(HR) Nabavka usluga redovnog održavanja, popravke i rezervnih dijelova parkirnih sustava proizvođača Siemens

Izvor: Official Journal of the European Union, 06.05.2014.

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka i održavanja

2014/S 087-152774

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): javna.nabava@zagreb.hr
10000 Zagreb
HRVATSKA

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0022498

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
10020 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Zagrebački Holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987,
85584865987
HRVATSKA

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Redovno održavanje, popravak i rezervni dijelovi parkirnih sustava proizvođača Siemens.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 1: Usluge održavanja i popravka
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave su javne garaže naručitelja na području grada Zagreba i poslovni prostor ponuditelja.
Dinamika pružanja usluge: naručitelj će usluge koje su predmet ove nabave naručivati sukcesivno tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, pisanim narudžbenicama, odnosno tijekom trajanja okvirnog sporazuma temeljem pojedinačnih narudžbenica ispostavljenih temeljem okvirnog sporazuma, ovisno o svojim stvarnim potrebama.
Rok početka i završetka pružanja usluge: redovno održavanje parkirnih sustava naručivati će se tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, pojedinačnim narudžbenicama.
Rezervni dijelovi i/ili popravak parkirnih sustava naručivati će se tijekom trajanja okvirnog sporazuma, pojedinačnim narudžbenicama, ovisno o stvarnim potrebama naručitelja.
S uslugom redovnog održavanja sustava ponuditelj je obvezan započeti u roku ne dužem od 2 dana od dana primitka narudžbenice.
Dinamika isporuke rezervnih dijelova: sukcesivno tijekom trajanja okvirnog sporazuma, ovisno o stvarnim potrebama naručitelja, temeljem pojedinačnih narudžbenica.
Pojedinačni rok isporuke rezervnih dijelova: ne smije biti duži od 15 dana od dana primitka narudžbenice.
Dinamika i rokovi početka i završetka pružanja usluge popravka: ponuditelj je obvezan u roku ne dužem od 2 sata po zaprimanju obavijesti naručitelja putem telefona/telefaksa/e-maila, pristupiti na lokaciju naručitelja, izvršiti defektažu kvara te sastaviti pisano izvješće o kvaru (zapisnik ili sl.) koje mora sadržavati naznaku datuma, detaljan popis dijelova koje je potrebno zamijeniti s oznakom kataloškog broja rezervnog dijela i njihovih količina, predviđen broj radnih sati potrebnih za uslugu popravka te rok u kojem će završiti s uslugom popravka.
Nakon što od naručitelja zaprimi narudžbenicu za popravak kvara navedenog u prethodno spomenutom izvješću o kvaru (zapisniku ili sl.), ponuditelj je obvezan u roku ne dužem od 24 sata započeti s uslugom popravka.
Ukoliko tijekom pružanja usluge osim prvotno detektiranih radova koje je potrebno izvršiti, a za koje je ponuditelju temeljem sastavljenog izvješća o kvaru/zapisnika ili sl. naručitelj izdao narudžbenicu, ponuditelj utvrdi da je potrebno uslugu pružiti u opsegu koji nije naveden u narudžbenici, ponuditelj je obvezan pisanim putem (telefaks/e-mail) izvijestiti naručitelja koji je odmah, a najkasnije u roku od 1 sata obvezan pisanim putem (telefaks/e-mail) očitovati slaže li se s izvršenjem dodatnih usluga, osim u dane vikenda a izvan uredovnog vremena naručitelja. U tom slučaju naručitelj će se očitovati prvog radnog dana u roku ne dužem od 1 sata od početka radnog vremena.
Ukoliko odabrani ponuditelj u prethodno spomenutom roku ne zaprimi pisanu suglasnost naručitelja, pružit će uslugu isključivo u opsegu koji je naveden na narudžbenici o javnoj nabavi.
Ukoliko je s otklonom kvara parkirnog sustava moguće započeti odmah po dolasku na lokaciju naručitelja (otklon manjih kvarova), ponuditelj je obvezan odmah započeti s uslugom popravka te po završetku pružanja usluge sastaviti izvješće o kvaru (zapisnik ili sl.) s naznakom datuma, nazivom pojedinačno zamijenjenih dijelova uz navođenje kataloškog broja svakog rezervnog dijela i njihovih količina, naznakom jediničnih cijena svakog pojedinog ugrađenog dijela, ukupne količine utrošenih sati rada te cijene pružene usluge bez PDV-a i sa PDV-om.
Izvješće o kvaru (zapisnik ili sl.) mora biti potpisano od za to odgovornih osoba naručitelja i ponuditelja.
Ukoliko popravak parkirnih sustava nije moguć na lokaciji naručitelja, transport opreme s lokacije naručitelja do poslovnog prostora ponuditelja u kojem će se obaviti popravak i nazad na lokaciju naručitelja, osigurava ponuditelj o svom trošku te isto mora biti uključeno u cijenu ponude.
Kako bi ponuditelj mogao kvalitetno i u zadanim rokovima izvršiti uslugu koja je predmet ove nabave, obvezan je za čitavo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma osigurati svakodnevno dežurstvo osoba (radnim danom, vikendom i blagdanom), u vremenu od 07:00-21:00 sati.
Rad blagdanom je rad državnim i vjerskim praznicima i blagdanima sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 33/96., 96/01., 13/02., 136/02. – pročišćeni tekst, 112/05., 59/06., 55/08. i 74/11 i 130/11).
Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje, u skladu s člankom 6. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) odredio objedinjeni iznos od 200 000 HRK za rezervne dijelove i drugi potrošni materijal čije količine uopće nije mogao procijeniti, a koji su povezani s uslugom tekućeg održavanja. Ako se tijekom trajanja okvirnog sporazuma od 2 godine, pri tekućem održavanju i popravku parkirnih sustava ukaže potreba za dobavom rezervnih dijelova i potrošnog materijala koje naručitelj nije naveo u troškovniku, za koje je odredio objedinjeni iznos od 200 000 HRK, ponuditelj je obvezan za te dobavljene i ugrađene dijelove, prilikom ispostavljanja fakture priložiti obrazac analize troškova, ogledni primjerak koji je naručitelj priložio kao sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Privitak obrascu analize troškova moraju činiti preslike svih računa za dobavljene i ugrađene dijelove i potrošni materijal.
U cijelosti popunjen obrazac analize troškova mora biti potpisan po za to odgovornoj osobi naručitelja te ovjeren i potpisan po za to odgovornoj osobi ponuditelja.
Ukoliko cijene materijala, rezervnih dijelova i opreme čije količine naručitelj uopće nije mogao procijeniti, a koji su povezani s uslugama tekućeg održavanja te za koje je naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje odredio objedinjeni iznos od 200 000 HRK, iz računa priloženih obrascu analize troškova budu više u odnosu na prosječne tržišne cijene, naručitelj ima pravo zahtijevati pisano obrazloženje tako dostavljenih računa i ima pravo eventualno osporiti račune materijala, rezervnih dijelova i opreme čija vrijednost prelazi prosječnu tržišnu vrijednost istih.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 600 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: redovno održavanje, popravak i rezervni dijelovi parkirnih sustava proizvođača Siemens.
Tehnička specifikacija predmetne usluge redovnog održavanja određena je troškovnikom i specifikacijom.
Za nuđenje svakog od rezervnih dijelova za koje je naručitelj u troškovniku naveo kataloški broj, mjerodavan je kataloški broj dijela.
Tehnička specifikacija predmeta nabave za većinu rezervnih dijelova navedenih u troškovniku određena je kataloškim brojevima proizvođača Siemens.
Za dobavu i ugradnju i/ili isporuku onih rezervnih dijelova za koje naručitelj u troškovniku nije naveo kataloški broj proizvođača Siemens, ponuditelj je obvezan isporučiti, odnosno neispravan rezervni dio zamijeniti novim, ispravnim rezervnim dijelom onog proizvođača za kojeg prilikom popravka utvrdi da se u sustavu nalazi ili jednakovrijednim rezervnim dijelom nekog drugog proizvođača, pod uvjetom da taj jednakovrijedan rezervni dio ima iste tehničke karakteristike i mogućnosti kao i dio koji je u kvaru, kako se ne bi izgubila i smanjila funkcionalnost parkirnih sustava.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50000000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirne količine predmeta nabave za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na 2 godine po pojedinim vrstama usluge specificirane su troškovnikom.
Stvarna nabavljena količina usluge temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine, uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora i po potrebi izdanih narudžbenica sklopljenih na temelju ovog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 600 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelji su dužni dostaviti u izvorniku sljedeća jamstva:
13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 80 000 HRK. Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona, odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.
Napomena: u tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti svih prethodno naznačenih 5 slučajeva za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma;
5. nedostavljanja jamstva za uredno izvršavanje okvirnog sporazuma.
Ako se, iz bilo kojeg razloga, pomiče rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije, jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
13.2. Jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
Odabrani gospodarski subjekt s kojim će Središnje tijelo za javnu nabavu sklopiti okvirni sporazum, obvezan je prilikom njegova sklapanja, Središnjem tijelu za javnu nabavu predati jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika u iznosu od 10 % vrijednosti ponude (bez PDV-a).
Bjanko zadužnicu treba popuniti sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12), s javnobilježnički ovjerovljenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.
Središnje tijelo za javnu nabavu će aktivirati jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma u slučaju:
— da ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma,
— neizvršavanja okvirnog sporazuma.
13.3. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen pojedinačni ugovor dužan je dostaviti Središnjem tijelu za javnu nabavu, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10 % od ugovorene vrijednosti (cijena bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti za svaki pojedinačno sklopljen ugovor u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti 30 dana dužim od roka izvršenja tog ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun i naplata izvršene usluge obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja iz točke 1. Dokumentacije za nadmetanje, a sve prema stvarno izvršenoj količini usluge iz troškovnika u postupku sklapanja ugovora po okvirnom sporazumu.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
14.1.1. Nekažnjavanje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona, odnosno za kaznena djela: prijevare, pranja novca, prijevare u gospodarskom poslovanju, primanja mita u gospodarskom poslovanju, davanja mita u gospodarskom poslovanju, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanja mita i davanja mita prema Kaznenom zakonu (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Za potrebe utvrđivanja činjenice da gospodarskom subjektu ili osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela navedeno u točci 14.1.1. (kaznena djela potrebno je u izjavi izrijekom navesti), ponuditelj dostavlja izjavu. Izjavu, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca od početka postupka javne nabave, daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), izjava iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
Središnje tijelo za javnu nabavu može tijekom postupka javne nabave provjeriti postojanje odnosno nepostojanje okolnosti iz točke 14.1.1. sukladno članku 67. stavku 4. i 5. Zakona.
14.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
1. potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.
U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
Ako se dio ugovora daje u podugovor (podizvoditelju), potvrda iz ove točke dostavlja se i za podizvoditelja.
14.1.3. Istinitost podataka
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
14.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja
14.2.1. Profesionalni propust
Središnje tijelo za javnu nabavu će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Središnje tijelo za javnu nabavu će postupiti u skladu s gore navedenim u odnosu na ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja.
Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dana slanja poziva na nadmetanje).
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (BON-1 ili slično).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je njegov ukupni prihod za 2012. godinu ili za prethodno obračunsko razdoblje u 2013. jednak ili veći od 1/2 iznosa procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o pruženim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost isporuke, datum isporuke i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju usluge prilažu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju 2 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini 1/2 procijenjene vrijednosti nabave. Potvrde moraju sadržavati slijedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost pružene usluge,
— datum isporuke,
— navod o uredno izvršenoj usluzi.
Ako je potrebno, Središnje tijelo za javnu nabavu može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Izjava proizvođača, zastupnika ili ovlaštenog distributera opreme iz koje će biti razvidno da je ponuditelj osposobljen za instalaciju i održavanje parkirnih sustava proizvođača Siemens, kojom dokazuje da je sposoban kvalitetno i stručno izvršiti uslugu koja je predmet nabave.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Popis i potvrde o zadovoljavajućem pružanju usluge.
Izjava o stručnoj kvalifikaciji pružatelja usluge.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2014-573
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.6.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 16.6.2014 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, dvorana 101.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

Na temelju Sporazuma o ovlaštenju za provedbu postupaka javne nabave, klasa: 400-01/13-002/187, urbroj: 251-26-01-13-4 od 12. prosinca 2013. godine, i ovlaštenja klasa: 400-01/14-005/113, urbroj: 378-14-1 od 15.04.2014., Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, telefon + 385 16101111, telefaks: + 385 16503832, www.zagreb.hr, Središnje tijelo za javnu nabavu koji se smatra Središnjim tijelom za javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnje tijelo za javnu nabavu).

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Nezadovoljna strana može izjavljivanjem žalbe tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Središnjem tijelu za javnu nabavu na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana sukladno odredbi članka 146. Zakona.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
2.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: