Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Kladuša

Izvor: eKapija.ba, 10.06.2014.

Općina Velika Kladuša

 

JAVNI POZIV

za zakup poljoprivrednog zemljišta u družavnom vlasništvu na području općine VELIKA KLADUŠA 

 

I PREDMET POZIVA

Predmet javnog poziva za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Velika Kladuša ukupne površine 948.443 m2 koje se nalazi u slijedećim katastarskim općinama: Bosanska Bojna, Gradina, Glinica, Ponikve, Rajnovac, Poljana, Stabandža, Grahovo, Kudići, Šumatac, Trnovi, Nepeke. Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta po katastarskim općinama koje se daju u zakup se nalazi u prilogu ovog poziva i čini njegov sastavni dio.

 

II ROK NA KOJI SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP

Poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu na području općine Velika Kladuša daje se u zakup na period od 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika i na period od 5 + 5 odnosno 10 godina za ratarsku, povrtlarsku, stočarsku proizvodnju, pčelarstvo i sve ostale vrste korištenja u poljoprivredne svrhe.

 

III PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uslovom da su registrirana za obavljanje poljoprivredne proizvodnje odnosno upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koji se vodi u Općini Velika Kladuša. 

 

IV KRITERIJI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Uz prijavu na Javni poziv sva zainteresovana pravna i fizička lica dužna dužna su priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. Dokaz da su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,

2. Kopiju lične karte ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

3. Kopiju Rješenja o upisu u sudski registar odnosno Rješenje o odobrenju obavljanja obrta sa Izvodom iz statistike o razvrstavanju subjekta po djelatnostima za pravna lica, odnosno Izjavu da je poljoprivreda osnovno zanimanje sa potvrdom Zavoda za zapošljavanje da se ponuđač vodi na evidenciji nezaposlenih za fizička lica,

4. Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom i da neće mijenjati prebivalište za fizička lica odnosno sjedište za pravna lica na području općine Velika Kladuša za najmanje narednih 10 godina ovjerena kod nadležnog organa,

5. Adresu prebivališta, CIPS uvjerenje,

6. Visinu ponuđene zakupnine,

7. Izvod iz zemljišnoknjižnog izvatka, izvod iz posjedovnog lista i kopiju katastarskog plana sa tačno označenim parcelama poljoprivrednog zemljišta koje se traže u zakup ili samo posjedovni list bez kopije katastarskog plana za područje gdje nije izvršeno aerofotografijsko snimanje odnosno gdje nema novog premjera, a identifikacija katastarskih čestica obaviće se na terenu,

8. Dokaz da privatni posjed graniči sa poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu koje ponuđač traži u zakup (obavezno priložiti posjedovni listi ili zemljišnoknjižni izvadak za parcelu u vlasništvu ponuđača sa kopijom plana),

9. Dokaz o ranijem korištenju predmetnog poljoprivrednog zemljišta (ovjerena kopija Ugovora o zakupu),

10. Dokaz o posjedovanju poljoprivredne mehanizacije (ovjerene fotokopije saobraćajne dozvole i ovjerena izjava o posjedovanju mehanizacije za koju nije potrebna saobraćajna dozvola),

11. Uvjerenje o dospjelim i izvršenim obavezama prema Općini, ukoliko iste postoje (Služba za finansije i računovodstvo),

12. Potvrdu nadležne porezne uprave da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu godinu i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza za prethodnu godinu (za obrtnike i pravna lica u sistemu PDV-a) odnosno potvrdu da nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a). 

 

V UTVRĐIVANJE PRVA PRVENSTVA I BODOVANJE

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Velika Kladuša vršit će se bodovanjem slijedećih kriterija:

1.

Najviša ponuđena cijena

10 bodova

2.

Ranije korištenje poljoprivrednog zemljišta po osnovu ugovora o zakupu

10 bodova

3.

Privatni posjed – graniči sa državnim zemljištem koje se daje u zakup

10 bodova

4.

Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije

5 bodova

5.

Poljoprivredna proizvodnja je osnovna djelatnost fizičkog odnosno pravnog lica

5 bodova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko bodovanjem navedenih kriterija dva ili više ponuđača dobiju isti broj bodova na istoj katastarskoj čestici pravo prvenstva ima ponuđač koji je posljednji koristio poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu na području općine Velika Kladuša po osnovu Ugovora o zakupu pod uvjetom da ponudi najvišu cijenu. 

 

VI POČETNA CIJENA ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP

Početna cijena za dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema vrijednostima navedenim u članu 6. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/09).

Oranice, vrtovi,voćnjaci, njive,

livade

Zapušteno, trstici, močvare

neplodno

150 KM

100 KM

30 KM

 

 

 

 

 

Početna cijena za dugogodišnji zakup može se umanjiti za 50% za neobrađeno, zapušteno ili neplodno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem na osnovu stručnog nalaza Komisije za utvrđivanje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koje se daje u zakup na području općine Velika Kladuša imenovane Rješenjem Općinskog načelnika broj: 06-24-3916/11 od 03.11.2011. godine. 

 

VII PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozviu za zakup poljoprivrednog zemljišta provest će Komisija za odabir najpovoljnije ponude po javnom pozivu koju imenuje Općnski načelnik općine Velika Kladuša, a u roku od 15 dana po okončanja postupka po javnom pozivu. Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša donijet će Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja će postati konačna nakon pribavljanja saglasnosti Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

Na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu sa podnositeljem najpovoljnije ponude zaključit će se Ugovor o zakupu kojim će se definisati prava i obaveze zakupodavca s jedne strane i zakupca sa druge strane a u skladu sa Odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša”, br. 6/11, 10/11, i 5/14). 

 

VIII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Velika Kladuša. 

Javni oglas će se emitovati na RTV Velika Kladuša a biće objavljen na oglasnoj ploči i na zvaničnoj web stranici Općine Velika Kladuša. 

Prijave se podnose putem pošte u zatvorenim kovertama sa naznakom:                           

„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području

općine Velika Kladuša – ne otvaraj”

na adresu Općina Velika Kladuš

ul. Hamdije Pozderca br. 3 

Komisija za odabir najpovoljnije ponude po Javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu 

Ponuda se može podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte prijemnoj kancelariji / šalteru Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Velika Kladuša. 

Tekst Javnog poziva i obrazac prijave svi zainteresirani mogu preuzeti na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) Općine Velika Kladuša svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati i na web stranici Općine Velika Kladuša.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i upravljanje integriranim razvojem u Općini Velika Kladuša, kancelarija br. 15 ili na telefon 037-770-030, kontakt osoba Fikret Dizdarević. 

Prilozi:

Obrazac prijave za zakup

KONACNI POPIS K.Č PRILOG ODLUKE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: