Izdavanje u zakup poslovnih prostora u Banja Luci

Izvor: eKapija.ba, 09.06.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove

i poslove saobraćaja

 

Broj: 05-374-284/2014.

Dana: 06.06.2014. godine

 

O G L A S

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

I

U zakup se daju sljedeći poslovni prostori:

 

1. Poslovni prostor broj 25, u ulici Vojvode Momčila broj 10, površine 113 m2 (80 m2 prizemlje + 33m2 podrumske prostorije); namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina  za dio poslovnog prostora u prizemlju  je 17,55 KM po 1m2  a za podrumske prostorije  3,51 KM po 1 m2;

2. Poslovni prostor broj 30, u ulici Vojvode Momčila broj 16, površine 23 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina  17,55 KM po 1m2;

3. Poslovni prostor broj 63, u ulici Sime Matavulja broj 2, površine 19 m2; namjena: uslužna djelatnost ; početna zakupnina 17,55 KM po - 1m2;

4. Poslovni prostor broj 68, u ulici Dragomira Drage Malića broj 1, površine 27 m2; namjena: uslužn djelatnost ; početna zakupnina 17,55 KM po - 1m2;

5. Poslovni prostor broj 180, u ulici Starine Novaka broj 1a-1b, površine 25 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 12,90 KM po - 1m2;

 

II

Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu,  u cjelini izmirila obaveze - po ranije zaključenom ugovoru sa Gradom Banjaluka.

 

III

Učesnik na oglasu je obavezan da ponudi najmanje početni iznos zakupnine, te da priloži dokaz o uplati kaucije i troškova oglasa u originalu. U početnoj cijeni  zakupnine, uračunat je  PDV.

Poslovni prostor se izdaje za obavljanje djelatnosti u skladu sa namjenom određenom oglasom, i u viđenom stanju.

 

IV

Izdavanje u zakup - putem prikupljanja pismenih ponuda, može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje dvije ponude za isti poslovni prostor.

Rok prispjeća ponuda, Komisija utvrđuje - na osnovu prijemnog pečata na koverti, u kojoj je ponuda prispjela.

Poslovni prostori se daju u zakup - na period od jedne godine, uz mogućnost produženja ugovora, uz uslov - da se obaveze na ime zakupa redovno izmiruju.

 

V

Učesnici potrebnu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti, DIREKTNO NA PROTOKOL,  sa obaveznom naznakom na koverti:

GRAD BANjA LUKA, GRADSKA UPRAVA, Komisija za poslovne prostore i garaže  -  PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

VI

Učesnik na oglasu obavezan je u ponudi, navesti sljedeće podatke:

- ime, očevo ime, prezime i tačnu adresu - za fizička lica, a za pravna lica

- tačan naziv, pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar , puni naziv firme i njegovo sjedište;

- preciznu oznaku poslovnih prostorija - na koju se ponuda odnosi (redni broj  oglasa), i broj poslovnog prostora,

- iznos zakupnine koju nudi u KM - po 1m2 ( iskazano i  brojkama i slovima) ;

- broj telefona ponuđača.

 

VII

Uz ponudu, ponuđač je dužan priložiti:

- dokaz o uplati troškova oglasa, u iznosu od 10 KM - koje će uplatiti na račun  javnih prihoda Grada Banja Luka, broj: 5550071203488860, vrsta prihoda: 729124,otvorenog kod Nove banke AD Banja Luka;

- dokaz o uplati  jedne mjesečne zakupnine – kauciju na žiro - račun - JRT Grada Banja Luka, broj: 5710100000214143, otvorenog kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka,

- dokaz o invalidnosti ili statusu člana porodice poginulog borca (rješenje nadležnog organa).

 

VIII

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se zaključno sa danom 18.06.2014. godine, do 11 časova, a otvaranje ponuda obaviće se istog dana  u 13 sati u sali broj 238, drugi sprat.

 

IX

Neblagovremene, nepotpune, i ponude - podnešene protivno uslovima raspisanog oglasa, Komisija će odbaciti. Izdavanje u zakup može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje dvije ponude - za isti poslovni prostor.

U slučaju da prvo prikupljanje pismenih ponuda nije uspjelo - zato što nisu učestvovala najmanje dva ponuđača, ili su isti odustali od ponude, postupak će se ponoviti.

Ukoliko dva, ili više ponuđača ponude najviši (isti) iznos zakupnine za isti poslovni prostor , prednost imaju ovim redoslijedom:

1. članovi porodice poginulog borca, koji svoj status dokazuje rješenjem o utvrđivanju prava na porodičnu penziju ili invalidninu;

2. RVI, prema stepenu invaliditeta;

3. kod ostalih ponuđača , ono lice čija je ponuda ranije prispjela.

 

X

Ponuđač koji ostvari pravo na zakup poslovnog prostora, plaća zakupninu - u iznosu koji je ponudio. U slučaju da se - odlukom Skupštine Grada, utvrdi veća zakupnina od iznosa koji je ponuđen, zakupac je u obavezi da plaća - na ovakav način utvrđenu veću zakupninu.

Ponuđaču koji ostvari pravo na dodjelu poslovnog prostora, kaucija se uračunava u zakupninu, a licu koje ostvari pravo na dodjelu pa - odustane od zaključivanja ugovora, kaucija se neće vratiti.

Troškovi oglasa se ne vraćaju ponuđačima.

 

XI

Ponuđač čija je ponuda - Odlukom Komisije, utvrđena kao najpovoljnija, dužan je  zaključiti ugovor o zakupu, u roku od pet (5) dana - od dana konačnosti Odluke o dodjeli u zakup.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu - u roku iz prethodnog stava, ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

Rezultati provedenog postupka licitacije, i Odluka o dodjeli u zakup - biće  objavljeni na oglasnoj tabli Administrativne službe Grada, u roku od 5 dana - od dana otvaranja ponuda.

 

ODJELjENjE ZA KOMUNALNE I  STAMBENE

POSLOVE I POSLOVE SAOBRAĆAJA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: