Izdavanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih panoa u KO Dobrinja i KO Modriča

Datum objave: 01.11.2016. 11:49 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2016.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i Jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12) i člana 4. Odluke o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih panoa ("Službeni glasnik opštine Modriča", broj:7/16) načelnik opštine Modriča,  raspisuje

 

PONOVLjENI OGLAS

o zakupu gradskog građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih panoa putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije

 

I PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA

- Opština Modriča

- Adresa: Vidovdanska broj 1

- Poštanski broj i mjesto: 74480 Modriča

-Telefon/faks: 053/810-511

 

II  NAČIN DAVANjA U ZAKUP GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

III PODACI O GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU

a) zemljište označeno kao dio k.č. 431/19 KO Dobrinja po novom premjeru, ulica I, upisano u PL broj: 68/181 u površini od 24,00 m2 - u petoj zoni gradskog građevinskog zemljišta;

b) zemljište označeno kao dio k.č. 1810/5 KO Modriča po novom premjeru, ulica Cara Lazara, upisano u PL broj: 377/1786 u površini od 24,00 m2 - u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta;

v) zemljište označeno kao dio k.č. 1820 KO Modriča po novom premjeru, ul. Cara Lazara, upisano u PL broj; 377/1786 u površini od 24,00 m2 - u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta i

g) zemljište označeno kao dio k.č. 1582/1 KO Modriča po novom premjeru, ulica Gavrila Principa, upisano u PL broj; 377/1786 u površini od 24,00 m2 - u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta;

 

IV USLOVI DAVANjA U ZAKUP

Neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u svojini opštine Modriča daje se u zakup na period od 5 godina za postavljanje reklamnih panoa privremenog karaktera.

Na ponovljeni oglas je potrebno da se prijave najmanje dva učesnika da bi se sproveo postupak licitacije. Sa učesnikom ponovljene licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija se zaključuje ugovor u pisanoj formi, nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske.

Ako učesnik ponovljene licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nakon zaključene ponovljene licitacije odustane od zakupa predmetnog zemljišta, gubi pravo na povraćaj položene kaucije a postupak licitacije se smatra bezuspješnim.

Zakupac je obavezan da gradsko građevinsko zemljište koje mu je dato u zakup koristi za postavljanje reklamnih panoa privremenog karak-tera u skladu sa lokacijskim uslovima broj 05/3-364-3/16 i Idejnim projektom- reklamnog stuba-bilbord, izrađenim od strane " AGE INŽENjERING" d.o.o Petrovac-Drinić broj: 102-08/16 od avgusta 2016. godine.

 

V POČETNA CIJENA ZAKUPA

Početna cijena zakupa građevinskog zemljišta iz člana 1. ove odluke za lokaciju iz tačke a. iznosi 0,10 KM/m2 građevinskog zemljišta mjesečno, a za lokapije iz tačke b, v. i g. iznosi 1,00 KM/m2 građevinskog zemljišta mjesečno.

Za učešće u postupku ponovljene licitacije učesnici su dužni položiti na ime kaucije iznos od 28,80 KM za svaku lokaciju, na žiro-račun Opštine Modriča-broj: 562-011-00000062-61 otvoren kod NLB Razvojna banka. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o građevinskom zemljištu koje se daje u zakup i dobiti tražene informacije u Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiji opštine Modriča, kancelarija br.12 svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

 

VI USLOVI I NAČIN PLAĆANjA ZAKUPA

Cijenu zakupa predmetnog zemljišta učesnik ponovljene licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je plaćati tromjesečno unaprijed na opštinski račun za prikupljanje javnih prihoda. U iznos zakupnine će se uračunati uplaćena kaucija.

 

VII ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA PONOVLjENOJ LICITACIJI

Rok za podnošenje prijava za učešće na ponovljenoj licitaniji je 16.11.2016. godine. Uz prijavu za učešće na ponovljenoj licitaciji dostavlja se dokaz o uplati kaucije, ovjerena fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar i ovjerena punomoć za zastupanje, broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor.

Prijave za učešće na ponovljenoj licitaciji sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno u Šalter salu Opštinske uprave Modriča ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Modriča, Vidovdanska 1 sa naznakom: "Komisija za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta".

Pravo učešća u postupku ponovljene licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja do 16.11.2016. godine do 15 časova dostave uredne prijave sa navedenim dokazima. Učesnicima na ponovljenoj licitaciji uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od pet dana od dana održavanja javnog nadmetanja - licitacije, osim učesniku čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

 

VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PONOVLjENE LICITACIJE

Ponovljena licitacija će biti održana dana 22.11.2016. godine u 12 časova u zgradi opštine Modriča, Vidovdanska broj 1. Ovaj ponovljeni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" a objaviće se istovremeno na Radio Modriči, web stranici opštine i oglasnoj tabli.

 

Broj: 02-022-95-2/16

Datum: 27.10.2016. god.

 

NAČELNIK

Mladen Krekić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: