(HR) Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.06.2014.

Hrvatska-Osijek: Sanitetska vozila

2014/S 105-184599

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
45235833809
J. Huttlera 2
Služba(e) za kontakt: Pravna služba Zavoda za hitnu medicinu OBŽ
Na pažnju (osoba za kontakt): Jasna Perić, mag. iur.
31000 Osijek
HRVATSKA
Telefon: +385 31531301
E-pošta: jasna.peric@zzhm-obz.hr
Telefaks: +385 31531302

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0027175

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava vozila za hitnu medicinsku pomoć – 11 vozila.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava i isporuka vozila za hitnu medicinsku pomoć – 11 vozila.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34114121

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Nabava i isporuka za hitnu medicinsku pomoć – 11 vozila.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 217 148 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude s važenjem sukladno roku valjanosti ponude.
Ukoliko ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa broj HR7025000091102003578 Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Osijek. U pozivu na broj obvezno navesti broj 2-14, model HR 00, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti naziv predmeta nabave – nabava 11 vozila za HMP i da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 50 000 HRK dostavlja se u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika u skladu s Ovršnim zakonom.
Ponuda uz koju nije priloženo jamstvo za ozbiljnost ponude biti će isključena iz postupka javne nabave.
Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti u slučaju da ponuditelj:
— odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— ne dostavi izbornike ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,
— ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, ne uvezuje se u cjelinu već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom.
Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj treba dati kao dio svoje ponude jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – Izjavu da će u slučaju odabira njegove ponude, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora (s PDV-om), s rokom važenja do izvršenja ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza od strane ponuditelja.
3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Ponuditelj treba dati kao dio svoje ponude jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete – Izjavu da će u slučaju odabira njegove ponude, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora (s PDV-om), s rokom važenja do isteka jamstvenog roka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje u od 60 dana od dana isporuke predmeta nabave odnosno potpisa Zapisnika o primopredaji vozila. Isključena mogućnost plaćanja predujma.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja ponuditelja:
Obvezni razlozi isključenja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke 11.1. gospodarski subjekt (ponuditelj) dužan je u ponudi dostaviti Izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava na smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 11.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 11.1. Dokumentacije za nadmetanje.
2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 11.2. iz dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt dužan je dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka.
3. Ako ponuditelj dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje ponuditelj dostavi, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata, i/ili nadležnim tijelima.
U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje obveznih razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga u ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje, za sve članove zajednice ponuditelja.
1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
1.1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
1.2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kojim se ponuditelju daje dozvola za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima, jer je medicinska oprema sastavni dio predmeta nabave koja se isporučuju s vozilima, važeće rješenje.
U skladu s člankom 47. Zakona o medicinskim proizvodima (NN, 76/2013.) ako je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, umjesto Rješenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kojim se daje dozvola za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima, ponuditelj mora dokazati da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim proizvodima u državi u kojoj ima sjedište.
1.3. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske o upisu u Očevidnik medicinskog proizvoda koji se ugrađuju i isporučuju s vozilima.
1.4. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske o upisu o Očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda kao proizvođača ili kao zastupnika stranog proizvođača za ponuđenu medicinsku opremu, važeće rješenje.
U skladu sa člancima 41., 42., 46. i 89. Zakona o medicinskim proizvodima, ponuditelj može osim navedenih upisnika proizvoda i proizvođača sposobnost dokazati prilaganjem potvrde o sukladnosti ili dokazom „CE” oznake medicinskog proizvoda.
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje važećih poslova te ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima tj. ukoliko je upisan u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela ukoliko postoji u državi sjedišta gospodarskog subjekta, da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.
U slučaju da gospodarski subjekt obavlja djelatnost uvoza medicinskih proizvoda iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU-a) dužan je priložiti dokaz o upisu u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode i dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU-u, sukladno člancima 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.
Ponuditelj koji nudi predmetnu robu koja je porijeklom iz trećih zemalja, a ponuditelj nije direktni uvoznik, dužan je dostaviti potvrdu ili izjavu svog distributera da je isti ovlašteni zastupnik u EU-u za medicinske proizvode koji su porijeklom iz trećih zemalja.
Ukoliko nuđeni proizvod ili dio nuđenih proizvoda nije medicinski proizvod, ponuditelj je dužan priložiti izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda te nije dužan za te proizvode, ukoliko su proizvodi porijeklom iz trećih zemalja, priložiti potvrdu ili izjavu ovlaštenog zastupnika u EU-u.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 12.1.1. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
1. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
1.1. Popis ovlaštenih servisera za ponuđenu marku vozila, na području Republike Hrvatske s nazivom i adresom i to unutar 100 km od sjedišta naručitelja s kojima ponuditelj ima ugovore o održavanju/servisiranju za ponuđeni model vozila za vrijeme jamstvenog roka.
Popis izrađuje ponuditelj, potpisuje ovlaštena osoba ponuditelja te ga ovjerava žigom.
Ponuditelj mora dokazati ispunjavanje uvjeta da je ponuđenom vozilu osigurano uredno servisiranje kao dokaz o osiguranoj servisnoj mreži unutar 100 km od sjedišta naručitelja za vrijeme jamstvenog roka.
1.2. Izjava ponuditelja kao dokaz da je predmet nabave koji nudi usklađen s normom HRN EN 1789:2011 (EN 1789:2007+A1:2010).
Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom ovlaštene osobe i žigom ponuditelja.
1.3. Certifikat o sukladnosti predmeta nabave i ugrađene opreme s HRN EN1789:2011 normom (EN 1789:2007+A1:2010), na hrvatskom jeziku, koji izdaje nadležno tijelo za kontrolu kvalitete.
Certifikat služi naručitelju kao dokaz da predmet nabave i ugrađena oprema odgovara određenim specifikacijama i normama kvalitete EN 1789:2011.
Uz certifikat ponuditelj treba dostaviti potvrdu o certifikaciji predmeta nabave koji nudi prema popisu aneksa „C” certifikacije EN 1789.
Certifikat se prilaže na hrvatskom jeziku.
1.4. Prospekte i kataloge ponuđenih vozila s tehničkom specifikacijom predmeta nabave kojom se nedvojbeno dokazuje, a naručitelj može prepoznati da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji. Katalog, prospekti i specifikacije koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.
Prijevod na hrvatski jezik mora izraditi stalni sudski tumač za odnosni strani jezik i mora biti ovjeren, kojim se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku.
1.5. Izjava da je osiguran servis za medicinsku i ostalu opremu ugrađenu u cestovno medicinsko vozilo.
Gospodarski subjekt dužan je priložiti Izjavu da će osigurati servis za ugrađenu i ostalu medicinsku opremu na području Republike Hrvatske.
Obrazac Izjave sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom ovlaštene osobe i žigom ponuditelja.
1.6. Skica rasporeda uređaja i opreme.
1.7. Dokaz o usklađenosti s direktivom 2005/39 EC kojom se dokazuje sigurnost sjedala ugrađenih u vozilo.
Kao dokaz služi certifikat 2005/39 EC izdan od ovlaštenog tijela za kontrolu kvalitete.
1.8. Priložiti upute za korištenje samo utovarnih nosila, obuhvatnih rasklopnih nosila i kardiološke stolice na hrvatskom jeziku.
Ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja može se, u svrhu dokazivanja sposobnosti koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na međusobni pravni odnos. U tom slučaju ponuditelj mora na bilo koji način (izjava, ugovor i sl.) dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u svezi obveznih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Pravnu i poslovnu sposobnost pojedinačno dokazuju svi članovi zajednice ponuditelja.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV-2/14.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
15.7.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 15.7.2014 - 11:00

Mjesto:

Zavod za hitnu medicinu OBŽ, Osijek, J. Huttlera 2 (sala za sastanke – 1. kat).

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od dana:
a. objave poziva za nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva za nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
b. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
c. otvaranja ponude u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
d. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
30.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: