Izdavanje u zakup javne površine za postavljanje kioska u Doboju

Izvor: Glas Srpske, 15.05.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-022-600/14

Doboj, 14.5.2014. god.

 

Na osnovu člana 7. Odluke o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup i privremeno korišćenje zemljišta, javnih površina, poslovnih prostora i garaža ( Sl. glasnik opštine Doboj", broj 6/08, 2/10 i 7/10), i član 56. Statuta grada Doboja ("Sl. glasnik grada Doboj", broj 9/12), gradonačelnik grada Drboj, o b j a v lj u j e

 

OGLAS

za davanje u zakup javne površine

 

Predmet zakupa

Lokacija za postavljanje kioska na zemljištu označenom sa:

• k.č. br. 8259/1-dio, KO Doboj, lokacija broj 5 (kod hotela "Park") u ulici Svetog Save površine 12,00 m2, a koja se nalazi u I zoni gradskog građevinskog zemljišta.

Namjena: strogo definisana - prodaja novina, cigareta i sitne galanterije.

 

Način davanja u zakup

Javna površina koja je predmet licitacije daće se u zakup putem usmenog javnog nadmetanja nakon čega se sa odabranim ponuđačem zaključuje ugovor o zakupu.

 

Početna cijena

Početna cijena za zakup javne površine iznosi:

- 20,00 KM po metru kvadratnom u I zoni, odnosno početna cijena zakupa iznosi 240,00 KM. Pored izlicitirane cijene zakupac je u obavezi da plaća porez na dodatu vrijednost i komunalnu naknadu.

 

Visina kaucije

Visina kaucije za učešće na licitaciji iznosi 5.000,00 KM po svakoj prijavi. Odabranim ponuđačima kaucija će biti uračunata u zakupninu, a ponuđačima koji ponude niži iznos od najvećeg ponuđenog iznosa kaucija će biti vraćena.

• Kaucija se uplaćuje na žiro račun zakupodavca broj: 555-00801240202-37 kod Nove banke AD Doboj.

 

Način i uslovi plaćanja zakupnine

Zakupnina se plaća do petog u mjesecu za tekući mjesec žiralno po ispostavljenoj fakturi.

 

Vrijeme i način predaje u posjed

Javna površina će se predati u posjed zakupca u roku od 15 dana po okončanju postupka licitacije, odnosno po podnošenju kompletnog zahtjeva za zakup javne površine.

Prijave za učešće na licitaciji sa dokazom o uplati kaucije se podnose u zatvorenim kovertama putem pošte ili predajom na pisarnici grada Doboj (šalter sala, šalter broj 2), na adresu grada Doboj - Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža, javnih površina i zemljišta za poljoprivrednu obradu, Hilandarska 1, sa naznakom "Prijava na licitaciju za zakup javne površine za postavljanje kioska - ne otvaraj", sa naznakom na koju lokaciju i broj jedinice se prijava odnosi.

 

Rok za podnošenje prijava iznosi 15 dana računajući od dana objave licitacije. Ponuđač u prijavi pored naznake lokacije na koju se odnosi prijava mora navesti svoj naziv, odnosno ime i prezime za fizička lica, adresu i broj telefona te IB, JIB ili JMB.

Lokacija koja je predmet licitacije može se pogledati svakog radnog dana.

 

Uslovi za razmatranje ponuda

Da bi se ponude mogle razmatrati potrebno je da za svaku lokaciju pristignu najmanje tri potpune prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Vrijeme licitacije

Javna licitacija će se obaviti dana 30.5.2014. godine u zgradi grada Doboja, sala 28, I sprat, sa početkom u 12 časova, od strane Komisije imenovane rješenjem načelnika opštine.

 

Ostali uslovi

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je za izlicitiranu lokaciju o svom trošku Odjeljenju za prostorno uređenje grada Doboja podnijeti zahtjev za izdavanje potrebne urbanističko-tehničke dokumentacije te nakon toga zahtjev za zaključenje ugovora.

 

Trajanje zakupa

Zakupni odnos traje godinu dana uz mogućnost praduženja ugovora o zakupu svake godine do isteka uroanisgičko-tehničke dokumentacije, a najduže do pet godina nakon kog perioda se javna površina ponovo licitira.

 

GRADONAČELNIK

Obren Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: