5 5 i više 8 Iskustvo u projektiranju minimalno 1 hidrotehničke građevine (prevodnice) na unutarnjim vodnim putovima u ulozi voditelja projekta i/ili glavnog projektanta i/ili projektanta minimalno 1 7 Kriterij Broj referenci Bodovi Sveukupni broj bodova Ključni stručnjak 4: Stručnjak na području mostogradnje Broj projektiranih mostova, na razini minimalno glavnog projekta, raspona konstrukcije jednakog ili većeg od 70 m na kojima je stručnjak sudjelovao u svojstvu voditelja projekta i/ili glavnog projektanta i/ili projektanta 1 – 2 1 Maksimalno 5 bodova 3 – 4 3 5 i više 5 Ukupno moguće bodova za specifično iskustvo ključnih stručnjaka 50 bodova. Značaj 50

2. 2. Cijena ponude Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 30 bodova. Vrijednosni kriterij: Ponuditelj čija je cijena ponude bez PDV-a najniža, ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednost ponuda određuje se sukladno formuli, kako slijedi: Cp - Cp (min) Bv = 30 - ----------------------- 200 000 Bv bodovna vrijednost Cp cijena ponude Cp (min) najniža cijena ponude. Napomena: ukoliko ponuda, sukladno iskazanoj formuli, ostvari u razlici negativnu vrijednost, dodijelit će joj se 0 bodova. Značaj 30

3. 3. Metodologija i organizacija: naručitelj kao kriterij određuje metodologiju i organizaciju rada ponuditelja, vezano uz predmet nabave. Ponuditelj je kao sastavni dio svoje ponude dužan dostaviti organizaciju i metodologiju rada koju će primjenjivati prilikom izrade predmeta nabave ovog postupka javne nabave. Organizacija i metodologija rada mora se izraditi sukladno međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim dokumentima Europske komisije koji se odnose na izradu studija za europske projekte kao i na svemu navedenom u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje te osigurati visoki standard ponuđenih rješenja. Za izradu studije izvedivosti obvezno koristiti metodologiju EU, kako je navedeno u Vodiču za izradu analize troškova i koristi Europske komisije. Podkriterij: način ispunjavanja skala vrijednosti broj bodova ukupan broj bodova. Metodologija: ponuditelj treba objasniti shvaćanje ciljeva zadatka, vlastiti pristup glede pružanja usluge, metodologiju izvršenja aktivnosti i postizanja očekivanog rezultata te razinu detaljnosti takvih rezultata. Također ponuditelj treba objasniti metodologije koje predlaže i naglasiti njihovu sukladnost s predloženim pristupom. Metodologija će se apsolutno vrednovati. Apsolutno vrednovanje provodi se pomoću skala vrijednosti. Primjenjuje se opisivanjem stupnja ispunjenja kriterija unaprijed utvrđenim opisnim ocjenama (slabo, dobro i odlično) kojima se pridružuju brojevi ocjena. Prilikom vrednovanja kvalitete razrade predložene metodologije uzet će se u obzir sljedeći podkriteriji: razumijevanje ciljeva usluge i jasnoća: mjera do koje metodologija ponuditelja odgovara ciljevima predmeta nabave Slabo nerazumijevanje projektnog zadatka, bez postizanja očekivanog rezultata, i neodgovarajuća razina detaljnosti. Neadekvatno objašnjen pristup i predložena metodologija 1 bod maksimalno 5 bodova Dobro razumijevanje projektnog zadatka i postizanje očekivanog rezultata, sa prikladnom razinom detaljnosti. Dovoljno je istaknuta problematika koja se rješava i objašnjen tehnički pristup za njezino rješavanje. Dovoljno su opisane metodologije koje se predlažu, a sukladne su s propisanim pristupom. 3 boda Odlično dobro razumijevanje projektnog zadatka, metodologije izvršenja aktivnosti i postizanje očekivanog rezultata, sa dobrom razinom detaljnosti takvih rezultata. Naglašena je problematika koja se rješava, te njezin značaj, i detaljno opisan pristup za njezino rješavanje. Opisane metodologije su u potpunosti u skladu s predloženim pristupom. Ponuditelj je optimizirao pristup uslugama, i metodologiju izvršenja aktivnosti sa stajališta učinkovitosti i ekonomičnosti. 5 bodova Fleksibilnost i prilagodljivost: metodologija omogućuje fleksibilnost i jednostavna je za prilagodbu promjenama do kojih može doći tijekom implementacije projekta Slabo nerazumijevanje projektnog zadatka, bez postizanja očekivanog rezultata, i neodgovarajuća razina detaljnosti. Neadekvatno objašnjen pristup i predložena metodologija 1 bod maksimalno 5 bodova Dobro razumijevanje projektnog zadatka i postizanje očekivanog rezultata, sa prikladnom razinom detaljnosti. Dovoljno je istaknuta problematika koja se rješava, i objašnjen tehnički pristup za njezino rješavanje. Dovoljno su opisane metodologije koje se predlažu, a sukladne su s propisanim pristupom. 3 boda Odlično dobro razumijevanje projektnog zadatka, metodologije izvršenja aktivnosti i postizanje očekivanog rezultata, sa dobrom razinom detaljnosti takvih rezultata. Naglašena je problematika koja se rješava, te njezin značaj, i detaljno opisan pristup za njezino rješavanje. Opisane metodologije su u potpunosti u skladu s predloženim pristupom. Ponuditelj je optimizirao pristup uslugama, i metodologiju izvršenja aktivnosti sa stajališta učinkovitosti i ekonomičnosti. 5 bodova Sveukupno bodova za metodologiju Maksimalno 10 bodova Organizacija Ponuditelj treba u pisanom obliku dati prijedlog glavnih radnji projektnog zadatka sukladno Opisu poslova, njihov sadržaj i trajanje. Predloženi plan rada treba biti usklađen s metodologijom te pokazivati razumijevanje projektnog zadatka i sposobnost pretvaranja istog u izvediv plan rada. Također treba priložiti i opis završnih dokumenata, uključujući izvješća, koje treba dati kao izlazni rezultat. Tekstualni dio plana treba biti konzistentan s projektnim zadatkom koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Organizacija će se apsolutno vrednovati. Apsolutno vrednovanje provodi se pomoću skala vrijednosti. Primjenjuje se opisivanjem stupnja ispunjenja kriterija unaprijed utvrđenim opisnim ocjenama (slabo, dobro i odlično) kojima se pridružuju brojevi ocjena. Slabo Ponuditelj nije jasno predstavio resurse i organizaciju rada za pružanje usluge. Predložena organizacija rada nije jasno povezana s drugim dijelovima ponude i zahtjevima naručitelja sukladno Dokumentaciji za nadmetanje. Sadržaj organizacije je nejasan i ne može se povezati s drugim dijelovima ponude i zahtjevima naručitelja sukladno Dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda se temelji na općenitoj organizaciji te nije u potpunosti sukladna ciljevima pružanja usluge. 1 bod Maksimalno 10 bodova Dobro Ponuditelj je uglavnom jasno predstavio resurse i organizaciju rada za pružanje usluge te je obrazložio kako isti doprinose uspješnom ostvarenju postavljenih ciljeva. Predložena organizacija rada je uglavnom usklađena s drugim dijelovima ponude i zahtjevima naručitelja sukladno Dokumentaciji za nadmetanje. Ponuditelj je obrazložio svrhu pružanja usluge i razradio korake za postizanje postavljenih ciljeva. Organizacija je u uglavnom sukladna ciljevima pružanja usluge. 5 bodova Odlično Ponuditelj je detaljno opisao resurse i organizaciju rada za pružanje usluge i obrazložio kako isti doprinose ostvarenju postavljenih ciljeva te je pri tome pokazao dodanu vrijednost predložene organizacije rada u pogledu učinkovitosti korištenja resursa i kvalitete vremenskog plana. Ponuditelj je pokazao kako predložena organizacija rada može osigurati kvalitetu i pravovremeno dostavljanje svih traženih isporučevina. Predložena organizacija rada u potpunosti je usklađena s drugim dijelovima ponude i zahtjevima naručitelja sukladno Dokumentaciji za nadmetanje. Sadržaj i struktura organizacije su logični i u potpunosti usklađeni s drugim dijelovima ponude i zahtjevima naručitelja sukladno Dokumentaciji za nadmetanje. Ponuditelj je obrazložio svrhu pružanja usluge i detaljno razradio korake za postizanje postavljenih ciljeva te pri tome pokazao dodanu vrijednost ponuđene metodologije u pogledu učinkovitosti i osiguranja kvalitete pružanja usluga. Organizacija je u potpunosti sukladna ciljevima pružanja usluge. 10 bodova Sveukupno bodova za organizaciju Maksimalno 10 bodova Sveukupno bodova za kriterij Maksimalno 20 bodova. Značaj 20

 

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV-06/16/JN
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.10.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.10.2016 - 11:00

Mjesto:

Sjedište naručitelja.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u pisanom obliku, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove objave:
30.8.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: