Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u Kupresu

Izvor: eKapija.ba, 10.06.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-24-98/14

Kupres,09.06.2014. godine                   

 

Temeljem članka 105. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine Hercegbosanske županije“,broj: 2/10),Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kupres, broj: 01-24-1-133/10, od 28.07.2010. godine, odluke o  izmjenama  Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kupres, broj: 01-01-24-2-80/13 od 16.05. 2013. godine i  Odluke Općinskog Vijeća Kupres o davanju prethodne suglasnosti na raspisivanje javnog poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, broj: 0124-2-40/13 od 28.02.2013. godine,Odluke Općinskog Vijeća Kupres o dopuni i izmjeni odluke Općinskog vijeća Kupres o davanju prethodne suglasnosti na raspisivanje javnog poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, broj:01-24-2-81/13, od 16.05.2013.godine, Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI  POZIV

za  davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kupres

 

I ) PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog  poziva je poljoprivredno zemljište na području Općine Kupres, označeno kao:

Red.   k.o.      Naziv  parcele                        Kat. kultura           Površina         Početna cijena/ha broj

1. Otinovci   „Tabla“      broj: 2.2.                     livada                 10 ha                      50,00 KM

2. Rilić          „Tabla“    broj: 8.2.                     livada                 15 ha                      50,00 KM

3. Blagaj        „Klade“  broj: 2.                         livada                 15 ha                      50,00 KM

4. Blagaj        „Klade“  broj: 3.                         livada                 15 ha                      50,00 KM

5. D. Vukovsko k.č. 2641   „Lanište“,              oranica                 2,5 ha                    75,00 KM

6. D. Vukovsko k.č.2648/2  „Lanište“,             oranica                  8 ha                       75,00 KM

UKUPNO u ha :   Livade  55,    Oranice 10,5,  Pašnjak 0 .  Ukupno :    65,5 ha

 

II) UVJETI  ZAKUPA

Pravo sudjelovanja na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje podnesu pismene ponude:

a. Ponuda  za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup mora sadržavati:

- Osobne podatke ponuditelja (naziv, odnosno ime i prezime, adresu)

- Podatke o zemljištu za koje se podnosi ponuda,

- Preslika osobne iskaznice, obrtnice odnosno rješenja o upisu u sudski registar,

- Visini ponuđene godišnje cijene zakupa,

- Potvrdu o izmirenim obvezama po ranije zaključenim ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta,

- Potvrdu nadležne Općinske Službe za financije o izmirenim obvezama prema Općini Kupres.

- Potvrdu o RPG-u

b. Gospodarski program koji treba sadržavati:

Podatke o podnositelju zahtjeva, opis gospodarstva (raspoloživi stočni fond podatke o vlastitom posjedu zemljišta, podatke o mehanizaciji za obradu zemljišta), namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološke – tehničke karakteristike gospodarskog programa i kalkulaciju troškova i prihode, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji.

c. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup pravnim i fizičkim osoba na period od 10 (deset) godina.

 

III) PRVENSTVO PRAVA ZAKUPA

 Prvenstvo prava zakupa imaju pravne i fizičke osobe koje su sudjelovale na javnom pozivu i to slijedećim redoslijedom:

- Prethodni zakupoprimci ukoliko su izmirili svoje obveze po dosadašnjim ugovorima i ukoliko nisu do sada evidentirani kao nesavjesni korisnici poljoprivrednog zemljišta, a koji su izvršili velika ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju,

- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa područja Općine gdje se poljoprivredno zemljište nalazi, čija je glavna djelatnost stočarska proizvodnja koja je glavni izvor prihoda za gospodarstvo,

- Fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom sjemenskog i sadnog materijala s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine gdje se poljoprivredno zemljište nalazi,

- Branitelji koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao glavnom djelatnosti,

-Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi ostalim vrstama poljoprivredne proizvodnje kao glavnom djelatnosti i izvorom prihoda za gospodarstvo sa područja općine gdje se poljoprivredno zemljište nalazi,

- Poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup,

- Poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže  zemljištu koje se daje u zakup

Osobe koje se prijave na javni poziv imaju pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvate najveću cijenu, koja ne može biti dvostruko uvećana u odnosu na početnu cijenu zakupa, postignutu natječajem od strane ponuđača koji ispunjavaju natječajne uvjete i da ponudi prilože gospodarski program.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDE ROKOVI I UVJETI

Pismene ponude sa navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja, zaključno sa 17.06.2014.godine i predaju se Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, putem prijemne kancelarije s naznakom:

„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – Ne otvarati“.

Otvaranje ponuda obavit će se dana 19.06.2014. godine u 12 sati u Sali za sastanke Općine Kupres.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog Vijeća Kupres.

Pri odabiru najpovoljnije ponude shodno će se primjenjivati odredbe članka 104. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine Hercegbosanske županije“, broj: 2/10), a ukoliko su ponuđači iz iste kategorije sa istom ponuđenom cijenom, odnosno ako ponuđači ispunjavaju sve iste uvjete,  bodovanje se vrši na slijedeći način:

1. Brojno stanje stočnog fonda

- Od 5 do 10 krava ---- od 50 do 100 ovaca …..10 bodova

- Od 11 do 20 krava --- od 101 do 300 ovaca…30 bodova

- Od 21 do 60 krava --- od 301 do 600 ovaca…50 bodova

- Od 61 do 90 krava --- od 601 do 900 ovaca…70 bodova

- Preko 90 krava -------- preko 900 ovaca…….. 90 bodova

(Kao dokaz iz ove točke prilaže se potvrda o brojnom stanju stoke iz RPG-a)

2. Organizacija proizvodnje

- Uzgoj muznih pasmina goveda ------------------70  bodova

- Uzgoj krava – tele ------------------60 bodova

- Uzgoj tovnih pasmina goveda -------------------50 bodova

- Ovčarska proizvodnja ----------------------------30 bodova

(Kao dokaz iz ove točke prilaže se potvrda o brojnom stanju stoke iz RPG-a)

3. Organizacija proizvodnje sjemenskog i sadnog materijala

- do 1 ha ----------------------------------------------10 bodova

- od 1 do 5 ha ----------------------------------------15 bodova

- preko 5 do 10 ha -----------------------------------20 bodova

- preko 10 ha -----------------------------------------30 bodova

(Kao dokaz iz ove točke služi detaljan gospodarski program u kojem je naveden plan proizvodnje i površine za narednih 10 godina)

4. Braniteljska populacija

- Svaki mjesec proveden u ratu ------------------ 1 bod

(Kao dokaz iz ove točke prilaže se odgovarajuće uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama/ MUP-u.)

 

NAPOMENA:

1. Ponuđač koji ne dobije traženu poljoprivrednu parcelu, može izabrati drugu slobodnu parcelu.

2. Prednost po ovom javnom pozivu imaju ponuditelji koji do sada nisu bili zakupoprimci poljoprivrednog zemljišta na području općine Kupres.

3. Točka 1. (Brojno stanje stočnog fonda) i točka 3. (Organizacija proizvodnje sjemenskog i sadnog materijala) međusobno se isključuju. Ponuditelj je obvezan u prijavi navesti po kojoj točki  želi da se vrši bodovanje.

4. Parcele za koje se ne sklopi ugovor sa prvoplasiranim ponuđačem ponudit će se sljedećem ponuđaču sa rang liste koju utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države.

 

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta Županijsko ministarstvo i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu.

Sve obavijesti u svezi s javnim pozivom mogu se dobiti u sobi broj: 17 Općine Kupres ili na telefon, broj: 276-315, lokal 315.

 

Općinski načelnik                                                                                               

Perica Romić dr.vet.med.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: