(HR) Nabavka usluga nadzora nad provedbom projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.05.2014.

Hrvatska-Vukovar: Usluge nadzora gradilišta

2014/S 097-170331

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Vodovod Grada Vukovara d.o.o.
95863787953
Jana Bate 4
Služba(e) za kontakt: Vodovod Grada Vukovara d.o.o.
Na pažnju (osoba za kontakt): Cecilija Merkler, Ivica Kuprešak, Igor Tomić, Mirela Jelica, Domagoj Šišić
32010 Vukovar
HRVATSKA
Telefon: +385 32424721/+385 32424713/+385 32424717
E-pošta: mirela.jelica@vgv.hr, domagoj.sisic@vgv.hr, cecilija.merkler@vgv.hr, ivica.kupresak@vgv.hr
Telefaks: +385 32424727

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: www.vgv.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0024805

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Vodoopskrba
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Usluge nadzora nad provedbom projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Područje Grada Vukovara.

NUTS kod HR026

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Usluge nadzora nad provedbom projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara.
— Aktivnost 1 – Usluge nadzora ugovora „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacije kanalizacijske mreže i vodoopskrbne mreže u Vukovaru”.
— Aktivnost 2 – Usluge nadzora ugovora „Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže i vodoopskrbne mreže u širem području Vukovara”.
— Aktivnost 3 – Usluge nadzora ugovora „Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara”.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71521000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno projektnom zadatku koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 401 073,34 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 51 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno slijedeće:
— da je korisnik garancije Vodovod grada Vukovara d.o.o.,
— da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos od 700.000,00 HRK u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
— nedostavljanja izvornika ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
— odbijanja potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi,
— nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje Ugovora.
Jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 21 dan od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv” i „bez prigovora” u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Jamstvo za uredno izvršenje usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka
Odabrani ponuditelj je obvezan jamstvo za uredno izvršenje usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka, a za osiguranje izvršenja obveza temeljem ovog članka, izdati Naručitelju najkasnije 15 dana prije isteka roka valjanosti jamstva za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora” u visini od 4 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Točka 46. dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 20.Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
20.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
(a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
(b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 20.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Predložak izjave nalazi se u poglavlju 55. ove dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz poglavlja 20.1 od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako Naručitelj nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1 i 2 ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz poglavlja 20.1.
20.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 20.2, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1 ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
20.3.Ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. do 75. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će se obratiti nadležnim tijelima, odnosno zatražiti suradnju nadležnih vlasti, radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz poglavlja 20. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Odredbe poglavlja 20. odnose se i na podizvoditelje, tj. ponuditelj je za sve podizvoditelje prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja.
21 Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
21.1 Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
21.2 Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 21.1 i 21.2, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1 ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1 ili dokument iz točke 2 ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
21.3 Ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt:
— pravomoćno osuđen za kazneno djelo zlouporabe u postupku javne nabave iz čl. 254. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12),
— kažnjen za prekršaj iz čl. 168. st. 1. i st. 3. Zakona o gradnji (NN 153/13).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 21.3 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz poglavlja 21.3 od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako Naručitelj nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz evidencije iz točke 1, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 1 i 2 ili oni ne obuhvaćaju sva djela navedena u ovom poglavlju.
21.4. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust u smislu poglavlja 21.4 je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Ponuditelj ne dostavlja nikakve dokumente kojima dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja iz poglavlja 21.4, nego će činjenicu profesionalnog propusta Naručitelj dokazivati na drugi način, a sukladno čl.68.st.1.t.4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz poglavlja 21. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Odredbe poglavlja 21. odnose se i na podizvoditelje, tj. ponuditelj je za sve podizvoditelje prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje ostali razlozi isključenja.
22.1 Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, dokazi se dostavljaju i utvrđuju okolnosti iz poglavlja 22.1 za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 22.2.1 Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 3 posljednje dostupne financijske godine, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati da je njegov ukupni prihod u posljednje 3 dostupne financijske godine zajedno jednak ili veći od 14 000 000 HRK.
22.2.2 Dokumente izdane od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta
Ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se dokazuje njegova solventnost: podaci o solventnosti, BON-2, SOL-2 obrazac itd., kao dokaz solventnosti iz kojeg mora biti vidljivo da račun ponuditelja nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci od dana početka postupka javne nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji dokazuju tehničku i stručnu sposobnost prilaganjem dokaza kako slijedi:
22.3.1 Popisom značajnih ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane.
Popis mora sadržavati iznos i datum pružene usluge te naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis mora sadržavati ili mu kao dokaz mora biti priložena potvrda izdana ili potpisana od Naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potvrde moraju sadržavati vrijednost usluga, datum i mjesto izvođenja usluga te navod jesu li usluge izvedene u skladu s Ugovorom i uredno izvršene.
Potvrdama koje je priložio u svojoj ponudi, a koje su izdane ili potpisane od strane naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili koje su izdane od privatnog subjekta ili priloženim izjavama gospodarskog subjekta o uredno izvršenim Ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršio slijedeće:
1. minimalno se 1 potvrda mora odnositi na izvršenje Ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima niskogradnje čija je investicijska vrijednost jednaka ili veća od 100 000 000 HRK (bez PDV-a); i
2. minimalno se 1 potvrda mora odnositi na izvršenje Ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima niskogradnje koja je uključivala radove na kanalizacijskoj mreži minimalne duljine cjevovoda od 30 km. Ponuditelju je dozvoljeno dostaviti najviše 2 potvrde kojima kumulativno dokazuje ovaj uvjet; i
3. minimalno se 1 potvrda mora odnositi na izvršenje Ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima niskogradnje koja je uključivala radove na vodoopskrbnoj mreži minimalne duljine cjevovoda od 20 km. Ponuditelju je dozvoljeno dostaviti najviše 2 potvrde kojima kumulativno dokazuje ovaj uvjet.
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara je sufinanciran sredstvima Europske Unije i isti se provodi sukladno procedurama koje zahtijevaju ne samo poznavanje hrvatskog nacionalnog zakonodavstva nego i poznavanje drugih procedura i pravila koje su uvjetovane sufinanciranjem sredstvima EU-a. Obzirom da se projekt sastoji od izuzetno kompleksnih i raznovrsnih vodnih građevina čije je izvođenje predmet usluga nadzora, te da se radi o ugovorima velike investicijske vrijednosti, ocjena je Naručitelja kako odabrani ponuditelj mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima. Iz tog razloga su postavljeni uvjeti tehničke sposobnosti s velikim brojem traženih potvrda (ukupno četiri različita uvjeta) o uredno izvršenim ugovorima, a koji su razmjerni predmetu nabave.
Napomena: Jedna potvrda o uredno izvršenim Ugovorima može pokrivati više od jednog uvjeta navedenih gore.
22.3.2 Popisom s podacima o stručnom kadru koji će sudjelovati u realizaciji usluga (uz popis priložiti životopise predloženih stručnih osoba)
Popisu stručnog kadra koji se priprema na predlošku danom u poglavlju 57. ove Dokumentacije za nadmetanje ponuditelji su dužni priložiti životopise. Životopisi moraju biti pripremljeni na obrascu danom u poglavlju 58. Ponuditelj je dužan životopisu priložiti ovjerene potvrde druge ugovorne strane (naručitelja) iz kojih je vidljivo da je predmetni stručni kadar izvršio ugovore u svojstvu kako je navedeno u odgovarajućim životopisima pod točkom 11. (Specifično stručno iskustvo). Potvrde mogu biti priložene u originalu ili neovjerenoj preslici. Izvršeni ugovori stručnog kadra navedeni u točkama 11. životopisa, a za koje nisu priložene odgovarajuće potvrde druge ugovorne strane (naručitelja) neće biti uzete u obzir pri pregledu i ocjeni ponuda.
Dokazivanje kvalifikacija i vještina se vrši prilaganjem kopije diplome životopisu (u slučaju da je diploma na stranom jeziku, mora biti popraćena prijevodom na hrvatski jezik) i, u slučaju zahtjeva za članstvom u komori ovlaštenih inženjera, prilaganjem dokaza kako je opisano u nastavku ovog poglavlja.
Dokazivanje općeg stručnog iskustva se vrši isključivo životopisom.
Dokazivanje specifičnog stručnog iskustva se vrši životopisima na način opisan u prvom odjeljku ovog poglavlja.
Za stručni kadar za koji je zahtijevano ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora, odnosno članstvo u određenoj komori ovlaštenih inženjera Republike Hrvatske, ponuditelji su dužni:
a) za stručni kadar iz Republike Hrvatske: priložiti potvrdu o članstvu u odgovarajućoj komori ovlaštenih inženjera Republike Hrvatske; ili
b) za strani stručni kadar: priložiti odgovarajuće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u državi porijekla stručnjaka, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin. Ako se u državi iz koje dolazi strani stručnjak poslovi stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe obavljaju bez posebnog ovlaštenja, kao dokaz stručne kvalifikacije za strane stručnjake priznaje se i izjava stručnjaka pod prisegom da u svojoj državi ima pravo obavljati poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe.
Stručni kadar koji Ponuditelj mora imati na raspolaganju s traženim uvjetima je dan u nastavku. Napominje se da jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije.
Stručnjak 1: Voditelj tima, glavni nadzorni inženjer (dalje u tekstu: inženjer)
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif.;
— članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka pod prisegom da u svojoj državi ima pravo obavljati poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe;
— minimalno 10 godina radnog iskustva,
— minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima stručnog nadzora na provedbi projekata infrastrukture otpadnih voda i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Specifično stručno iskustvo:
— Iskustvo u nadzoru nad minimalno 1 projektom izgradnje biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
— Iskustvo u nadzoru nad minimalno 1 infrastrukturnim projektom koji je ugovoren po FIDIC Žutoj knjizi ili FIDIC Crvenoj knjizi.
Stručnjak 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove za izgradnju/sanaciju/rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Vukovara
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif,
— članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka pod prisegom da u svojoj državi ima pravo obavljati poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
— minimalno 10 godina radnog iskustva,
— minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima nadzora na provedbi projekata infrastrukture.
Specifično stručno iskustvo:
— rad na poziciji nadzornog inženjera nad izvođenjem (izgradnja, rekonstrukcija ili sanacija) kanalizacijske mreže minimalne duljine cjevovoda od 10 km. Stručnjaku je dozvoljeno dostaviti najviše 2 potvrde kojima kumulativno dokazuje ovaj uvjet,
— rad na poziciji nadzornog inženjera nad izvođenjem (izgradnja, rekonstrukcija ili sanacija) vodoopskrbne mreže minimalne duljine cjevovoda od 5 km. Stručnjaku je dozvoljeno dostaviti najviše 2 potvrde kojima kumulativno dokazuje ovaj uvjet.
Stručnjak 3: Nadzorni inženjer za građevinske radove za izgradnju/sanaciju/rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje u širem području grada Vukovara te gradnju vodospreme u gradu Vukovaru
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif;
—članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka pod prisegom da u svojoj državi ima pravo obavljati poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
— minimalno 10 godina radnog iskustva,
— minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima nadzora na provedbi projekata infrastrukture.
Specifično stručno iskustvo:
—Rad na poziciji nadzornog inženjera nad izvođenjem (izgradnja, rekonstrukcija ili sanacija) kanalizacijske mreže minimalne duljine cjevovoda od 15 km. Stručnjaku je dozvoljeno dostaviti najviše 2 potvrde kojima kumulativno dokazuje ovaj uvjet.
— Rad na poziciji nadzornog inženjera nad izvođenjem (izgradnja, rekonstrukcija ili sanacija) vodoopskrbne mreže minimalne duljine cjevovoda od 5 km. Stručnjaku je dozvoljeno dostaviti najviše 2 potvrde kojima kumulativno dokazuje ovaj uvjet.
— Rad na poziciji nadzornog inženjera na minimalno 1 projektu nadzora izgradnje vodospreme kapaciteta minimalno 1 000 m3.
Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif,
— članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka pod prisegom da u svojoj državi ima pravo obavljati poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
— minimalno 10 godina radnog iskustva,
— minimalno 3 godine radnog iskustva u nadzoru izgradnje infrastrukturnih objekata.
Specifično stručno iskustvo:
— rad na poziciji nadzornog inženjera na min. 1 projektu nadzora izgradnje biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta minimalno 30 000 ES.
Stručnjak 5: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava odvodnje na području grada Vukovara i širem području grada Vukovara i za izgradnju vodospreme te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju elektrotehnike, zvanje: dipl. ing. el., mag. ing. el., struč. spec. ing. el.,
— članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka pod prisegom da u svojoj državi ima pravo obavljati poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
— minimalno 5 godina radnog iskustva,
— minimalno 3 godine radnog iskustva u nadzoru izgradnje infrastrukturnih objekata.
Specifično stručno iskustvo:
— rad na poziciji nadzornog inženjera za elektrotehničke radove na min. 1 projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
— rad na poziciji nadzornog inženjera za elektrotehničke radove na min. 1 projektu izgradnje kanalizacijskih sustava s crpnim stanicama za otpadne vode minimalnog kapaciteta barem jedne crpne stanice od 10 l/s.
Stručnjak 6: Nadzorni inženjer za strojarske radove za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Vukovara i širem području grada Vukovara i za izgradnju vodospreme i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju strojarstva, zvanje: dipl. ing. stroj., mag. ing. mech., struč. spec. ing. mech,
— članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva (potvrdu o članstvu obvezno priložiti životopisu) ili odgovarajuće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u državi porijekla stručnjaka ili izjava stranog stručnjaka pod prisegom da u svojoj državi ima pravo obavljati poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
— minimalno 5 godina radnog iskustva,
— minimalno 3 godine radnog iskustva u nadzoru izgradnje infrastrukturnih objekata,
Specifično stručno iskustvo:
— rad na poziciji nadzornog inženjera za strojarske radove na min. 1 projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
— rad na poziciji nadzornog inženjera za strojarske radove na min. 1 projektu izgradnje kanalizacijskih sustava s crpnim stanicama za otpadne vode minimalnog kapaciteta barem jedne crpne stanice od 10 l/s,
— rad na poziciji nadzornog inženjera za strojarske radove na min. 1 projektu Izgradnje/rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava.
Stručnjak 7: Tehnološki inženjer na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju biotehnologije, kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambene tehnologije,
— minimalno 10 godina radnog iskustva,
— minimalno 5 godina radnog iskustva u projektiranju i puštanju u rad i/ili nadzoru nad projektiranjem i puštanjem u rad i/ili upravljanju biološkim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.
Specifično stručno iskustvo:
— rad na poziciji projektanta tehnologije na minimalno 2 glavna projekta bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta svakog od minimalno 30 000 ES,
— rad na poziciji tehnologa pri puštanju u rad i pokusnom radu minimalno 2 biološka uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta svakog od minimalno 30 000 ES.
Stručnjak 8: Inženjer za nadzor geotehničkih radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
— visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u znanstvenom polju građevinarstva, zvanje: dipl. ing. građ., mag. ing. aedif., struč. spec. ing. aedif,
— minimalno 10 godina radnog iskustva.
Specifično stručno iskustvo:
— rad na poziciji nadzornog inženjera na min. 2 projekta geotehničkih konstrukcija/radova – zaštite građevne jame, duboka temeljenja i/ili temeljenje građevina na nasipanim terenima.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
VV 1-14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
11.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 11.7.2014 - 12:00

Mjesto

Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara.
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
16.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: