(HR) Nabavka usluga održavanja informatičke infrastrukture pravosuđa

Izvor: Official Journal of the European Union, 08.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja sustava

2014/S 089-155528

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo pravosuđa
26635293339
Ulica grada Vukovara 49
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu i materijalno poslovanje
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel javne nabave
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 13714613
E-pošta: nabava@pravosudje.hr
Telefaks: +385 13714699

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.pravosudje.hr

Adresa profila kupca: www.mprh.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0022679

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: www.mprh.hr

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 1: Usluge održavanja i popravka
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Pružanje usluga odvija se iz prostorija ponuditelja ili na lokaciji pravosuđa kako je specificirano u tehničkoj specifikaciji – popis lokacija (prilog I.).
Lokaciju pravosuđa predstavlja svaka zgrada u kojoj je instalirana oprema čije održavanje je predmet ove nabave. Popis lokacija je promjenjiv. Ponuditelj može očekivati promjene u broju i poziciji lokacija za vrijeme trajanja pojedinog ugovora.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 192 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Usluge podrške i održavanja informatičke infrastrukture Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te pravosudnih tijela za koje je Ministarstvo nadležno.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50324100

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U troškovniku (Prilog IV.) iskazane su okvirne količine predmeta nabave za razdoblje do 2 godine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 192 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Centralni računalni sustav
1)Kratak opis
Centralni računalni sustav.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50324100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 300 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Komunikacijska infrastruktura
1)Kratak opis
Komunikacijska infrastruktura.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50324100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 692 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Radne stanice i periferna oprema
1)Kratak opis
Radne stanice i periferna oprema.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50324100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 200 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku izvornika bankarske garancije u visini od:
— grupa 1. Centralni računalni sustav – 70 000 HRK bez PDV-a,
— grupa 2. Komunikacijska infrastruktura – 51 000 HRK bez PDV-a,
— grupa 3. Radne stanice i periferna oprema – 126 000 HRK bez PDV-a.
Ako ponuditelj dostavlja ponude za više grupa, može dostaviti jedno jamstvo u visini zbroja traženih iznosa po grupama. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
1. da je garancija bezuvjetna na „prvi poziv” i „bez prigovora”, s rokom valjanosti najmanje 150 dana od isteka roka za dostavu ponude;
2. da će naručitelj naplatiti garanciju u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— da ponuditelj odbije potpisati okvirni sporazum.
Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje u primjerenom roku. Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenom opisu smatrat će se neotklonjivim nedostatkom te će ponuda s tako priloženom garancijom biti odbijena. Ponuditelj umjesto bankarske garancije može dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se uplaćuje na IBAN državnog proračuna: HR 1210010051863000160, model: 64, poziv na broj: 9750-3130-2014 te o izvršenoj uplati u ponudi treba priložiti dokaz. Naručitelj će zadržati novčani polog u istim slučajevima u kojima će naplatiti bankarsku garanciju;
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odabrani ponuditelj se obvezuje u roku od 7 dana od dana obostranog potpisa pojedinačnog ugovora dostaviti naručitelju bankarsku garanciju kojom se jamči uredno ispunjenje ugovora. Bankarska garancija mora biti iskazana u apsolutnom iznosu i mora iznositi 10 % od ugovorenog iznosa (uključujući PDV), mora biti bez prigovora, neopoziva, s trajanjem 60 dana dužim od dana isteka ugovora, s ovlaštenjem naručitelja za honoriranje na njegov „prvi poziv” te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, promjene cijena, jednostranog raskida ugovora i nepoštivanja deklarirane kvalitete u ponudi.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (obrazac izjave je Prilog II.). Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
I. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
II. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke, ili
III. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti navedeni pod točkom 1.I. i 1.II. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 1.a. i 1.b;
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Za potrebe utvrđivanja okolnosti točke 2. ponuditelj u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
a. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
b. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 2.a., ili
c. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 2.a. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.b;
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. – 74. Zakona o javnoj nabavi;
4. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način. Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja;
5. svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se izvodom nadležnog trgovačkog suda, odnosno upravnog ili drugog tijela nadležnog za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Grupa 1. Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini pružio usluge najmanje u iznosu 1 150 000 HRK bez PDV-a, što dokazuje jednim ili više ugovora istim ili sličnim predmetu nabave;
Grupa 2. Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini pružio usluge najmanje u iznosu 846 000 HRK bez PDV-a, što dokazuje jednim ili više ugovora istim ili sličnim predmetu nabave;
Grupa 3. Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini pružio usluge najmanje u iznosu 2 100 000 HRK bez PDV-a, što dokazuje jednim ili više ugovora istim ili sličnim predmetu nabave.
Ponuditelj mora biti ovlašten od strane proizvođača opreme pružati usluge podrške programske opreme, servisa i zamjene dijelova izvan jamstvenog perioda.
Grupa 1. Ponuditelj treba dokazati sljedeće partnerske statuse:
(a) za održavanje Microsoft poslužiteljskih sustava, alata za nadgledanje sustava i servisa u virtualnom okruženju:
— Microsoft Partner sa kompetencijama za Server Platform; Management & Virtualization;
(b) za održavanje VMware virtualnih sustava za virtualizaciju infrastrukture podatkovnog centra:
— VMware Enterprise Partner sa kompetencijama za Infrastructure Virtualization;
(c) za održavanje RedHat serverskih sustava i servisa:
— RedHat Solution Provider Partner;
(d) za održavanje Oracle sustava baza podataka i servisa:
— Oracle Partner;
(e) za održavanje NetApp SAN sustava za pohranu, backup i disaster recovery podataka u virtualnom okruženju:
— NetApp Support Services Certified Partner Grupa;
2. Ponuditelj treba dokazati sljedeće partnerske statuse:
(f) za održavanje Cisco mrežnih sustava, sigurnosnih rješenja, access control softvera, preklopnika i routera na lokacijama:
— Cisco Certified Partner Grupa;
3. Ponuditelj treba dokazati sljedeće partnerske statuse:
(g) za održavanje radnih stanica, prijenosnih računala i pisača:
— Fujitsu, Lenovo, DELL, HP, Lexmark, Samsung. Ponuditelj za svaki od navedenih statusa treba dostaviti potvrdu proizvođača tehnologije (eng. Manufacturers Authorization Form) koja sadrži informacije o ponuditeljevom statusu ovlaštenog partnera i izjavu o podršci na ovom javnom nadmetanju, uz mišljenje/preporuke proizvođača tehnologije o sposobnosti ponuditelja za izvršenje ovog projekta, a s obzirom na zahtjeve iz ove dokumentacije za nadmetanje. Ukoliko je traženi dokaz na stranom jeziku, uz isti se u ponudi prilaže i prijevod na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Izjava ponuditelja da za potrebe izvršenja predmetne nabave raspolaže sa certificiranim osobama koje posjeduju stručno obrazovanje, strukovnu sposobnost i najmanje jednogodišnje iskustvo u pružanju predmetnih usluga te će mu biti na raspolaganju za cijelo vrijeme trajanja ugovora (obrazac izjave je Prilog III.). Uz Izjavu ponuditelj mora priložiti važeće certifikate proizvođača računalne i programske opreme te komunikacijske opreme (ovisno o grupi za koju se natječe) kojima se dokazuje obrazovanje i strukovna sposobnost osoba odgovornih za pružanje usluga te životopis svake osobe iz kojeg je razvidno da posjeduje stručno znanje i iskustvo (minimalno 1 godina) na predmetnim poslovima. Životopis mora potpisati nominirana osoba.
Grupa 1. Microsoft certifikati
Za potrebe održavanja Windows 2008 servera i servisa: minimalno 4 MCITP Enterprise Administrator certificirana stručnjaka za Server 2008. Za potrebe održavanja Microsoft Hyper-V virtualizacijskog sustava: minimalno 1 MCITP certificirana stručnjaka za Virtualization Administrator. Za potrebe održavanja Microsoft Exchange servera: minimalno 1 MCTS certificiranog stručnjaka za Microsoft Exchange 2010. Za potrebe održavanja Microsoft Sharepoint servera: minimalno 1 MCTS certificiranog stručnjaka za Microsoft Sharepoint 2010 Configuration. Za potrebe održavanja Microsoft TMG/ISA servera: minimalno 1 MCTS certificiranog stručnjaka za Microsoft ISA 2006 Configuration. Za potrebe održavanja Microsoft SCOM servera: minimalno 1 MCTS certificiranog stručnjaka za Microsoft SCOM 2007/2012 Configuration. Za potrebe održavanja Microsoft SCCM servera: minimalno 1 MCTS certificiranog stručnjaka za Microsoft SCCM 2007/2012 Configuration. Za potrebe održavanja Microsoft SQL servera: minimalno 1 MCTS certificiranog stručnjaka za Microsoft SQL Implementation and Maintenance.
VMware Certifikati; za potrebe održavanja VMwareESXi i vSphere virtualizacijskog sustava: minimalno 2 VCP certificirana stručnjaka za vSphere 4.
RedHat certifikati; za potrebe održavanja RedHat servera i servisa: minimalno 1 RHCE certificirani stručnjak za RedHat 5: minimalno 1 RHCSA certificirani stručnjak za RedHat 5.
Oracle certifikati; za potrebe održavanja Oracle baza podataka i RAC klastera: minimalno 1 Oracle Database 10 g Administrator Certified Professional.
NetApp certifikati; za potrebe održavanja NetApp SAN storage sustava (backup, recovery i disaster recovery – administracija i optimizacija) na lokacijama datacentara: minimalno 2 NetApp Certified Data Management Administrator (NCDA) certificirana stručnjaka: minimalno 1 NetApp Certified Backup and Recovery Implementation Engineer certificiranog stručnjaka.
Certifikati stručnjaka za održavanje poslužitelja; za potrebe održavanja poslužitelja na lokacijama datacentara: minimalno 2 Fujitsu Certified Primergy Senior System Engineer certificirana stručnjaka; za potrebe održavanja poslužitelja na ostalim lokacijama: minimalno 4 CompTIA Server+ ili jednakovrijedno s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata.
Project management certifikati; za potrebe vođenja, planiranja i upravljanja projektom održavanja informatičke infrastrukture: minimalno 1 PMI PMP ili IPMA Certified Project Manager ili jednakovrijedan certificirani stručnjak s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata.
Grupa 2. CISCO certifikati; za potrebe održavanja i administracije Cisco routera i preklopnika, mreže na lokacijama datacentara: minimalno 2 CCNP ili jednako vrijedno certificirana stručnjaka s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata; za potrebe održavanja sigurnosnog pristupa mreži i administracije Cisco ASA i ACS sustava: minimalno 1 Cisco CCNP Security ili jednako vrijedno certificirana stručnjaka s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata; za potrebe održavanja i administracije Cisco routera i preklopnika na lokacijama pravosudnih tijela: minimalno 2 CCNA ili jednakovrijedno certificirana stručnjaka s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata.
Project management certifikati: za potrebe vođenja, planiranja i upravljanja projektom održavanja informatičke infrastrukture: minimalno 1 PMI PMP ili IPMA Certified Project Manager ili jednakovrijedan certificirani stručnjak s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata.
Grupa 3. Certifikati za održavanje informatičke opreme; za potrebe održavanja i instalacije Windows klijentskih računala i Office paketa te periferne opreme: minimalno 1 MCTS certificirani stručnjak za Business Desktop Deployment; minimalno 1 MCTS certificirani stručnjak za Windows 7 and Office 2010 Deployment; minimalno 8 CompTIA A+ certificiranih stručnjaka ili jednakovrijedno s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata; minimalno 2 certificirana stručnjaka za održavanje Lexmark pisača; minimalno 1 certificirani stručnjak za održavanje Samsung pisača; minimalno 1 certificirani stručnjak za održavanje HP pisača.
Project management certifikati: za potrebe vođenja, planiranja i upravljanja projektom održavanja informatičke infrastrukture: minimalno 1 PMI PMP ili IPMA Certified Project Manager ili jednakovrijedan certificirani stručnjak s dokazima provjere jednakovrijednosti certifikata. Jedna osoba može raspolagati s više gore navedenih certifikata. Ukoliko je traženi dokaz na stranom jeziku, uz isti se u ponudi prilaže i prijevod na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
17/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.6.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 150 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 16.6.2014 - 11:00

Mjesto:

Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, soba 618/VI. kat.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
5.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: