Izdavanje u zakup neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u svrhu izgradnje privremenog objekta plinske stanice u Čelincu

Izvor: Glas Srpske, 08.04.2014.

Na osnovu člana 16. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 9/07 i 13/07) i člana 14. Odluke o uslovima i načinu izgradnje i postavljanja privremenih objekata ("Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 5/08) i Odluke Skupštine opštine Čelinac oroj 01-477-5/14 od 2.4.2014. godine, Odjeljenje za prostorno uređenje I stambeno-komunalne poslove objavljuje

 

OGLAS
o davanju u zakup na privremeno korišćenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem licitacije-dostavljanjem pismenih ponuda


 

I PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA - ZAKUPODAVCA

 

- Opština Čelinac
- Adresa: Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona br. 50
- Poštanski broj i mjesto: 78240 Čelinac
- Telefoni: 051/553-037 i 051/553-039
- Faks: 051/553-015
II PREDMET LICITACIJE, NAMJENA I POČETNA CIJENA
U zakup, na privremeno korišđenje, se izdaje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini površine 350 m2 u svrhu izgradnje privremenog objekta plinske stanice i to:
- dio k.č. 71/10 zv. "Bara" livada i dio k.č. 85 zv. "Rosulj" upisane u pl. br. 85 k.o. Čelinac Donji kao posjed opštine Čelinai sa 1/1 dijela, a što se po starom premjeru odnosi na dio k.č. br. 273 upisana u zk. \p. br. 122 k.o. Čelinac Donji i dio k.č. br. 276/3 upisana u zk.ul. br. 395 k.o. Čelinai Donji kao državna svojina.
Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička lica državljani Bosne i Hercegovine i pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.
Početna cijena iznosi 0,50 KM po 1 m2 mjesečno.
Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan uplatiti iznos od 10% od tromjesečnog iznosa zakupnine na bazi početne cijene na ime kaucije koja se uplaćuje na JRT broj 55100800004108-69 otvoren kod Uni Credit banke u Čelincu.
Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i dobiti tražene informacije u zgradi Opštine Čelinac kancelarija broj 27 sva kim radnim danom od 7 do 15 časova.
III TRAJANjE ZAKUPA
Zakup traje 5 godina.
IV USLOVI ZA DAVANjE ZEMLjIŠTA ) ZAKUP
Zakup zemljišta dodijeliće se učesniku licitacije koji ponudi najveći iznos zakupnine po 1 m2 mjesečno.
Učesnik na licitaciji čija ponuda bude najpovoljnija dužan je uplatiti tromjesečni iznos zakupnine u roku od 15 (petnaest dana nakon zaključivanja ugovora o zakupu, predaja u posjed zakupljenog zemljišta izvršiće se u roku od 7 (sedam) dana naš uplate tromjesečnog iznosa zakupnine.
IV DOSTAVL.ANjE PONUDA, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANjA LICITACIJE
Ponude se predaju u šalter sali u zgradi Opštine Čelinac do 29.4.2014. godine d 10.30 časova.
Otvaranje ponuda će se održati dan 29.4.2014. godine sa početkom u 11 časova maloj sali u zgradi Opštine Čelinac, isto će provesti Komisija za licitaciju koju imenuje Skupština opštine Čelinac.

 

Broj: 02/3-475- 6/14

Datum: 7.4.2014. godine

NAČELNIKA ODJELjENjA

Petra Ilić, dipl. pravni

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: