(HR) Nabavka usluga privremenog zapošljavanja radnika

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge pribavljanja osoblja uključujući osoblje za rad na određeno vrijeme

2014/S 099-173130

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0025491

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Grad Zagreb – Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
10020 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987, tel.: 385 (01) 6420 510, fax.: 385 (01) 6429 072, internetska adresa: www.zgh.hr, e-mail: nabava@zgh.hr i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb 10000, OIB: 83416546499, tel.: +385 (01) 6163 000, internetska adresa: www.vio.hr i Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, 10 000 Zagreb, OIB: 03744272526, tel.: +385 (01) 4565 811, internetska adresa: www.gskg.hr
.
HRVATSKA

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluge privremenog zapošljavanja radnika.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto pružanja usluge je Grad Zagreb.
Rok pružanja usluge: okvirni sporazum sklapa se na 2 godine.
Pojedinačno sklopljeni sporazumi o ustupanju radnika, sklopljeni temeljem ugovora o javnoj nabavi i/ili narudžbenica o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma, obvezuju na izvršenje ponuditelja i naručitelja.
Predmet okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi i/ili izdavanja narudžbenica o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma, za uslugu privremenog zapošljavanje radnika.
Naručitelj će tijekom trajanja okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma i/ili izdavati pojedinačne ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma, u skladu sa svojim stvarnim potrebama, ovisno o obimu i specifičnosti poslova za kojima se tijekom trajanja okvirnog sporazuma ukaže potreba.
Temeljem sklopljenih pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi i/ili izdanih narudžbenica o javnoj nabavi, naručitelj će zatražiti od ponuditelja ustupanje radnika na radna mjesta sistematizirana pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zagrebačkog holdinga d.o.o., odnosno Temeljnim kolektivnim ugovorom za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., a sukladno stručnoj spremi – VSS, VŠS, VKV, SSS, KV, PKV, NKV, NSS, – ovisno o potrebama naručitelja, na način da će u skladu s čl. 24. Zakona o radu, pojedinačno sklopljenim sporazumima o ustupanju radnika između ostaloga utvrditi broj ustupljenih radnika, vremensko razdoblje njihova ustupanja, mjesto rada, ugovorene poslove, ugovorenu bruto plaću i dr.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 112 830 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: Usluge privremenog zapošljavanja radnika
Naručitelj će za privremeno ustupljene radnike izdvajati sredstva isključivo u visini iznosa bruto II. (bruto I. + doprinosi na plaću) te se u potpunosti pridržavati odredaba čl. 26. i čl. 30. Zakona o radu (NN 149/09 , 61/11, 82/12, 88/12 i 73/13).
Na ustupljene radnike naručitelj neće primjenjivati odredbe važećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. i dodataka Temeljnom kolektivnom ugovor za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., osim odredbi kojima je regulirano utvrđivanje plaće te uvjeti rada ustupljenog radnika.
Odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. kojima su regulirana ostala materijalna prava radnika, kao što su jubilarne nagrade, solidarne potpore, regres, božićnica, dar u naravi za Uskrs te drugi novčani i nenovčani primici, neće se primjenjivati. Dakle ustupljeni radnici neće ostvariti pravo na plaćeni i neplaćeni dopust na teret naručitelja, kao niti na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla.
Na ustupljene radnike naručitelj će primjenjivati odredbe važećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. i dodataka Temeljnom kolektivnom ugovoru za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. kojima su regulirane plaće (dakle, i dodaci na plaću po osnovu rada nedjeljom, blagdanom, noću, prekovremenog rada te rad nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi) te uvjeti rada ustupljenog radnika.
Za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, bruto trošak rada svakog pojedinog privremeno ustupljenog radnika temeljem pojedinačno sklopljenog sporazuma o ustupanju radnika, mijenjat će se u skladu s eventualnim izmjenama Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., kojima je regulirano utvrđivanje plaća te uvjeti rada ustupljenih radnika.
Za sve iznose poticaja za zapošljavanje koje ostvari odabrani ponuditelj s kojim naručitelj sklopi okvirni sporazum po bilo kojoj osnovi, za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, obvezan je umanjiti bruto iznos plaća radnika.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79620000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Naručitelj je u troškovniku iskazao predviđeni bruto trošak rada za period sklapanja okvirnog sporazuma na 2 godine izražen u kunama.
Stvarna nabavljena količina usluga na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od iskazanog predviđenog bruto troška rada, uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora i po potrebi izdanih narudžbenica sklopljenih na temelju ovog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 112 830 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstva
Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva:
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5 500 000 HRK. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
Napomena: U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti svih prethodno naznačenih 5 slučajeva za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona.
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma;
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen pojedinačni ugovor dužan je dostaviti Središnjem tijelu za javnu nabavu, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od ugovorene vrijednosti (cijena bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti za svaki pojedinačno sklopljen ugovor u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka izvršenja tog ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujam isključen.
Naručitelj će plaćanje izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 15 dana za naručenu i pruženu uslugu.
Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne temelju svih ugovora sklopljenih na temelju ovog okvirnog sporazuma i ugovor-narudžbenica o javnoj nabavi izdanih na temelju ovog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Nekažnjavanje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca, prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja mita prema Kaznenom zakonu (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Za potrebe utvrđivanja činjenice da gospodarskom subjektu ili osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedeno u točci 14.1.1. (kaznena djela potrebno je u izjavi izrijekom navesti), ponuditelj dostavlja izjavu. Izjavu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka javne nabave, daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), izjava iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Središnje tijelo za javnu nabavu može tijekom postupka javne nabave provjeriti postojanje odnosno nepostojanje okolnosti iz točke 14.1.1. sukladno članku 67. stavku 4. i 5. Zakona.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
1. potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), potvrda iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Istinitost podataka
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Ostali razlozi isključenja ponuditelja
Profesionalni propust
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dana slanja poziva na nadmetanje).
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Kao dokaz sposobnosti ponuditelj u ponudi dostavlja potvrdu o upisu u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje, izdanu od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Traženim dokazom sposobnosti ponuditelj dokazuje da posjeduje važeće ovlaštenje za izvršenje ugovora te da je na osnovi rješenja nadležnog Ministarstva upisan u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove rada u skladu s čl. 24. st. 2. Zakona o radu (NN 149/09,61/11, 82/12 i 73/13), odnosno da ispunjava uvjete propisane čl. 24. st. 3. Zakona o radu (NN 149/09, 82/12 i 73/13).
Ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (BON-1 ili slično).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2012. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2013. jednak ili veći od 1/2 iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o pruženim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost pružene usluge, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem pružanju usluge prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju 2 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini 1/2 procijenjene vrijednosti nabave. Potvrde moraju sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost ugovora,
— datum isporuke,
— navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Ako je potrebno, Središnje tijelo za javnu nabavu može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Popis i potvrde o zadovoljavajućoj pruženoj usluzi.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2014-1569
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.7.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.7.2014 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Na temelju Sporazuma o ovlaštenju za provedbu postupaka javne nabave, klasa: 400-01/13-002/187, urbroj: 251-26-01-13-4 od 12. prosinca 2013. godine, i Ovlaštenja klasa: ZGH-43-14-168 urbroj: 01-07-02-14-09 od 3.4.2014., klasa: ZGH-43-14-168 urbroj: 00-14-14 od 16.04.2014., KLASA: ZGH-10-14-1358 urbroj: 00-14-01 od 17.4.2014.,

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, telefon + 385 1 6101-111, telefaks: + 385 1 650 3832, www.zagreb.hr, Središnje tijelo za javnu nabavu koji se smatra Središnjim tijelom za javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnje tijelo za javnu nabavu)

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Središnjem tijelu za javnu nabavu na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno odredbi članka 146. Zakona.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
21.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: