Izdavanje u zakup poslovnih prostorija i garaža u Goraždu

Izvor: eKapija.ba, 15.05.2014.

Broj: 02-________________/14

Goražde,13.05.2014. godine

 

Na osnovu člana 4. Odluke o jedinstvenom načinu ustupanja, korištenja i zaštite poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine Goražde (“Službene novine Općine Goražde”, broj: 06/12), Načelnik Općine Goražde raspisuje:

 

J A V N I  O G L A S

za davanje u zakup poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Općine Goražde

1.

Predmet javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina, poslovne prostorije i garaže prema tabeli koja je sastavni dio oglasa.

2.

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju pravna i fizička lica.

3.

Dodjela poslovnih prostorija i garaža u zakup na određeno vrijeme vršiće se putem prikupljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama.

4.

Početna cijena zakupnine za poslovne prostorije i garaže određena je u priloženoj tabeli uvećana za porez na dodanu vrijednost u iznosu od 17% po 1m².

5.

Prijava na oglas predaje se u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi Općine Goražde ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom na koverti “Ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Općine Goražde”.

6.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli zgrade Općine Goražde a objaviće se i putem RTV BPK–a Goražde.

7.

Poslovni prostori i garaže će se dati u zakup onom licu koji ponudi najveći iznos zakupnine po 1m2.

8.

Podnosilac prijave za davanje u zakup poslovnih prostorija je dužan uz prijavu priložiti uplatnicu ili priznanicu na iznos od 300,00 KM kao garantnog pologa za ozbiljnost ponude. Naznačeni iznos se može uplatiti na blagajni Općine Goražde (šalter sala) ili uplatom na žiro račun br.:  1325002012829930, vrsta prihoda – 721122, šifra Općine – 033.

9.

Podnosilac prijave za davanje u zakup poslovnih prostorija dužan je uz prijavu podnijeti rješenje o registraciji kod nadležnog registracionog suda ili drugog nadležnog organa ili rješenje izdato od strane organa uprave kojim dokazuje da je registrovan za obavljanje djelatnosti odnosno potvrdu da je pokrenut postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti koja je određena u namjeni poslovnog prostora.

10.

Poslovni prostori garaža se neće dodjeliti onom licu koje ima dospjele neizmirene obaveze prema Općini Goražde po osnovu zakupa poslovnih prostorija, garaže ili drugim osnovama.

11.

Ukoliko dva ili više kandidata osvoje isti broj bodova prednost ima onaj kandidat koji ostvari veći broj bodova po osnovu socijalnog statusa podnosioca prijave na oglas.

12.

Licu koje odustane od poslovnog prostora za koji je ostvario pravo za davanje u zakup po osnovu Javnog oglasa neće mu se izvršiti povrat sredstava uplaćen na ime depozita.

13.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

TABELA POSLOVNIH PROSTORIJA I GARAŽA KOJE SE DODJELJUJU U ZAKUP

R. Br.

Ulica i Broj

Ukupna površina

Namjena poslovnih

prostorija

Početna mjesečna zakupnina

1.

Naselje Berič

Općina Goražde

75 m²

Otkup poljoprivrednih proizvoda i ljekobilja

1 KM/ m²

2.

Ul. 1. Drinske brigade

bb., Vitkovići – Garaža br. 5

15 m²

Smještaj putničkog automobila

1 KM/ m²

3.

Ul. Murisa Dučića bb., Vitkovići – Garaža br. 44

15 m²

Smještaj putničkog automobila

1 KM/ m²

 

NAČELNIK OPĆINE

dr.sci. Muhamed Ramović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: