(HR) Nabavka usluga održavanja tehničkog sustava vođenja

Izvor: Official Journal of the European Union, 31.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge povezane s programskom podrškom za mrežno upravljanje

2014/S 104-184034

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
46830600751
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: Odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Krunoslav Ilić, dipl.oec.
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16322212
E-pošta: krunoslav.ilic@hep.hr
Telefaks: +385 16170464

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0026839

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Održavanje tehničkog sustava vođenja.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto pružanja usluga je područje svih distribucijskih područja HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., odnosno točna/e lokacija/e navedena/e u pojedinom ugovoru na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma (narudžbenici).

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 12

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 000 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Održavanje tehničkog sustava vođenja.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

72511000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku i tehničkoj specifikaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje okvirnog sporazuma, prilikom sklapanja okvirnog sporazuma, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od potpisa okvirnog sporazuma, dati naručitelju jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma u formi solemnizirane bjanko zadužnice, a na iznos od 10 % vrijednosti okvirnog sporazuma.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Račune će naručitelj platiti u roku od 60 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu zateznu kamatu u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61-og dana.
Početak roka plaćanja teče od dana ovjere situacije/računa pod uvjetom da je račun/situacija ispostavljen/a, ali ne kasnije od 8 dana od dana završetka pružanja usluga i da datum računa/situacije nije prije tog datuma. Pod ispostavom računa smatra se datum izdavanja. Račun mora biti zaprimljen na urudžbeni zapisnik naručitelja u roku od 15 dana od datuma izdavanja. Ukoliko račun nije zaprimljen u navedenom roku, početak roka plaćanja je datum zaprimanja računa na urudžbeni zapisnik naručitelja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Nekažnjavanje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja. Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje potvrda pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Lažni podaci
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama. 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
1. od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili 2. obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima, obustava poslovne djelatnosti ili slični postupci prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili prethodni postupak
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
I. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
II. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) ako se ne izdaje izvod pod a) ili isti ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje okolnosti, važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Težak profesionalni propust
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način. Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom Ugovora o javnoj nabavi koji naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koji ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost iz članka 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi sukladno točki 4.1.1. DZN pri čemu svaki član zajednice ponuditelja dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji je u ponudi naznačio da će izvršavati.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ne zahtjeva se.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Popis ugovora o uslugama ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o izvršenju usluga, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
a) Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.
b) Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za pružanje usluga održavanja sustava procesne informatike ili energetske elektronike u vrijednosti jednakoj ili većoj od procijenjene vrijednosti nabave.
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga
a) Ponuditelj mora dostaviti odobrenje nositelja autorskih ili licenciranih prava za korištenje izvornih kodova, održavanje, nadogradnju te zahvata u programsku opremu zaštićenu autorskim pravima radi održavanja pojedinih segmenata sustava ili potvrda ili drugi dokaz da je ponuditelj nositelj autorskih ili licenciranih prava za KKU – komunikacijski koncentracijski uređaj, PROZA R/F dogradnju i samostalne aplikacije na SCADA sustavu u okruženju QNX operacijskog sustava, nadogradnju i održavanje Network Manager SCADA sustava, DS 80x – programska potpora za daljinske stanice, DS2000 – programska potpora za daljinske stanice, kojeg izdaje nositelj autorskih ili licenciranih prava ili institucija ovlaštena za izdavanje potvrda o autorskim ili licenciranim pravima. Ponuditelj mora dokazati da može koristiti izvorne kodove, te vršiti zahvate u programsku opremu zaštićenu autorskim pravima radi održavanja pojedinih segmenata sustava.
b) Ponuditelj mora dostaviti popis odgovornih osoba za pružanje usluga prema obrascu u dokumentaciji za nadmetanje, kojima mora dokazati da raspolaže s minimalno 5 osoba koje imaju završen VII. stupanj elektrotehničke struke te da rade na području energetike ili programskog inženjerstva ili automatizacije ili industrijske elektronike. Za svaku osobu na popisu mora biti priložen i dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje obrazovne ustanove). Razlozi o minimalnom broju navedenih osoba koje će biti odgovorne za pružanje usluga proizlaze iz opsega poslova navedenih u obrascu troškovnika. Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
4-V-5/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
8.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 8.7.2014 - 10:00

Mjesto

Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, VI kat, soba 614.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 450 000 HRK u formi solemnizirane bjanko zadužnice.
Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa broj HR93 2340 0091 4100 7756 4 HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
U pozivu na broj obavezno je navesti 2-5-14. Model je 00, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti naziv predmeta nabave i da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
28.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: