(HR) Prodaja potraživanja: objekat autobusne stanice Zvornik sa parkingom, upravna zgrada, tehničko-kontrolna stanica, radionica, poslovni centar-terminal, objekt remontne radionice u Karakaju

Datum objave: 05.09.2016. 09:57 / Izvor: Dnevni Avaz, 05.09.2016.

Sanacijska uprava Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784, Šibenik, Ulica Ante Starčevića br. 4, objavljuje poziv na prikupljanje ponuda za otkup potraživanja od dužnika Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik.

 

Predmet prodaje:

Jadranska banka d.d. Šibenik (u daljnjem testu: Prodavatelj) prodaje potraživanje koje ima prema dužniku Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik, temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu br. 78/13 od 23.12.2013. godine, a koje potraživanje s pripadajućim kamatama na dan 31.08.2016. godine iznosi 4.088.173,81 EUR protuvrijednost 30.562.153,12 kuna (u daljnjem tekstu Potraživanje).

Ukupan iznos Prodavateljevog Potraživanja prema dužniku Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik, predstavlja stanje Potraživanja na dan 31. kolovoza 2016. godine te će taj iznos biti dodatno uvećan za pripadajuće kamate do dana realizacije otkupa potraživanja.

 

Navedeno Potraživanje je osigurano:

- ,,in bianco" vlastitim trasiranim mjenicama dužnika Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik- s klauzulom bez protesta s mjeničnom izjavom

- ,,in bianco" vlastitim trasiranim mjenicama sudužnika Bobar Autosemberija d.o.o., Bijeljina-s klauzulom bez protesta s mjeničnom izjavom

- založnim pravom na objektima u vlasništvu Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik, a što u naravi predstavlja: objekat autobusne stanice Zvornik sa parkingom, upravnu zgradu, tehničko-kontrolne stanice, radionicu, poslovni centar-terminal, objekt remontne radionice

Objekti Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik su locirani u industrijskoj zoni u Karakaju i svi se nalaze u jednom krugu i čine jednu cjelinu. Svi objekti su izgrađeni na zemljištu ukupne površine 26.019 m2.

Ukupna vrijednost nekretnina koji su predmet procjene prema „Procjeni vrijednosti nepokretnosti vlasništva Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik" izrađenoj od strane stainog sudskog vještaka građevinarstva Aleksandra Petrovića dipl. ing. građ., od 06.12.2013. godine, iznosi 8.378.544,81 EUR.

- založnim pravom u korist Banke na dionicama emitenta Holding „Drinatrans" A.D., Zvornik u vlasništvu Jeremić Darka (broj dionica: 2370028, postotak vlasništva: 31,84%) i na dionicama u vlasništvu Bobar Group d.o.o., Bijeljina (broj dionica: 1953297, postotak vlasništva: 26,24%)

Zainteresirani ponuđači će na uvid dobiti dokumentaciju iz koje je razvidna visina potraživanja i instrumenti osiguranja, nakon što to zatraže od Prodavatelja i potpišu Ugovor o povjerljivosti.

 

Postupak prodaje Potraživanja

Poziv na davanje ponuda upućen je svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje imaju interes dati ponudu za gore navedeno Potraživanje, sukladno uvjetima prezentiranim u nastavku ovog Poziva.

 

Uvjeti i rok za prikupljanje ponuda:

Ponuđači dostavljaju Ponude za otkup Potraživanja preporučenom poštom ili izravnom dostavom u zatvorenoj kuverti na adresu Prodavatelja, Jadranska banka d.d. Šibenik, Ante Starčevića 4, N/R Sanacijska uprava, s naznakom: NE OTVARATI, uz obavezu ispisa ponuđača i adrese na poleđini kuverte.

Rok za zaprimanje ponuda je 12. listopada 2016. godine do 12.00 sati. Ponuda se smatra pravovremenom ako do navedenog datuma i sata bude zaprimljena na adresu Prodavatelja u gore navedenim uvjetima. Nepravovremene ponude bit će isključene iz daljnjeg postupka i neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

 

Sadržai obvezuiuće ponude

Prodavatelj će uzimati u obzir samo izričito obvezujuće ponude, pri čemu će se izbor ponuda provoditi po principu: najviše bezuvjetne ponuđene cijene za otkup Potraživanja. Prodavatelj ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu sredstava osiguranja.

 

Svaka ponuda mora obavezno sadržavati:

1) ime i prezime, odnosno, tvrtku ponuđača, prebivalište ili registrirano sjedište pravne osobe, izvod iz sudskog registra za pravnu osobu, koji nije stariji od 30 dana te OIB ukoliko je ponuđač iz Republike Hrvatske;

2) ovlaštenu/kontakt osobu ponuđača, kao i podatke o istom;

3) kratki opis poslovnih aktivnosti, uključujući financijska izvješća ponuđača ukoliko je ponuđač pravna osoba;

4) izjavu kojom se potvrđuje da ponuđač raspolaže svim potrebnim dozvotama/odobrenjima za podnošenje obvezujuće ponude;

5) dokaz o tome da potencijalni kupac raspolaže adekvatnim financijskim sredstvima za realizaciju ponude;

6) ponudi se mora priložiti dokaz (kopija uplatnice) o izvršenoj uplati jamčevine za ozbiljnost ponude u visini 200.000,00 EUR ili 1.500.000,00 kn, na IBAN Jadranske banke d.d. Šibenik: HR8624110061011111116, uz poziv ha broj 02 2606, a u slučaju inozemne uplate na IBAN Jadranske banke d.d. Šibenik: HR8624110061011111116, BIC CODE: JADRHR2X, Jadranska banka d.d. Šibenik, A.Starčevića 4, Šibenik, Hrvatska.

 

Postupak nakon prikupliania ponuda

Otvaranje ponuda biti će 14. listopada 2016. godine u 13,00 sati, u prostorijama Prodavatelja, na adresi Ante Starčevića 4, Šibenik. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači koji su dostaviii pravovremenu ponudu i uplatili jamčevinu.

Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu od pristiglih ponuda ukoliko sadržaj pristiglih ponuda nije zadovoljavajuć iz bilo kojeg aspekta. Prodavatelj nije u obvezi ni sa kime zaključiti Ugovor o kupoprodaji Potraživanja.

 

Kupoprodaja Potraživanja

Osnovni kriterij za odabir najboijeg ponuđača će biti: visina kupoprodajne cijene, način plaćanja kupoprodajne cijene, te sredstva osiguranja za plaćanje kupoprodajne cijene.

Iznos jamčevine uračunati će se u kupoprodajnu cijenu za otkup Potraživanja.

Odabrani ponuđač će biti pozvan na skiapanje Ugovora o kupoprodaji Potraživanja.

Nacrt Ugovora o kupoprodaji Potraživanja odabranom ponuđaču biti će dostavljen 17. listopada 2016. godine, a na koji Ugovor može do 21. listopada 2016. godine dati svoje primjedbe i komentare.

U slučaju da dva ili više ponuđača daju jednaku ponudu za otkup Potraživanja, sa svakim od njih voditi će se individualni razgovori, te će se odluka donijeti po slobodnoj procjeni Prodavatelja.

Prodavateij ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da odabrani ponuđač ne pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji Potraživanja do 31. listopada 2016. godine. U slučaju da kupac, nakon zaključenja Ugovora o kupoprodaji Potraživanja ne isplati kupoprodajnu cijenu za otkup Potraživanja u ugovorenom roku, Prodavatelj ima pravo raskinuti takav Ugovor o kupoprodaji Potraživanja.

 

Ostali uvjeti javnog poziva

Svaki zainteresirani ponuđač sudjeluje u procesu prodaje Potraživanja temeljem ovog javnog poziva o vlastitom trošku, neovisno o ishodu postupka.

Prodavatelj ima pravo izmijeniti uvjete ovog natječaja, kao i odustati od istog u svakom trenutku, pri čemu nije dužan davati obrazloženje niti je odgovoran ponuđačima za eventualno nastale troškove u ovom postupku.

 

Dodatne informacije:

Potencijalni ponuđači mogu dobiti dodatne informacije na tel. 385 (0)22 242-174, 385 (0)22 242-171, 385 (0)22 242-165, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati.

 

Jadranska banka d.d. Šibenik:

Sanacijska uprava Ivan Tomljenović.dipl.oecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: