Izdavanje u zakup javne površine za postavljanje kioska u Doboju

Datum objave: 28.09.2016. 11:04 / Izvor: Glas Srpske, 28.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

DOBOJ

 

Broj: 02-022-2100/16

Doboj, 27.9.2016. god.

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o postupku, uslovima i načinu davanja u zakup i privremeno korišćenje zemljišta, javnih površina, poslovnih prostora i garaža („Sl. glasnik opštine Doboj", broj 6/08, 2/10, 7/10 i 1/16), i član 56. Statuta grada Doboja ("Sl. glasnik grada Doboj", broj 9/12), gradonačelnik grada Doboj, o b j a v lj u j e

 

OGLAS

za davanje u zakup javne površine

 

Predmet zakupa

Lokacije za postavljanje kioska na zemljištu označenom sa:

- Lokacija broj 20 u ulici Kralja Petra I površine 12,00 m2, KO Doboj a koja se nalazi u I zoni gradskog građevinskog zemljišta, (jedinica 2)

Namjena: mješovita roba.

 

- Lokacija broj 23 u ulici Ćuprijska (ispred prvog solitera), KO Doboj površine 12,00 m2, a koja se nalazi u I zoni gradskog građevinskog zemljišta.

Namjena: prodaja voća i povrća.

 

- Lokacija broj 27 u ulici Filipa Višnjića (kod OŠ "Sveti Sava"), površine 12,00 m2, KO Doboj a koja se nalazi u I zoni gradskog građevinskog zemljišta - dva kioska.

Namjena: obućar, prodaja novina i sitne galanterije.

 

- Lokacija broj 30 raskrsnica ulica Celjske i Jug Bogdana (sa desne strane gledano iz Celjske ulice) površine 12,00 m2, KO Doboj a koja se nalazi u I zoni gradskog građevinskog zemljišta.

Namjena: prodaja novina, cigareta i sitne galanterije.

 

Način davanja u zakup

Javna površina koja je predmet licitacije daće se u zakup putem usmenog Javnog nadmetanja nakon čega se sa odabranim ponuđačem zaključuje ugovor o zakupu.

Ugovor se zaključuje po podnesenom zahtjevu zakupca na period od godinu dana.

 

Početna cijena

Početna cijena za zakup javne površine iznosi;

- 20,00 KM po metru kvadratnom u I zoni, odnosno početna cijena zakupa iznosi 240,00 KM. Pored izlicitirane cijene zakupac je u obavezi da plaća porez na dodatu vrijednost i komunalnu naknadu.

 

Visina kaucije

Visina kaucije za učešće na licitaciji iznosi 5.000,00 KM po svakoj prijavi.

Odabranim ponuđačima kaucija će biti uračunata u zakupninu, a ponuđačima koji ponude niži iznos od najvećeg ponuđenog iznosa kau-cija će biti vraćena.

Kaucija se uplaćuje na žiro-račun Nove banke broj: 555-00801240202-37.

 

Način i uslovi plaćanja zakupnine

Zakupnina se plaća do 5. u mjesecu za tekući mjesec žiralno po ispostavljenoj fakturi.

 

Podnošenje prijava

Prijave za učešće na licitaciji sa dokazom o uplati kaucije se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja putem pošte ili predajom na pisarnici (šalter sala, šalter oroj 2) na adresu: Grad Drboj, ul. Hilandarska br.1 i to u zatvorenim kovertama sa naznakom "Prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska" - ne otvaraj, uz naznaku na koju javnu površinu se odnosi prijava.

Prijava treba da sadrži ime i prezime odnosno naziv ponuđača, jedinstveni matični broj građanina odnosno JIB ili IB, adresu i broj telefona.

 

Uslovi za razmatranje ponuda

Da bi se ponude mogle razmatrati potrebno je da za svaku lokaciju pristignu najmanje dvije potpune prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Vrijeme licitacije

Javna licitacija će se obaviti dana 13.10.2016. godine u zgradi grada Doboja, sala 28, I sprat, sa početkom u 13 časova, od strane Komisije imenovane rješenjem načelnika opštine.

 

Ostali uslovi

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je da za izlicitiranu lokaciju o svom trošku Odjeljenju za prostorno uređenje grada Doboja podnese zahtjev za izdavanje potrebne urbanističko-tehničke dokumentacije te nakon toga zahtjev za zaključenje ugovora.

 

GRADONAČELNIK

Obren Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: