Izdavanje u zakup poslovnih prostora u Banja Luci

Izvor: Glas Srpske, 25.04.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja

 

Broj: 05-374-223/14.

Dana: 24.4.2014. godine

 

OGLAS

O IZDAVANjU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

U zakup se daju sljedeći poslovni prostori:

1. Poslovni prostor broj 8, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 39, površine 14 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 23,40 Km - po 1 m2;

2. Poslovni prostor broj 11, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 113, površine 16 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 23,40 KM - po 1 m2;

3. Poslovni prostor broj 24, u ulici Braće Mažar i majke Marije broj 15, površine 11 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 17,55 KM - po 1 m2;

4. Poslovni prostor broj 25, u ulici Vojvode Momčila br.10, površine 113 m2, od čega 80 m2 pri-zemlja, namjena-trgovinska djelatnost, početna zakupnina 17,55 KM po 1 m2, a za podrumski prostor površine 33 m2, početna zakupnina 3,51 KM po 1 m2;

5. Poslovni prostor broj 30, u ulici Vojvode Momčila broj 16, površine 23 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 17,55 KM po 1 m2;

6. Poslovni prostor broj 34, u ulici Kralja Petra I Karađorđeviđa broj 87, površine 221 m2; namjena: ugostiteljska djelatnost; početna zakupnina 23,40 KM po 1 m2

7. Poslovni prostor broj 63, u ulici Sime Matavulja broj 2, površine 19 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 17,55 KM po -1 m2;

8. Poslovni prostor broj 68, u ulici Dragomira Drage Maliđa broj 1, površine 27 m2; namjena : trgovinska djelatnost; početna zakupnina 17,55 Km po - 1 m2;

9. Poslovni prostor broj 69, u ulici Dragomira Drage Maliđa broj 1, površine 22 m2; namjena: kancelarija; početna zakupnina 17,55 KM po - 1 m2;

10. Poslovni prostor broj 70, u ulici Dragomira Drage Maliđa broj 1, površine 8 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 17,55 KM po - 1 m2;

11. Poslovni prostor broj 71, u ulici Dragomipa Drage Maliđa broj 1, površine 20 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 17,55 KM po - 1 m2;

12. Poslovni prostor broj 100, u Bulevaru Vojvode Živojina Mišića broj 39, površine 14 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po -1 m2;

13. Poslovni prostor broj 101, u Bulevaru vojvode Živojina Mišića broj 45, površine 14 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po -1 m2;

14. Poslovni prostor broj 102, u Bulevaru vojvode Živojina Mišića broj 43, površine 14 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

15. Poslovni prostor broj 103, u Bulevaru vojvode Živojina Mišića broj 49, površine 13 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

16. Poslovni prostor broj 106, u Bulevaru vojvode Živojina Mišića broj 53, površine 14 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

17. Poslovni prostor broj 107, u Bulevaru vojvode Živojina Mišića broj 57, površine 13 m2; na-mjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

18. Poslovni prostor broj 108, u Bulevaru vojvode Živojina Mišića broj 63 površine 13 m2; na-mjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

19. Poslovni prostor broj 113, u Kordunaškoj ulici broj 14, površine 16 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

20. Poslovni prostor broj 116, u Kordunaškoj ulici broj 2, površine 24 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po -1 m2;

21. Poslovni prostor broj 117, u ulici Koste Jarića broj 2, površine 31 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 12,90 KM po -1 m2;

22. Poslovni prostor broj 125, u ulici Josifa Pančića broj 8, površine 35 m2; namjena: trgovin-ska djelatnost; početna zakupnina 12,90 KM po -1 m2;

23. Poslovni prostor broj 138, u ulici 1. krajiške brigade NO broj 1, površine 169 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 12,90 KM po - 1 m2;

24. Poslovni prostor broj 141, u ulši Jug Bogdana broj 6, površine 82 m2; namjena: ugostiteljska djelatnost; početna zakupnina 12,90 KM po - 1 m2;

25. Poslovni prostor broj 152a, u ulici Srđe Zlopogleđe broj 37, površine 23 m2; namjena: trgovinska - uslužna djelatnost; početna zakupnina 12,90 KM po - 1 m2;

26. Poslovni prostor broj 180, u ulici Starine Novaka broj 1a-1b, površine 25 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 12,90 KM po - 1 m2;

27. Poslovni prostor broj 195, u ulici Omladinskoj 89, površine 78 m2; namjena: trgovinska dje-latnost; početna zakupnina 15,20 KM po -1 m2;

28. Poslovni prostor broj 196, u ulici Đure Đakovića 10, površine 77 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

29. Poslovni prostor broj 198, u ulici Đure Đakovića 12, površine 57 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 15,20 KM po - 1 m2;

30. Poslovni prostor broj 212, u ulici Hvarska 1, površine 97 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 17,55 KM po - 1 m2;

31. Poslovni prostor u ulici Veselina Masleše 15. podrumski prostor, površine 139 m2; namjena: ugostiteljska djelatnost; početna zakupnina 23,40 K.M po - 1 m2;

32. Poslovni prostor br. 1 - u zidanom objektu u Saračici, površine 93 m2, namjena: trgovinska djelatnost, početna zakupnina 3,5 KM po 1 m2;

 

II

Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu, u cjelini izmir-ila obaveze - po ranije zaključenom ugovoru sa gradom Banjaluka.

 

III

Učesnik na oglasu je obavezan da ponudi najmanje početni iznos zakupnine, te da priloži dokaz o uplati kaucije i troškova oglasa u originalu. U početnoj cijeni zakupnine, uračunat je PDV. GToslovni prostor se izdaje za obavljanje djelatnosti u skladu sa namjenom određenom oglasom, i u viđenom stanju.

 

IV

Izdavanje u zakup - putem prikupljanja pismenih ponuda, može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje dvije ponude za isti poslovni prostor.

Rok prispjeća ponuda, Komisija utvrđuje - na osnovu prijemnog pečata na koverti, u kojoj je ponuda prispjela.

Poslovni prostori se daju u zakup - na period od jedne godine, uz moguđnost produženja ugovora, uz uslov - da se obaveze na ime zakupa redovno izmiruju.

 

V

Učesnici potrebnu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti, DIREKTNO NA PROTOKOL, sa obaveznom naznakom na koverti:

GRAD BANjALUKA, GRADSKA UPRAVA, Komisija za poslovne prostore i garaže - PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

VI

Učesnik na oglasu obavezan je u ponudi navesti sljedeđe podatke:

- ime, očevo ime, prezime i tačnu adresu - za fizička lica, a za pravna lica - tačan naziv, pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar, puni naziv firme i njegovo sjedište;

- preciznu oznaku poslovnih prostorija - na koju se ponuda odnosi (redni broj oglasa), i broj poslovnog prostora,

- iznos zakupnine koju nudi u KM - po 1 m2 (iskazano i brojkama i slovima);

- broj telefona ponuđača.

 

VII

Uz ponudu, ponuđač je dužan priložiti:

- dokaz o uplati troškova oglasa, u iznosu od 10 KM - koje đe uplatiti na račun javnih prihsia grada Banjaluka, broj: 5550071203488860, vrsta prihoda: 729124, otvorenog kod Nove banke AD Banja-luka;

- dokaz o uplati jedne mjesečne zakupnine - kauciju na žiro - račun - JRT grada Banjaluka, broj: 5710100000214143, otvorenog kod Komercijalne banke a.d. Banjaluka,

- dokaz o invalidnosti ili statusu člana porodice poginulog borca (rješenje nadležnog organa).

 

IX

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se zaključno sa danom 5.5.2014. godine, do 11 časova, a otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u sali broj 238, drugi sprat.

 

X

Neblagovremene. nspotpune. i ponule - podnesene protivno uslovima raspisanog oglasa, Komisija đe odbaciti. Izdavanje u zakup može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje dvije ponude - za isti poslovni prostor.

U slučaju da prvo prikupljanje pismenih ponuda nije uspjelo - zato što nisu učestvovala najmanje dva ponuđača, ili su isti odustali od ponude, postupak će se ponoviti.

Ukoliko dva, ili više ponuđača ponude najviši (isti) iznos zakupnine za isti poslovni prostor, prednost imaju ovim redoslijedom:

članovi porodice poginulog borca, koji svoj status dokazuje rješenjem o utvrđivanju prava na porodičnu penziju ili invalvdninu; RVI, prema stepenu invaliditeta; kod ostalih ponuđača, ono lice čija je ponuda ranije prispjela.

 

X

Ponuđač koji ostvari pravo na zakup poslovnog prostora, plaća zakupninu u iznosu koji je ponudio. U slučaju da se - odlukom Skupštine grada, utvrdi veća zakupnina od iznosa koji je ponuđen, zakupac je u obavezi da plaća - na ovakav način utvrđenu veđu zakupninu. Ponuđaču koji ostvari pravo na dodjelu poslovnog prostora, kaucija se uračunava u zakupninu, a licu koje ostvari pravo na dodjelu pa  odustane od zaključivanja ugovora, kaucija se neće vratiti. Troškovi oglasa se ne vraćaju ponuđačima.

 

XI

Ponuđač čija je ponuda - Odlukom Komisije, utvrđena kao najpovoljnija, dužan je zaključiti ugovor o zakupu, u roku od pet (5) dana - od dana konačnosti Odluke o dodjeli u zakup. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu - u roku iz prethodnog stava, ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

Rezultati provedenog postupka licitacije, i Odluka o dodjeli u zakup - biće objavljeni na oglasnoj tabli Administrativne službe grada, u roku od 5 dana - od dana otvaranja ponuda.

 

ODJELjENjE ZA KOMUNALNE I

STAMBENE POSLOVE I POSLOVE SAOBRAĆAJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: