Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Čapljina (K.O. Čeljevo, K.O. Lokve, K.O. Čapljina)

Izvor: eKapija.ba, 04.06.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Općina Čapljina

Općinsko vijeće

-Povjerenstvo za provedbu natječaja-

 

Broj: 01-06-2039/14-2

Čapljina, 04. lipnja 2014. godine

 

Na temelju članka 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 52/09) i točke IX Odluke Općinskog vijeća Čapljina o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, broj: 01-06-2039/14-1 od 22. travnja 2014. godine (Narodni list općine Čapljina, broj 2/2014), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA:

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Čapljina u slijedećim K.O.:

1. U K.O. Čeljevo, zemljište navedeno u posjedovnom listu broj 972, ukupne površine 185962 m2 (sadašnji posjednik „STAKLENICI" d. d. Čapljina),

2. U K.O. Lokve, zemljište navedeno u posjedovnom listu broj 42, ukupne površine 108679 m2 (sadašnji posjednik Poljoprivredno dobro Vidovo Polje)i

3. U K.O. Čapljina, dio zemljišta navedenog u posjedovnom listu broj 947, u površini 100000 m2 (sadašnji posjednik Općina Čapljina). Zemljište će biti podijeljeno u dvije jednake parcele radi mogućnosti davanja u zakup odvojeno.

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1.daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina za podizanje plastenika, povrtlarskih rasadnika, rasadnika za ukrasno-dekorativno bilje i ratarskih kultura.

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 2. daje se na rok do 25 (dvadeset pet) godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika.

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 3. daje se u zakup na rok od 3 (tri) godine za proizvodnju povrtlarskih kultura.

Početna cijena na natječaju za dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđena je prema vrijednostima navedenim u Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (Službene novine Federacije BiH, broj: 78/2009) i Odlukom Općinskog vijeća Čapljina o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čapljina, broj: 01-06-2039/14-1 od 22. travnja 2014. godine (Narodni list općine Čapljina, broj 2/2014) i iznosi za:

- zemljište pod rednim brojem 1. 180,00 KM po ha,

- zemljište pod rednim brojem 2. 180,00 KM po ha i

- zemljište pod rednim brojem 3. 210,00 KM po ha.

Ponuditelj može dostaviti ponudu isključivo na ukupnu površinu zemljišta. Kao osiguranje plaćanja najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti prije potpisivanja Ugovora iznos za jednogodišnji zakup zemljišta.

2. PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM NADMETANJU IMAJU:

- pravne osobe koje su do objave natječaja registrirane za obavljanje primarne poljoprivredne djelatnosti (ratarstvo i stočarstvo) na području općine Čapljina.

- obrti registrirani za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (ratarstvo i stočarstvo),

- fizičke osobe sa prebivalištem u općini Čapljina, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom i upisani su u registar poljoprivrednika,

Da bi sudjelovali u postupku nadmetanja ponuđači-pravne i fizičke osobe dužni su uplatiti depozit u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta.

Pravo nadmetanja nemaju pravne i fizičke osobe koje su u prethodnom razdoblju sa općinom Čapljina jednostranom izjavom raskinule Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

3. PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA I NAČIN VREDNOVANJA PONUDA:

Pravo prvenstva zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje se jave na Javni natječaj, a na iste se odnose odredbe članka 71. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ/K (Narodne novine HNŽ/K, broj 8/13).

Ukoliko se na javni natječaj ne prijave osobe na koje se odnosi prethodna odredba, red prvenstva zakupa se utvrđuje slijedećim redoslijedom:

a) pravni slijednik bivšeg korisnika poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu predmetnih katastarskih čestica koje se daju pod zakup,

b) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik sistema za navodnjavanje i odvodnju, ribnjaka ili drugih privrednih objekata koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet zakupa,

c) pravna osoba registrirana za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću,

d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom imanju i upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a ima prebivalište na području općine Čapljina,

e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gazdinstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom imanju i upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima prebivalište na području jedinice lokalne

samouprave na čijem teritoriju se nalazi zemljište koje je predmet javnog natječaja.

Ponuditelj s pravom prvenstva utvrđenim u prvom stavku ove točke pripada ... 20 bodova.

Ponuditelj s pravom prvenstva utvrđenim u drugom stavku ove točke pripada... 10 bodova.

Ponuditelju na ime ponuđene cijene za svaki iznos uvećan za 10,00 KM od početne cijene pripada po ...1bod.

Ponuditelj koji dobije u zakup zemljište na kojem postoje izgrađena infrastruktura ili nasadi koje je drugi izgradio ili uzgojio dužan je obeštetiti vlasnika infrastrukture, odnosno nasada po nalazu ovlaštenog sudskog vještaka prije zaključenja ugovora o zakupu.

4. SADRŽAJ PONUDE:

Da bi sudjelovali u postupku javnog nadmetanja zainteresirani su dužni uz prijavu u kojoj će navesti ponuđenu cijenu dostaviti i slijedeće podatke i dokumenta:

Pravne osobe

- naziv i točnu adresu ponuđača,

- izvod iz sudskog registra,

- potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,

- dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Registrirani poljoprivredni obrti

- naziv i točnu adresu ponuđača,

- odobrenje za rad od nadležnog općinskog organa,

- potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,

- dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Fizičke osobe

- presliku osobne iskaznice,

- potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava,

- osobnu izjavu da im je to osnovno zanimanje (model izjave je sastavni dio ponudbene dokumentacije),

- dokaz o uplati depozita (10% od početne cijene zakupa).

Ponuditelji koji polažu pravo na prvenstvo uz navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz koji ukazuje na polaganje prava na prvenstvo( posjedovni list, ugovor, investiranje u objekt i drugo).

Sva dokumenta moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca.

Depozit za sudjelovanje na natječaju se uplaćuje na depozitni račun Općine Čapljina za prikupljanje javnih prihoda otvoren kod Hypo-Alpe Adria banke broj: 3060070001035102, s naznakom vrsta prihoda, ostale općinske naknade 722449, poziv na broj općine 021.

5. OBILAZAK TERENA:

Obilazak terena sa zainteresiranim ponuđačima i članovima Povjerenstva izvršit će se dana 10. 06. 2014. godine (utorak) u 11,00 sati sa polaskom ispred zgrade općine.

6. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:

Ponude se podnose Povjerenstvu/Komisiji putem Šalter sale ili poštom zapečaćene sa naznakom „Prijava za zakup poljoprivrednog zemljišta „NE OTVARAJ" u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja. Na koverti obvezno napisati ime i prezime ponuđača i adresu, a za fizičke osobe i matični broj.

Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Ponude predane poslije naprijed navedenog roka neće se razmatrati te će se ponuditeljima vratiti neotvorene.

Nakon provedenog nadmetanja i odabira najpovoljnijeg ponuđača isti su dužni u roku od tjedan dana potpisati Ugovor o zakupu kojim će se regulirati prava i obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa, a u suprotnom gubi pravo na povrat depozita.

Odabranom ponuđaču će uplaćeni depozit biti uračunat u cijenu zakupa, a ostalim ponuđačima će biti vraćen.

Ukoliko ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključivanja Ugovora, gubi pravo na povrat depozita, a predmetno zemljište se ustupa pod zakup drugo rangiranom ponuditelju i tako redom, prema listi koju utvrdi Povjerenstvo.

Povjerenstvo zadržava pravo provjere podataka danim u osobnoj izjavi ponuđača, a u slučaju utvrđivanja istih netočnim ponuditelj će biti eliminiran iz daljnjeg postupka nadmetanja i gubi pravo na uplaćeni depozit.

O dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta konačnu odluku donosi Općinsko vijeće Čapljina.

7. ODGOVORNOST:

Općina ne snosi nikakve troškove ponuditelja u postupku javnog nadmetanja, a zadržava pravo da ne odabere ni jednu ponudu ili da poništi nadmetanje prije zaključivanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i bez obrazloženja takve odluke.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 036/805-052, lokal 218.

O rezultatima javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

 

Predsjednik Povjerenstva

Ivan Merdžan, dipl. ing. poljoprivrede, v. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: