(HR) Prodaja zgrade i zemljišta u Veloj Luci

Izvor: Slobodna Dalmacija, 25.04.2014.

Stečajni upravitelj TVORNICE LIMENE AMBALAŽE d.d. u stečaju Vela Luka

OGLAŠAVA

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

12. PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. Predmet prodaje

Kat.čest. 4151 ZGR, zk.ul. 4781, i zemljište označeno kao kat.čest. 554,555/3 i 555/4, zk.ul. 2009, sve k.o. Vela Luka, upisano u zemljišne knjige Os Korčula za udio 1/2.

II. Uvjeti prodaje

Nekretnina iz točke I prodaje se po cijeni od 1.368.115,00 kn. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Ivanka Sušić, Gomji kono 56, 20000 Dubrovnik, s naznakom «ponuda za St.3/2012 - ne otvaraj«. Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju zaključno s 14. svibnja 2014. god. Kasnije pristigle ponude smatratče se nepravodobnom i neće se uzeti uobzir.

Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa) puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokazo uplati jamčevine u privitku. Jamčevina iznosi 136.811,50 kn i uplaćuje se u korist žiro računa Tvornice limene ambalaže d.d. u stečaju broj 2330003-1152118662, IBAN: HR8623300031152118662 kod Splitske banke d.d., uz opis plaćanja jamčevina u predmetu St.3/2012», te uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 14.05.2014. god.

Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.

Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.

Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više»

Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je zaključno do 16.06.2014. god. na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude. Prodaja se vrši po načelu »viđeno-kupljeno u trenutku javnog otvaranja ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.

Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 16.05.2014. god. u.11.00 sati kod Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, u Dubrovniku. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene nekretnine mogu se dobiti radnim danom od 09 -12 sati, na telefon broj 091/516-4792. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: