Izdavanje u zakup poslovnih prostorija u Fojnici

Datum objave: 25.10.2016. 13:47 / Izvor: Akta.ba, 21.10.2016.

Broj: 02-31- 1669/16

Fojnica, 21.10. 2016. godine

 

Na osnovu člana 39.Statuta Općine Fojnica ("Službene novine Općine Fojnica broj: 4/08 i 4/14) i člana 6. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Općine Fojnica, broj: 01-05-1103-6/13 od 03.10.2013.godine Općinski načelnik, objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Fojnica

 

I

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup, na rok od 5 (pet) godina poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fojnica.

Poslovni prostor u objektu „1001 noć", u ulici Bosanska bb, br. k.k. uloška 596, površine 214,00 m2 poslovnog prostora i 551,00 m2 zemljišta uz poslovnu zgradu.

Ukupna površina korisnog prostora koja predstavlja osnovicu za obračun mjesečne zakupnine iznosi 214 m.

Namjena poslovnog prostora je obavljanje ugostiteljske djelatnosti bez točenja alkoholnih pića.

 

II

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju pravna i fizička lica.

 

III

Davanje poslovnih prostora u zakup vrši se putem prikupljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama.

 

IV

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz tačke 1. ovog Poziva iznosi 4,00 KM. Ukoliko zakupac namjerava uložiti vlastita sredstva radi privođenja poslovnog prostora u funkciju mora tražiti saglasnost Općinskog načelnika.

Visinu troškova neophodnih za privođenje poslovnog prostora u funkciju utvrđuje komisija koju imenuje Općinski načelnik, nakon čega zakupac stiče pravo prebijanja uloženih sredstava sa iznosom mjesečne zakupnine.

 

V

Prijave na Javni oglas predaju se u Info centru Općine Fojnica ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom na koverti: „Ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fojnica".

 

VI

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli/ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba .

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10.11. (četvrtak) 2016 godine do 9 sati.

Javno otvaranje ponuda provest će se dana, 10.11.2016 godine (četvrtak) u 10 sati u Sali 1 općine Fojnica, uz prisustvo ponuđača koji žele prisustvovati otvaranju ponuda.

 

VII

Poslovni prostor će se dati u zakup onom licu koje ponudi najveći iznos zakupnine po m . Prednost pri odabiru imat će lice koje u obavljanju djelatnosti zapošljava veći broj radnika.

 

VIII

Podnosilac prijave za davanje u zakup poslovnih prostorija plaća avans u iznosu od 10% od ponuđene zakupnine na godišnjem nivou, kao garantnog pologa za ozbiljnost ponude. Naznačeni iznos će se uplatiti na blagajni Općine Fojnica ili uplatom na žiro račun br. 3389002208367582, vrsta prihoda - 722463, šifra Općine 030.

Ponuđaču čija ponuda nije ocijenjena kao najpovoljnija vraća se avans u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora .

Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate avansa će se uračunati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od zakupa avans se ne vraća.

 

IX

Poslovni prostor se neće dodijeliti onom licu koje ima dospjele neizmirene obaveze prema Općini Fojnica po osnovu zakupa poslovnih prostorija ili drugim osnovama.

 

X

Ponuda za sudjelovanje na Javnom oglasu mora sadržavati:

Ime, očevo ime i prezime, adresu i kontakt telefon (za fizička lica), odnosno naziv firme, sjedište, ID i PDV broj, podatke o odgovornoj osobi (ime, očevo ime i prezima, adresa i kontakt telefon), potpis odgovorne osobe i pečat ponuđača (za pravno lice), -ovjerenu kopiju lične karte (fizičko lice) ili rješenje o upisu u sudski registar (pravno lice),

- dokaz o uplati avansa,

- iznos zakupnine koju nudi u KM po m2 (iskazanu brojkama i slovima), -uvjerenje Službe za finasnsije Općine Fojnica da nema neizmirenih obaveza.

 

XI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Klisura Sabahudin dipl.ing

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: