(HR) Nabavka usluga osiguranja imovine, osiguranja od javne odgovornosti, odgovornosti prema djelatnicima i profesionalne odgovornosti pružatelja zdravstvene zaštite

Datum objave: 16.04.2021. 10:09 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.04.2021.

Hrvatska-Split: Osigurateljne usluge

2021/S 074-188370

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split
Nacionalni registracijski broj: 51401063283
Poštanska adresa: Spinčićeva 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijana Medi, dipl. iur s važećim certifikatom iz područja javne nabave
E-pošta: kbcnabava@kbsplit.hr
Telefon: +385 21556037
Telefaks: +385 21389563
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbsplit.hr
Adresa profila kupca: www.kbsplit.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0014040
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Osiguranje imovine; osiguranje od javne odgovornosti, odgovornosti prema djelatnicima i profesionalne odgovornosti pružatelja zdravstvene zaštite

 

Referentni broj: 16.2. 1. i 16.3.1. / 2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Osiguranje imovine; Osiguranje od javne odgovornosti, odgovornosti prema djelatnicima i profesionalne odgovornosti pružatelja zdravstvene zaštite.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66510000 Osigurateljne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

KBC Split

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Osiguranje imovine; osiguranje od javne odgovornosti, odgovornosti prema djelatnicima i profesionalne odgovornosti pružatelja zdravstvene zaštite.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij godišnjeg agregatnog limita osiguranja od profesionalne odgovornosti (K-POG) / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij limita osiguranja od profesionalne odgovornosti po štetnom događaju (K-POŠD / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka (SIS) / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspolaganje digitalnom platformom (DP) / Ponder: 8 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Prošireno pokriće osiguranja odgovornosti / Ponder: 2 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Temeljem članka 257. stavak 1. i 2. ZJN 2016 svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati:

4.1.1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana;

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. DoN, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1.) (za ponuditelja i sve članove zajednice ponuditelja).

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 4.1. a) dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u

Državi članici njegova poslovnog nastana;

4.1.2.Ponuditelj mora dokazati posjedovanje određenih ovlaštenja ili članstva u određenim organizacijama kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, i to:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.2. Predmetni uvjet gospodarski subjekt u ponudi dokazuje popunjavanjem e-ESPD obrasca:

(Ponuditelji ili članovi zajednice ponuditelja u e-ESPD obrascu ispunjavaju podatke u: Dio IV.: Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, dio Ovlaštenje za ugovore o uslugama: potrebno je posebno ovlaštenje,

Dokument kojim gospodarski subjekt dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 4.1.2. DON-a je dozvola nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja (za ponuditelje koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj – dozvola Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), u skladu sa Zakonom o osiguranju (Narodne novine“ broj 30/2015, 112/2018, 63/2020 i 133/2020). Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ove nabave. Za potrebe dokazivanja navedene sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti važeću dozvolu koja je propisana kao uvjet za rad ili drugi jednakovrijedan dokument zemlje poslovnog nastana ponuditelja, sukladno članku 17. i članku 453. Zakona o osiguranju „

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su u ponudi dostaviti izvod iz točke 4.1.1. a dozvolu iz točke 4.1.2. obvezan je dostaviti onaj član zajednice koji će izvršavati dio predmet nabave.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

 

Povjeravanjem predmeta nabave-usluge osiguranja jednom izvršitelju na vrijeme od 4 godine pojednostavljuje se i olakšava procedura prijave šteta, likvidacije šteta, postiže se troškovna jednoobraznost, te se ubrzava administrativno poslovanje naručitelja, smanjuju troškovi i rizici za izvršenje ukupnog posla i osigurava kvalitetnija koordinacija angažiranih resursa

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Klinički bolnički centar Split, Split, Spinčićeva 1, Upravna zgrada 1. kat, Služba nabave soba 8.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb u pisanom obliku.Žalba se dosatvlja neposredno, putem ovlašđtenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih inforamcijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju u roku za žalbu.Kada je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji odnosno naručitelju.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

7.18. Drugi podaci koje javni naručitelj smatra potrebnim:

7.18.1. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može temeljem članka 293. Zakona o javnoj nabavi, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/04/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: