Izdavanje u zakup garažnih mjesta i garaža KO Doboj

Izvor: Glas Srpske, 05.05.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-022-539 /14

Doboj, 29.4.2014. godine

 

Na osnovu člana 4. Odluke o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup i privremeno korišćenje zemljišta, javnih površina, poslovnih prostora i garaža ("Sl. glasnik opštine Doboj", broj 6/08, 2/10 i 7 10)i člana 56. Statuta grada Doboj ( Sl. glasnik grada Doboj", broj 9/12), gradonačelnik grada Doboja, o b j a v lj u j e

 

OGLAS

za davanje u zakup garažnih mjesta i garaža

 

I Predmet zakupa

a) Garažno mjesto u objektu "Trebavka" u ulici Nemanjinoj, u Doboju izgrađenom na k.č.5665/2, I zona i to:

- garažno mjesto broj 3. površine 19,00 m2, upisano u list uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, broj 1043. KO Doboj, I zona,

- garažno mjesto broj 18, površine 20.00 m2, upisano u list uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, broj 1050. KO Doboj, I zona.

 

b) Garaže:

- garaža br. 2, površine 12,00 m2, u ulici Svetog Save 99, a koja se nalazi u I zoni.

- garaža br. 20, površine 12,00 m2, u ulici Kralja Petra I 24-30. a koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 25, površine 12,00 m2, u ulici Kralja Petra I 24-30, uz zgradu, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 32, površine 12,00 m2, u ulici Kralja Petra I 24-30, uz zgradu, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 61 površine 12,00 m2, u ulici Nemanjina 60 - ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 89, površine 12,00 m2, u ulici Kralja Dragutina 11-13, a koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 124, površine 12,00 m2, u ulici Kralja Petra 1 (aneks garaža), a koja se nalazi u I zoni.

- garaža br. 180, površine 12,00 m2, u ulici Ćuprijskoj br. 24 - ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 193 površine 12,00 m2, u ulici Ćuprijskoj br. 16 - ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br.195 površine 9,50 m2, u ulici Ćuprijskoj broj 2-22, ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br.197 površine 9,50 m2, u ulici Ćuprijskoj broJ 2-22, ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br.198 površine 12,00 m2, u ulici Ćuprijskoj boroj 2-22, ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br.199 površine 12,00 m2, u ulici ĆupriJskoJ broj 2-22, ispod zgrade, koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 202 površine 12,00 m2, u ulici Ćuprijskoj br. 2-22, a koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 203 površine 12,00 m2, u ulici ĆupriJskoJ br. 2-22, a koja se nalazi u I zoni,

- garaža br. 270 površine 13,00 m2, u ulici Kralja Petra I - u nizu, a koja se nalazi u I oni.

 

 II Način davanja u zakup

Nekretnine koje su predmet licitacije daće se u zakup putem usmenog javnog nadmetanja nakon čega će se sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti ugovor o zakupu.

Ugovor se zaključuje nakon podnesenog zahtjeva zakupca na neodređeno vrijeme odnosno do prodaje garaža, odnosno garažnog mjesta ukoliko zakupac bude uredno izmirivao svoje obaveze po osnovu zakupa.

 

III Početna cijena:

Početna licitaciona cijena za garažna mjesta i garaže iznosi 1,00 KM po 1 m2, odnosno početna cijena zakupa iznosi:

- za garažno mjesto br. 3------------------------------------------------------------------------------------------19,00 KM

- za garažno mjesto br. 18----------------------------------------------------------------------------------------20,00 KM

- za garažu br. 2------------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 20----------------------------------------------------------------------------------------------------12,00KM

- za garažu br. 25-----------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 32-----------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 61---------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 89----------------------------------------------------------------------------------------------------12,00KM

- za garažu br. 124--------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 180--------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 193--------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 195 ---------------------------------------------------------------------------------------------------9,50KM

- za garažu br. 197 --------------------------------------------------------------------------------------------------9,50 KM

- za garažu br.198---------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br.199---------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 202---------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 203---------------------------------------------------------------------------------------------------12,00 KM

- za garažu br. 270 --------------------------------------------------------------------------------------------------13,00 KM

 

Pored izlicitiranog iznosa zakupnine zakupac je u obavezi da plaća porez na dodatu vrijednost, komunalnu naknadu te troškove održavanja zajedničkih dijelova zgrade.

 

IV Visina kaucije:

Visina kaucije za učešće na licitaciji po svakoj prijavi iznosi 50,00 KM. __________

Odabranim ponuđačima kaucija će biti uračunata u iznos zakupnine, a ponuđačima koji ponude niži iznos na ime zakupnine od najvišeg ponuđenog iznosa kaucija biti vraćena. Kaucija na ime učešća uplaćuje se na blagajnu u zgradi administrativne službe grada Doboja., (drugi sprat, soba_broj_55).

 

V Način i uslovi plaćanja zakupnine

Zakupac zakupninu plaća do 20-og u mjesecu za tekući mjesec žiralno ili na blagajni opštine.

 

VI Vrijeme i način predaje u posjed

Nekretnine će sepredati u posjed zakupca u roku od 15 dana po okončanju postupka licitacije. Ukoliko po isteku roka od 15 dana nakon održane licitacije ne bude podnijet zahtjev za zaključenje ugovora licitacija se ponavlja.

 

VII Rok za prijavu

Prijave za učešće na licitaciji sa dokazom o uplati kaucije se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja putem pošte ili predaje na pisarnici (šalter sala, šalter broj 2) na adresu: Grad Doboj, up. Hilandarska br.1. i to u zatvorenim kovertama sa naznakom «Prijava na Javnu licitaciju za davanje u zakup garažnog mjesta, odnosno garaža» - ne otvaraj, uz naznaku na koje garažno mjesto, odnosno garažu, se odnosi prijava.

Ponuđač u prijavi pored naznake garažnog mjesta, odnosno garaže, mora navesti svoj naziv (odnosno ime i prezime za fizička lica), adresu i broj telefona te JIB ili IB (odnosno jedinstveni matični broj i broj lične karte za fizička lica).

 

VIII Vrijeme i način razgledanja nekretnine:

Garažna mjesta i garaže se mogu razgledati svakog radnog dana u vremenu od 11-13 časova u prisustvu radnika JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada" Doboj.

 

IX Uslovi za razmatranje ponuda:

Da bi se prijave mogle razmatrati po raspisanoj licitaciji potrebno je da za svako garažno mjesto i garažu pristignu najmanje tri prijave sa pripoženim dokazom o uplati kaucije na ime učešća. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

X Vrijeme licitacije

Javna licitacija će se obaviti dana 21.5.2014. sa početkom u 13 časova u prostorijama zgrade administrativne službe grada Doboja, sala broj 28,1 sprat od strane Komisije imenovane rješenjem načelnika opštine.

 

 

GRADONAČELNIK

Obren Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: