Izdavanje u zakup poslovnih prostora na području općine Stari Grad

Datum objave: 29.11.2021. 09:20 / Izvor: Akta.ba, 29.11.2021.

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo-Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 2/20) Općinski Načelnik objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za dodjelu u zakup poslovnih prostora 

 

Red.

br.

 

Lokacija (adresa)

poslovnog prostora

 

Kategorija

 

 

 

 

Stepen oštećenja

poslovnog prostora

 

 

Površina

i struktura poslovnog prostora m2

 

Ostali uslovi

Obavezni iznos novčanog pologa (KM)

(tri mjesečne zakupnine)

 

Početni nivo

zakupnine po m2

 

 

Djelatnost koja se u poslovnom prostoru može obavljati

 

 1.  

Trg fra Grge Martića br.4 

Registarski broj 787

       B

kategorija

Nije oštećen

 

Podrum 203,01 m²

 

18 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

10.962,54

 1.   

Zelenih beretki br.14

Registarski broj 844

C kategorija

Nije oštećen

 

Podrum 216,04 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

6.481,20

 1.  

Mula Mustafe Bašeskije br.63 

Registarski broj 531

D

kategorija

Nije oštećen

 

III sprat 17,29 m²

 

6  KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

311,22

 1.  

Mula Mustafe Bašeskije br.14, Registarski broj 467

       B

kategorija

Nije oštećen

Ukupno 9 

Prizemlje 5,25 m²

Galerija 3,75 m²

 

18 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

486,00

 1.  

Despića br.3 

Registarski broj 175

C kategorija

Nije oštećen

Ukupno 82,55 m²

Prizemlje 57,29 m²

Podrum 25,26 m²

 

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

2.476,50

 1.  

Halači br.1

Registarski broj 902

C kategorija

 

Nije oštećen

Ukupno 126,44 

Podrum 52,37 m²

Prizemlje 37,25 m²

Galerija 36,82 m²

 

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

3.793,20

 1.  

Mula Mustafe Bašeskije br.19, Registarski broj 473

       B

kategorija

Nije oštećen

Ukupno 155,13 

Prizemlje 114,85 m²

Galerija 40,28 m²

 

18 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

8.377,02

 1.  

Luledžina br.2

Registarski broj 437

C kategorija

 

Nije oštećen

 

Prizemlje 10 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

300,00

 1.  

Mula Mustafe Bašeskije br. 7, Registarski broj 446

       B

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 16,46 m²

 

 

18 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

888,84

 1.  

Muse Ćazima Ćatića br.9 Registarski broj 562

       D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 31 m²

 

6  KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

558,00

 1.  

Muse Ćazima Ćatića br.16 Registarski broj 568 

       D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 16,14 m²

 

6  KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

290,52

 1.  

Safvet-bega Bašagića br.19 Registarski broj 662

D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje  129,52 m²

 

6 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

2.331,36

 1.  

Obala Kulina bana br. 21Registarski broj 903

C kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje  25,54 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

513,60

 1.  

Kovači br.30

Registarski broj 382

D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 21 m²

 

6  KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

378,00

 1.  

Đulagina br.6

Registarski broj 185

C kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje  15 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

450,00

 1.  

Ćurčiluk mali br.1 Registarski broj 119

D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 10 m²

 

6  KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

180,00

 1.  

Pehlivanuša br.4 Registarski broj 625

D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 31 m²

 

6  KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

558,00

 1.  

 

Štrosmajerova 1/II

Registarski broj 742

 

B

kategorija

 

Nije oštećen

 

         II Sprat 8,50 m²

 

18 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

459,00

 1.  

Štrosmajerova br.3/I

Registarski broj 747

       B

kategorija

Nije oštećen

 

I sprat 133,56 m²

 

18 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

7.212,24

 1.  

Franjevačka br.28

Registarski broj 257

D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 39 m²

 

6 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

702,00

 1.  

Mošćanica br.8

Registarski broj 543

E

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 760,24 m²

 

3 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

6.842,16

 1.  

Jelića br.3

Registarski broj 337

C kategorija

Nije oštećen

 

Podrum 68 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

2.040,00

 1.  

Saliha Hadžihuseinovića Muvekita br.10 (ulaz iz ulice Ferhadija)

Registarski broj 653

       A

kategorija

Nije oštećen

 

Podrum 105 m²

 

25 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

7.875,00

 1.  

Saliha Hadžihuseinovića Muvekita br.9

Registarski broj 648

       B

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 6 m²

 

18 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

324,00

 1.  

Čizmedžiluk br.11 Registarski broj 085

C kategorija

 

Nije oštećen

Ukupno 19 m²    (prizemlje i sprat)

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

570,00

 1.  

Muse Ćazima Ćatića br.31 Registarski broj 570  

       D

kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 31 m²

 

6  KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

558,00

 1.  

Jelića br.3

Registarski broj 340

C kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje 37 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

1.110,00

 1.  

Trgovke br.39, Registarski broj 805

C kategorija

Nije oštećen

 

Prizemlje  19 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

570,00

 1.  

Luledžina br.12 Registarski broj 439

C kategorija

 

Nije oštećen

 

Prizemlje 74 m²

 

10 KM/m²

Po Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora i rasporedu poslovnih djelatnosti

2.220,00

 

N A P O M E N A: Članom 23. stav 2. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari 

Grad Sarajevo-Prečišćeni tekst(''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 2/20), utvrđen je početni nivo zakupnine po m², i isti iznosi: 

                                                                            A kategorija …………………. 25,00 KM, a najviša 120,00 KM

                                                                            B kategorija …………………. 18,00 KM, a najviša 100,00 KM

                                                                            C kategorija …………………. 10,00 KM, a najviša 60,00 KM

                                                                            D kategorija ………………….   6,00 KM, a najviša 30,00 KM

 E kategorija ………………….   3,00 KM bez popusta po bilo kom osnovu iz ove Odluke,  a najviša 20KM

U smislu člana 29. stav 1. navedene Odluke,  utvrđeni nivo zakupnine iz člana 23., umanjuje se za četrdeset posto (40%)  za poslovne prostore koji se nalaze u pasažima i dvorišnim zgradama, kancelarijske prostore iznad prvog sprata, te pedeset posto (50%) za poslovne prostore koji se nalaze u suterenskim (podrumskim) prostorima, galerijama i skladištima.

 

 
PRAVO  UČEŠĆA  IMAJU PRAVNA  I  FIZIČKA LICA

 - Pismene prijave na Javni oglas podnose se u zatvorenoj koverti sa čitko ispisanim imenom i prezimenom i firmom, ako je ima, adresom i brojem telefona podnositelja prijave, te naznakom ''Prijava na Javni oglas'' i označavanjem poslovnog prostora (adresa i registarski broj poslovnog prostora za koji se prijavljuje)

 - Koverat sa prijavom na Javni oglas treba da sadrži dvije koverte: jednu sa elementima finansijske ponude, koja mora biti zatvorena, i drugu, također zatvorenu, sa svim ostalim traženim elementima iz Javnog oglasa

- Na koverti koja sadrži finansijsku ponudu, treba da je čitko ispisano ''Finansijska ponuda'', a na drugoj ''Dokumentacija propisana Javnim oglasom''

- Svi podaci moraju biti čitko popunjeni bez ispravki. Ponuda zakupnine po l m2 mora da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice valute BiH

- Prijave na Javni oglas predaju se putem pošte sa napomenom – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostora, ili putem protokola Općine (Šalter sala, šalter broj 4). Prijave na Javni oglas, koje se predaju putem protokola Općine, evidentiraju se u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju. Dan prijema na protokol i dan predaje prijave na poštu smatraju se danom podnošenja prijave na javni oglas

- Ponuđači su dužni dati ovjerenu pismenu izjavu da će izvršiti osiguranje poslovnog prostora od osnovnih rizika vinkuliranom policom u korist Općine Stari Grad Sarajevo koja nema franšiznog učešća u eventualno nastaloj šteti (izjavu preuzeti na šalteru protokola i istu ovjeriti)

- Ponuđači su dužni da uplate novčani polog, ukoliko se radi o pravnom licu  -  uplata na ime pravnog lica, a ako je fizičko lice - uplata na ime fizičkog lica, u iznosu tri mjesečne zakupnine (bez PDV-a)-kategorije u kojoj je poslovni prostor, odnosno cijena iz Javnog oglasa pomnožena površinom poslovnog prostora (iznos naveden u tabeli javnog oglasa), na transakcioni  račun  1011010052407778 kod PRIVREDNE BANKE  D.D. Sarajevo sa naznakom – Novčani polog za učešće na Javnom oglasu i dokaz o istom dostave uz prijavu na oglas.

- Ukoliko učesnik na Javnom oglasu kojem je dodijeljen poslovni prostor odustane od sklapanja ugovora odnosno ne potpiše ugovor u propisanom roku (15 dana od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli) novčani polog se ne vraća. Učesnicima iz Javnog oglasa kojima nije dodijeljen poslovni prostor novčani polog se vraća

- Za pravna lica potrebno je rješenje o upisu u sudski registar. Rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra za pravna lica ne smije biti starije od dva mjeseca

- Za fizička lica potrebno je rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti (ako već obavlja djelatnost – ovjerena kopija koja nije starija od šest mjeseci)

- Potvrda nadležnog organa poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama, odnosno da nije poreski obveznik, potvrda o izmirenim PDV obavezama, ukoliko je PDV obveznik i dokaz o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Općini Stari Grad Sarajevo (navedena dokumentacija ne smije biti starija od datuma objave javnog oglasa).

- Potreban je i dokaz o otvorenom računu na ime ponuđača 

Sve izjave i kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

- U toku trajanja Javnog oglasa svi zainteresovani imaju mogućnost na licu mjesta da pregledaju poslovni prostore                      

- Obrazac sa potrebnom dokumentacijom i prijavni list za učešće na Javnom oglasu zainteresovani mogu preuzeti u Općini Stari Grad Sarajevo (Šalter sala –šalter broj 4) ili na općinskoj web stranici

- Poslovne prostorije se koriste po namjeni koja je utvrđena u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo-Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 2/20), koju izdaje općinska Služba za privredu

- Nepotpune i neblagovremene prijave se odbacuju i neće se uzeti u razmatranje. Zainteresirani dodatne informacije mogu dobiti u Službi za privredu, neposredno ili putem telefona 282-348, 282-349 i  282-350

 

-  Ovaj Javni oglas je objavljen u sredstvima informisanja (jedan list dnevne štampe), web stranici Općine Stari Grad Sarajevo www.starigrad.ba i oglasnoj ploči.

 Rok za podnošenje prijava je 8  (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnoj štampi na adresu:  

Općina Stari Grad Sarajevo

Služba za privredu  

ul. Zelenih beretki br. 4 ,  S a r a j e v o

 

Sarajevo, 29.11.2021. godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Broj: 09-45-9095/21

 

OPĆINSKI NAČELNIK      

mr Ibrahim Hadžibajrić  

 

 • Javni oglas možete pogledati ovdje
 • Obrazac za prijavu na Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora (komercijalni oglas) možete pogledati i preuzeti ovdje
 • Prijavni list možete preuzeti ovdje
 • Izjavu možete preuzeti ovdje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: