(HR) Nabavka usluga prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija

Datum objave: 01.09.2016. 09:45 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Usluge cestovnog prijevoza

2016/S 168-303207

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Usluge

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HP – Hrvatska pošta d. d.
87311810356
Jurišićeva 13
Služba(e) za kontakt: Ured za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Zajec Galović
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14981079
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefaks: +385 14981295

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: http://hrvatska.posta.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0019140

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Poštanske usluge
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 2: Usluge cestovnog prijevoza (2), uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Usluge iz ovog postupka nabave izvršavaju se na području svih županija Republike Hrvatske, uključujući i otoke na kojima postoje poštanski uredi naručitelja.
Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Predmet nabave su usluge prijevoza i zaštite gotovog novca i vrijednosti naručitelja, koje podrazumijevaju obavljanje poslova iz područja djelatnosti zaštite kako slijedi:
— prijevoz gotovog novca i vrijednosti oklopljenim vozilima zaštitarske tvrtke od regionalnih centara do poštanskih ureda i od poštanskih ureda do regionalnih centara,
— zaštita gotovog novca i vrijednosti elektrokemijskim sustavima u vozilima naručitelja.
O svemu detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija detaljno su opisane i količinski određene u Dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 500 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
(1) Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve, s rokom trajanja i na iznos određen točkom 23. Dokumentacije za nadmetanje;
(2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (odnosi se na odabranog ponuditelja, u skladu s točkom 30.B. Dokumentacije za nadmetanje;
(3) Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti, sukladno točki 24.c) Dokumentacije za nadmetanje.
O svemu detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Rok, način i uvjeti plaćanja sukladno točki 26. Dokumentacije za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: (1) Izjava o pridržavanju zakonskih i podzakonskih akata, pružanju usluga predmeta nabave i jamstvu o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti, sukladno točki 24. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Temeljem članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
A. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela navedenih u članku 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta;
B. ako utvrdi da je gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela tog gospodarskog subjekta ili ima ovlasti reprezentacije, donošenja odluka ili nadzora u njemu pravomoćnom presudom osuđena za neko od kaznenih djela navedena u članku 57. stavku 1. Direktive 2014/24/EU.
Temeljem članka 67. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
C. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
D. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima se dokazuju razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata.
O obveznim razlozima isključenja ponuditelja detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
A. Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
B. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
C. Ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
O ostalim razlozima isključenja ponuditelja detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
Uvjeti sposobnosti ponuditelja
U ponudi je potrebno dostaviti dokaze sposobnosti kako slijedi:
A. Dokaz pravne sposobnosti
Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
B. Dokaz poslovne sposobnosti
1. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se ponuditelju odobrava obavljanje poslova tjelesne zaštite temeljem Zakona o privatnoj zaštiti;
2. Uvjerenje (potvrda) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se potvrđuje da ponuditelju, od dana izdavanja rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se ponuditelju odobrava obavljanje poslova tjelesne zaštite, nije zabranjeno obavljanje iste djelatnosti.
C. Dokaz poslovne sposobnosti
1. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se ponuditelju odobrava obavljanje poslova tehničke zaštite temeljem Zakona o privatnoj zaštiti;
2. Uvjerenje (potvrda) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se potvrđuje da ponuditelju, od dana izdavanja rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se ponuditelju odobrava obavljanje poslova tehničke zaštite, nije zabranjeno obavljanje iste djelatnosti.
D. Dokaz poslovne sposobnosti
1. Posebno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se ponuditelju odobrava obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, za pratnju pri prijevozu ili za pratnju pri prijenosu i prijevozu temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti;
2. Uvjerenje (potvrda) Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojim se potvrđuje da ponuditelju, od dana izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, za pratnju pri prijevozu ili za pratnju pri prijenosu i prijevozu, nije zabranjeno obavljanje iste djelatnosti.
O dokazima pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: E. Dokaz financijske sposobnosti
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost ponuditelja (primjerice dokument BON-2/SOL-2).
Ponuditelj mora dokazati da mu račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio blokiran više od 7 dana neprekidno te ne više od 15 dana ukupno.
Detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: F. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane.
Minimalna razina sposobnosti: Ponuditelj mora dostaviti dokaz o urednom izvršenju 1 ugovora o izvršenju istih ili sličnih usluga kao što je predmet nabave, u iznosu od najmanje 5 250 000 HRK bez PDV-a.
G. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
1. Izjava ponuditelja s navodom da raspolaže sa 100 zaštitara tjelesne zaštite i 50 teklića manipulanata koji unose/iznose pošiljku u/iz vozila, a koji će biti uključeni u izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Izjava sadrži ili joj se prilaže popis zaštitara tjelesne zaštite i popis teklića manipulanata s navedenim imenima i prezimenima osoba.
Izjavu daje ovlaštena osoba ponuditelja;
2. Izjavi se prilažu važeća rješenja kojima se osobama iz popisa zaštitara tjelesne zaštite dopušta obavljanje zaštitarskih poslova tjelesne zaštite ili važeće Zaštitarske iskaznice zaštitara tjelesne zaštite, izdano od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske temeljem Zakona o privatnoj zaštiti. Rješenja ili važeće Zaštitarske iskaznice se dostavljaju za osobe koje ponuditelj navede u popisu zaštitara tjelesne zaštite.
H. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
1. Izjava ponuditelja da u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavi raspolaže uređajima odnosno tehničkom opremom – elektrokemijskim spremnicima, koji su u skladu s Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, odnosno u skladu s važećim propisima iz područja privatne zaštite. Izjavu daje ovlaštena osoba ponuditelja;
2. Izjavi se prilažu važeće potvrde Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za svaki pojedinačni elektrokemijski spremnik kojim ponuditelj raspolaže i koji će biti upotrijebljen prilikom izvršenja ugovora o javnoj nabavi, a kojima (potvrdama) se dokazuje (potvrđuje) da su elektrokemijski spremnici sukladni Zakonu o privatnoj zaštiti, Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, odnosno važećim propisima iz područja privatne zaštite.
Broj elektrokemijskih spremnika s kojima gospodarski subjekt raspolaže treba biti sukladan količini određenoj točkom 4.2. Dokumentacije za nadmetanje – 250 komada.
I. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
1. Izjava ponuditelja da u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavi raspolaže s 50 oklopljenih vozila. Izjavu daje ovlaštena osoba ponuditelja;
2. Izjava sadrži ili joj se prilaže Popis oklopljenih vozila u kojem moraju biti navedeni podaci o oklopljenim vozilima koji su na raspolaganju ponuditelju, i to: proizvođač i marka/tip vozila, registarska oznaka;
3. Izjavi se prilažu važeće potvrde Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o sukladnosti navedenih vozila s Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.
O dokazima tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja detaljnije u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
02.01.01.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
11.10.2016 - 15:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
do: 10.3.2017
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 11.10.2016 - 15:00

Mjesto

HP – Hrvatska pošta d. d., Jurišićeva 13, III. kat, soba 317, Zagreb.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
30.8.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: