(HR) Nabavka usluga optimizacije grupa poslovnih procesa, proširenja i održavanja eGOP platforme te implementacije i održavanja platforme za jednostavnu nabavu

Datum objave: 26.04.2021. 10:05 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.04.2021.

Hrvatska-Split: Tehničke usluge

2021/S 080-206277

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Split
Nacionalni registracijski broj: 78755598868
Poštanska adresa: Obala Kneza Branimira 17
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijana Kirevski
E-pošta: marijana.kirevski@split.hr
Telefon: +385 21310056/+385 21310023
Telefaks: +385 21310405
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.split.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0015635

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Optimizacija grupa poslovnih procesa, proširenje i održavanje eGOP platforme te implementacija i održavanje platforme za jednostavnu nabavu

 

Referentni broj: VV-347/2021-F

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71300000 Tehničke usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Optimizacija grupa poslovnih procesa, proširenje i održavanje eGOP platforme te implementacija i održavanje platforme za jednostavnu nabavu.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 700 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

48000000 Programski paketi i informacijski sustavi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Na adresi: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Optimizacija grupa poslovnih procesa, proširenje i održavanje eGOP platforme te implementacija i održavanje platforme za jednostavnu nabavu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Prema DON-u / Ponder: Prema DON-u

Kriterij troška - Naziv: Prema DON-u / Ponder: Prema DON-u

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 700 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Prema DON-u.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Prema DON-u.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 25/05/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25/05/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Grad Split, Obala kneza Branimira 17, HR-21000 Split.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno ZJN-a 2016

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/04/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: