(HR) Nabavka usluga održavanja – zamjene – najma komponenti helikoptera BELL 206B-3

Datum objave: 01.09.2016. 09:30 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.09.2016.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge koje se odnose na opremu letjelica i drugu opremu

2016/S 168-303135

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2009/81/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj/ naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
66486182714
Kralja Zvonimira 12
Služba(e) za kontakt: Samostalni sektor za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Hrvoje Salopek, Jelena Mažar
10002 Zagreb
Hrvatska

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+017-0019053

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Obrana
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja/ naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava usluga održavanja – zamjene – najma komponenti helikoptera BELL 206B-3.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 1: Usluge održavanja i popravka
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 840 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nabava usluga održavanja – zamjene – najma komponenti helikoptera BELL 206B-3.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50210000

II.1.7)Podaci o podugovaranju
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 840 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora, posebice vezano uz sigurnost opskrbe i sigurnost klasificiranih podataka:
III.1.5)Podaci o sigurnosnoj provjeri:
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička i/ili stručna sposobnost
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački
Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka) ne
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
Korištenje opcije odvijanja postupka u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara ne
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
UR-201-16-108
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
3.10.2016 - 13:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
30.8.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: