Izdavanje u zakup poslovnih prostorija na području Općine Centar Sarajevo

Izvor: eKapija.ba, 08.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na osnovu čl. 7. stav 1. i 2. i čl. 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO 

Ulica

Kvadratura u m2

zona

Najniži iznos zakupnine po m2

Namjena

Napomena i uslovi dodjele

Braće Begić 6

17

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

Čekaluša 10

14

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području opčine Centar Sarajevo

 

Čekaluša 43

82

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

Čemaluša 1 (visoko prizemlje bez portala)

46

I

14,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

Hadži ldrizova 14

83

I

20,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

- neuslovan piostor

Magribija 7

14

II

12.00KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

Nema

mokrog čvora

Maršala Tita 3/1

89

I

14,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

Mula Mustafe Bašeskije 4 (dvorište)

26

I

14,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

- otežan prilaz u pp

Nikole Kašikovića 9

25

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

Panjina kula 78/1

27,85

III

4,20 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo 

 

Rizaha Štetića 8

32

II

6,00 KM

- garaža

Za 2 auta

Sutjeska 24 (suteren)

43,90

uslužni prostor 11,90 magacin

I

10,00 KM 5,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

Valtera Perića 3

15

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelamosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

Vrazova 2 (dvorište)

26

II

8,40 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

 

 

Pravo učešća na ovom oglasu imaju pravna i fizička lica. Ponudu mogu podnijeti i zajednički dva ili više fizičkih lica.

Navedena lica imaju pravo učestvovanja na oglasu uz obavezu da, kao osiguranje za ozbiljnost ponude, uplate 1.000,00 KM na račun Općine Centar Sarajevo broj: 3386902296575219 kod UniCredit bank d.d., sa naznakom "za učešće na javnom oglasu za dodjelu u zakup poslovnih prostorija" (vrsta prihoda 721122; oznaka Općine: 077).

Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečaćenoj koverti o identitetu ponuđača.

Ponuđaču čija ponuda nije ocjenjena kao najpovoljnija vraća se uplaćeni iznos, a ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu zakupnine. U slučaju odustajanja od dodjele u zakup poslovnih prostorija, uplata osiguranja se ne vraća.

Poslovne prostorije se dodjeljuju u zakup na određeno vrijeme u trajanju do 5 (pet) godina i mogu se po namjeni koristiti za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području općine Centar Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 38/07).

Informacije o dozvoljenim djelatnostima koje se mogu obavljati u poslovnim prostorijama u skladu sa navedenom odlukom mogu se dobiti u Službi za upravu za privredu i finansije Općine Centar Sarajevo, prostorije Centra za podršku biznisu (Muhameda Kantardžića 3).

II

Pismene prijave se podnose Komisiji za poslovne prostorije (u daljem tekstu: Komisija) putem Službe za upravu za privredu i finansije, Muhameda Kantardžića 3 (zgrada Svjetlosti) neposredno ili poštom preporučeno.

Prijava sa ponudom podnosi se u dvije zapečaćene koverte i to:

A. Koverta sa ponudom na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog oglasa i naznaka "Ponuda". Podaci dostavljeni u koverti ponude ne smiju ukazivati na identitet ponuđača. Ponuda treba da sadrži:

1. adresu poslovne prostorije;

2. iznos ponuđene zakupnine po m2, s tim da ne može biti manji od najnižeg iznosa utvrđenog oglasom;

3. namjenu (naznačiti kako je navedeno u oglasu);

4. šifru ponuđača.

B. Koverta sa podacima o identitetu na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog oglasa i naznaka "Identitet" treba da sadrži:

1. podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, uz naznačenje stanja zaposlenosti (nezaposleno lice prilaže dokaze o nezaposlenosti kao i dokaze o broju nezaposlenih članova uže porodice)

- za pravna lica: izvod iz sudskog registra, naziv firme i sjedište firme, odgovorno lice i broj telefona, uz naznačenje broja uposlenih radnika (dostaviti dokaz o broju uposlenih);

2. dokaz o izvršenoj uplati iznosa od 1.000,00 KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude ;

3. šifru ponuđača.

Pismeni dokazi se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

NAPOMENA: Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Ako su dvije i više ponuda fizičkih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda nezaposlenog lica, odnosno lica koje ima veći broj nezaposlenih članova uže porodice.

Ako su dvije ili više ponuda pravnih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda pravnog lica sa većim brojem uposlenih radnika.

U slučaju da su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda fizičkog lica koje je nezaposleno.

III

Prijave sa ponudom na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja, a za neposrednu predaju zaključno do 15 časova posljednjeg dana trajanja oglasa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Neblagovremene, nepotpune i ponude čiji ponuđeni iznos zakupnine i namjena nisu u skladu sa tačkom I. Oglasa, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Komisija će utvrditi najpovoljniju ponudu (najviši ponuđeni iznos zakupnine) najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na oglas.

Dana 26.05.2014. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Stručne službe za poslove Općinskog vijeća (ulica Jezero 8) Komisija će vršiti javno objavljivanje najpovoljnijih ponuda i otvaranje zapečaćenih koverata sa podacima o identitetu.

Ukoliko se utvrdi da koverta sa podacima o identitetu ne sadrži sve podatke i dokaze navedene u tački "B" ovog oglasa, ponuda će se odbaciti kao nepotpuna.

Nakon objavljivanja i utvrđivanja najpovoljnijih ponuda, po obavljenoj proceduri u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo, Komisija će prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije najpovoljnijem ponuđaču dostaviti Općinskom vijeću.

Općinsko vijeće će donijeti Odluku o dodjeli u zakup poslovne prostorije, koja će se dostaviti svim učesnicima javnog oglasa.

Kontakt telefon 562-367

Napomena :

Istovjetan javni oglas objavljen je na web strani: www.centar.ba, s tim da se učestvovanje na ovom oglasu ne može realizovati putem elektronske pošte. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: