(HR) Nabavka usluga održavanja sustava tehničke zaštite: Kontinentalna i Primorska Hrvatska

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području sigurnosti

2014/S 094-164991

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska Lutrija d.o.o.
27905228158
Ulica grada Vukovara 72
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Marko Globan
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: nabava@lutrija.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0024222

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Hrvatska Lutrija d.o.o., Urudžbeni zapisnik (prizemlje)
Ulica grada Vukovara 72
Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16164865
E-pošta: nabava@lutrija.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: igre na sreću
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluge održavanja sustava tehničke zaštite: grupa I. – Kontinentalna Hrvatska, grupa II. – Primorska Hrvatska.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 23: Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave su usluge održavanja sustava tehničke zaštite: grupa I. – Kontinentalna Hrvatska, grupa II. – Primorska Hrvatska.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79710000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 290 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Usluge održavanja sustava tehničke zaštite: grupa I. – Kontinentalna Hrvatska
1)Kratak opis
Usluge održavanja sustava tehničke zaštite: grupa I. – Kontinentalna Hrvatska.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79710000

3)Količina ili opseg
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 488 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Usluge održavanja sustava tehničke zaštite: grupa II. – Primorska Hrvatska
1)Kratak opis
Usluge održavanja sustava tehničke zaštite: grupa II. – Primorska Hrvatska.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79710000

3)Količina ili opseg
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 801 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje;
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i Zakonu o javnoj nabavi.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: DokazI:
1. izjava o integritetu;
2. dokaz o bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti;
3. izjava o tehničkim osobinama digitalnih video snimača;
4. dokaz jednakovrijednosti ukoliko se nudi jednakovrijedna roba.
Detaljnije u dokumentaciji za nadmetanje.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja
A. Nekažnjavanost
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
2. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj podtočki.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz 1. a) i b) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
B. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
2. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj podtočki.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz 1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje Potvrda porezne uprave gospodarski subjekt u ponudi dostavlja važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje niti Potvrda porezne uprave niti jednakovrijedni dokument, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
C. Težak profesionalni propust
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Detaljnije u dokumentaciji za nadmetanje.
Pravna i poslovna sposobnost
A. Izvod iz registra ili izjava gospodarskog subjekta
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
B. Odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite
— Važeće rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za obavljanje poslova tehničke zaštite, temeljem Zakona o privatnoj zaštiti.
C. Uvjerenje (potvrda) da nije zabranjeno obavljanje poslova tehničke zaštite
— Uvjerenje (potvrda) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da od dana izdavanja odobrenja za obavljanje poslova tehničke zaštite nije zabranjeno obavljanje iste djelatnosti.
Detaljnije u dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora, s navedenim najmanje jednim ugovorom o uslugama tehničke zaštite, izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge odnosno osoba odgovornih za pružanje usluga za pojedinu grupu nabave:
— traženo se dokazuje preslikama važećih rješenja kojima se dopušta obavljanje poslova zaštitara tehničara i važećih iskaznica zaštitara tehničara, izdanih od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga montaže i podešavanja ponuđenih video kamera za unutarnju i vanjsku ugradnju, digitalnih snimača i administriranje Avigilon softvera:
— traženo se dokazuje diplomom ili svjedodžbom ili certifikatom ili potvrdom i sl. o stečenom znanju proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika ili distributera ponuđene opreme.
Opis kamera, snimača, servera, UPS-a, PP centrala, monitora, HDD-a, RACK ormara koje ponuditelj nudi i koji predstavlja predmet nabave u cijelosti sukladan opisu iz ove dokumentacije za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
— minimalna razina sposobnosti za grupu 1: vrijednost jednog ugovora navedenog u popisu mora biti s ugovorenim iznosom od najmanje 800 000 HRK bez PDV,
— minimalna razina sposobnosti za grupu 2: vrijednost jednog ugovora navedenog u popisu mora biti s ugovorenim iznosom od najmanje 500 000 HRK bez PDV.
Detaljnije u dokumentaciji za nadmetanje
— Za grupu 1 ponuditelj mora raspolagati s najmanje 8 stručnih osoba s ovlastima zaštitara tehničara od kojih najmanje 2 osobe koje su prošle obrazovanje za poslove programiranja i administriranja ponuđenih snimača i Avigilon sustava, a za koje se dostavljaju traženi dokazi.
— Za grupu 2 ponuditelj mora raspolagati s najmanje 8 stručnih osoba s ovlastima zaštitara tehničara od kojih najmanje 2 osobe koje su prošle obrazovanje za poslove programiranja i administriranja ponuđenih snimača i Avigilon, a za koje se dostavljaju traženi dokazi.
Ponuditelj koji dostavlja ponude za 2 ili više grupa nabave mora raspolagati s najmanje 8 različitih osoba za svaku grupu nabave.
Detaljnije u dokumentaciji za nadmetanje.
— Za grupu 1 ponuditelj mora raspolagati s najmanje 8 stručnih osoba obrazovanih za poslove montaže i podešavanja opreme od kojih najmanje 2 osobe koje su prošle obrazovanje za poslove programiranja i administriranja ponuđenih snimača i Avigilon sustava, a za koje se dostavljaju traženi dokazi.
— Za grupu 2 ponuditelj mora raspolagati s najmanje 8 stručnih osoba obrazovanih za poslove montaže i podešavanja opreme od kojih najmanje 2 osobe koje su prošle obrazovanje za poslove programiranja i administriranja ponuđenih snimača i Avigilon, a za koje se dostavljaju traženi dokazi.
Ponuditelj koji dostavlja ponude za 2 ili više grupa nabave mora raspolagati s potrebnim minimalnom brojem različitih osoba za svaku grupu nabave.
Detaljnije u dokumentaciji za nadmetanje.
— Traženo se dokazuje opisom proizvoda koji mogu biti sadržani u prospektu, katalogu ili brošuri proizvođača, ispisu specifikacija s web stranica proizvođača, ispitnom izvještaju priznatog tijela i sl., na hrvatskom ili engleskom jeziku.
— Opis proizvoda mora sadržavati sve stavke tehničkih specifikacija navedene u troškovnicima ove dokumentacije za nadmetanje, i time se potvrđuje autentičnost ponuđenog predmeta nabave sa traženjem Naručitelja.
Detaljnije u dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
05/2014 VV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
26.6.2014 - 13:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Dokaz iz točke 11.G može se dostaviti i na engleskom jeziku.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 24.11.2014
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 26.6.2014 - 13:00

Mjesto:

Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
14.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: