(HR) Poziv na dostavu ponude za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina Crna Gora 2014. - 2020.

Datum objave: 22.09.2016. 08:42 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2016.

KLASA: 406-01/16-01/1

URBROJ: 328-16-5 

Zagreb, 19. rujna 2016.            

 

Poziv na dostavu ponude  

za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

 

I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE 

1. Opći podatci o Naručitelju i postupku javne nabave

Naziv

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske – Upravljačko tijelo za Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Sjedište/adresa Ulica grada Vukovara 284 (objekt A), 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB 77950792246 
Telefon +385 (0)1 64 00 620 
Faks +385 (0)1 64 47 608 
e-pošta nabava@arr.hr
Internetska stranica www.arr.hr

Evidencijski broj nabave

13

Napomena: Naručitelj je poziv na dostavu ponude (u daljnjem tekstu: Poziv) izradio na hrvatskom i engleskom jeziku. U skladu s člankom 78. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), u slučaju spora mjerodavan je Poziv izrađen na hrvatskom jeziku. 

 

1.1. Vrsta postupka nabave 

Nabava će se provesti postupkom javne nabave bagatelne vrijednosti u skladu s Uputom o stvaranju  ugovornih obveza putem bagatelne nabave Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske donesenoj u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) i drugih važećih propisa iz područja javne nabave.   

U skladu s člankom 18. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi, za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

 

1.2. Vrsta ugovora 

Na temelju provedenog postupka javne nabave sklapa se Ugovor o pružanju usluga.

 

2.  Podatci o predmetu nabave 

2.1. Opis predmeta nabave 

Predmet nabave su usluge ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.  Za potrebe obavljanja navedenih usluga planiraju se angažirati vanjski nezavisni stručnjaci (ocjenjivači). Vanjskim nezavisnim ocjenjivačem smatra se stručnjak/inja koji/a zadovolji sve kriterije prihvatljivosti ponuditelja, a kojeg/u Naručitelj odabere za provedbu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga u okviru navedenog postupka javne nabave. 

2.2. Količina predmeta nabave 

Naručitelj planira ugovoriti najviše 8 (osam) ocjenjivača.  

2.3. Procijenjena vrijednost nabave 

Procijenjena vrijednost nabave je 198.000,00 HRK bez PDV-a. 

2.4. Opis poslova 

Opis poslova ocjenjivača je Prilog 1 ovog Poziva.   

 

2.5. Mjesto pružanja usluga 

Ocjenjivači će koristiti vlastiti prostor i sredstva za obavljanje zadatka. Također, obveza im je sudjelovati na najmanje 2 (dva) sastanka s Naručiteljem koja će biti organizirana u Zagrebu, Republika Hrvatska. 

 

2.6. Razdoblje pružanja usluga 

Razdoblje pružanja usluga koje su predmet nabave dogovara se s Upravljačkim tijelom Programa. Početak pružanja usluga predviđen je za listopad 2016. godine.  Očekuje se da odabrani ocjenjivači budu raspoloživi minimalno 6 (šest) mjeseci od dana potpisa Ugovora o pružanju usluga.  

 

3.  Razlozi isključenja ponuditelja 

Razlozi isključenja ponuditelja su obavezni razlozi navedeni u članku 67. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj je dužan dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju uvjeta za isključenje u skladu s člankom 67. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Prilog 4).  

 

4.  Prihvatljivi ponuditelji 

Prihvatljivi ponuditelji su fizičke osobe koje udovoljavaju minimalnim kriterijima navedenim u ovom Pozivu. Nezavisni ocjenjivači moraju dokazati visoku razinu profesionalnog iskustva u jednom ili više tematskih područja pokrivenih prioritetnim osima Programa.  

 

4.1. Kriteriji prihvatljivosti ponuditelja 

Ponuditelji moraju udovoljiti sljedećim kriterijima: 

- visoka stručna sprema (VSS), razina obrazovanja koja odgovara završenom studiju (4 godine) ili jednakovrijedna kvalifikacija, - najmanje 5 (pet) godina profesionalnog radnog iskustva nakon stjecanja VSS, od čega najmanje 3 (tri) godine relevantnog radnog iskustva u području/ima koje obuhvaća prioritetna/e os/i Programa za koje/a se prijavljuje, - iskustvo u upravljanju EU projektima (npr. iskustvo u pripremi i/ili provedbi EU projekata, iskustvo u ocjenjivanju projektnih prijedloga, iskustvo u financijskom praćenju EU projekata i sl.),  - napredna računalna pismenost, - izvrsno poznavanje engleskog jezika. 

 

4.2. Prednosti 

Osim kriterija navedenih pod točkom 4.1., sljedeće prednosti bit će uzete u obzir prilikom odabira ocjenjivača: - iskustvo na poslovima ocjenjivanja projekata financiranih sredstvima EU i/ili sredstvima drugih međunarodnih institucija (npr. UNDP, Svjetska Banka, EBRD i sl.) i/ili sredstvima državnih institucija (npr. Ministarstva, zaklade i sl.); - iskustvo u ocjenjivanju projektnih prijedloga (grant scheme) u sklopu programa Europske teritorijalne suradnje;  - dobro poznavanje specifičnosti programskog područja i poznavanje prijašnjih EU programa suradnje na navedenom području; - iskustvo u izradi programskih dokumenata i/ili studija izvodljivosti i/ili strateških dokumenata/analiza vezanih za programsko područje;

- dobro poznavanje jednog od službenih jezika zemalja sudionica Programa (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).  

 

5.  Podatci o ponudi i uvjeti nabave 

5.1. Sadržaj ponude 

Ponuda treba sadržavati: 1. Prijavni obrazac – ispunjen i potpisan (Prilog 2),  2. Životopis stručnjaka1 – u Europass formatu, 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili jednakovrijednog dokumenta), 4. Izjavu o nepristranosti i raspoloživosti – ispunjenu i potpisanu (Prilog 3), 5. Izjavu o nepostojanju uvjeta za isključenje u skladu s člankom 67. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi – ispunjenu i potpisanu (Prilog 4), 6. Presliku valjane identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica). 

 

5.2. Način izrade ponude 

Ponuda se izrađuje na engleskom jeziku ili na jednom od službenih jezika zemalja sudionica Programa i na latiničnom pismu. Ponuda se dostavlja u elektroničkom obliku i uključuje sve pojedinačne dokumente (ispunjene, potpisane i skenirane) navedene u sadržaju ponude: 

1. Prijavni obrazac (PDF ili jpg format), 2. Životopis stručnjaka (PDF ili jpg format),  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (PDF ili jpg format), 4. Izjavu o nepristranosti i raspoloživosti (PDF ili jpg format), 5. Izjavu o nepostojanju uvjeta za isključenje u skladu s člankom 67. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (PDF ili jpg format), 6. Presliku valjane identifikacijske isprave (PDF ili jpg format).

Urednom ponudom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Pozivu. Ponude koje nisu dostavljene u navedenom roku i na navedeni način, koje su nepotpune i/ili koje nisu ispunjene na engleskom jeziku ili na jednom od službenih jezika zemalja sudionica Programa i na latiničnom pismu, bit će odbijene.  

 

5.3. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

 

5.4. Način dostave ponude 

Ponuda se dostavlja u elektroničkom obliku na adresu e-pošte: nabava@arr.hr s naznakom: „Usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga HR-BA-ME“     

 

5.5. Rok za dostavu ponude 

Rok za dostavu ponuda je 28. rujna 2016. godine.  

 

5.6. Ocjenjivanje i odabir ponude 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.  Cijena nije kriterij za odabir ponude s obzirom na to da je Naručitelj procijenio jedinstvenu cijenu od 700,00 HRK  (ukupan trošak isplatitelja) po ocjenjenom projektnom prijedlogu.  

 

Kompletan poziv je u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
IPA_CBC.pdf
PODIJELI: