Izdavanje u zakup poslovnih prostorija u Tuzli

Datum objave: 14.09.2016. 10:09 / Izvor: Akta.ba, 14.09.2016.

Na osnovu člana 4. Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža (“Službeni glasnik Grada Tuzla” broj 11/15 i 01/16) Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o davanju u zakup poslovnih prostorija

 

PREDMET JAVNOG OGLASA:

 

Adresa

Zona

Površina m2

Spratnost

Početni iznos zakupnine bez PDV-a (KM/m2)

Namjena

1

Zlatarska 4

prva

10,06

prizemlje

10,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (u originalnom pakovanju),

trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (obućar, krojač, zlatar,servis)

2

Kazandžijska 3

prva

11,49

prizemlje

10,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (u originalnom pakovanju),

trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (obućar, krojač, zlatar,servis)

3

Jevrejska bb

prva

130,48

sprat

5,50

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija)

4

Seadbega Kulovića 11

prva

17,04

prizemlje

10,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija), obrtnička djelatnost (izuzev pekare)

5

Barok 10

prva

25,76

prizemlje

10,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (u originalnom pakovanju),

trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (obućar, krojač, zlatar,servis)

6

Albina Herljevića 21

druga

9,60

prizemlje

8,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (u originalnom pakovanju),

trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (obućar, krojač, zlatar)

7

Slatina 6

druga

33,74

prizemlje

8,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (bez završne obrade), trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (izuzev pekarske djelatnosti)

8

Slatina 8

druga

66,27

prizemlje

8,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, intelektualne usluge, predstavništva (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (bez završne obrade), trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (izuzev pekarske djelatnosti)

9

Albina Herljevića 13

druga

30,54

prizemlje

8,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, predstavništva, intelektualne usluge (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (bez završne obrade), trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (izuzev pekarske djelatnosti)

10.

Džafer Mahala 8

druga

57,73

Prizemlje

8,00

poslovno sjedište pravnih subjekata, intelektualne usluge, predstavništva (kancelarija), trgovina na malo prehrambenim proizvodima (bez završne obrade), trgovina na malo neprehrambenim proizvodima, obrtnička djelatnost (izuzev pekarske djelatnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poslovni prostori koji su predmet ovog javnog oglasa izdaju se na period od četiri godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PRIJAVA:

- Najpovoljnija prijava po ovom oglasu je prijava koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine bez PDV-a.

- Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na oglas o davanju u zakup, ukoliko je ponuđeni iznos zakupnine u prijavi ispod najniže zakupnine navedene u ovom oglasu.

- Ne može se prihvatiti prijava fizičkih i pravnih lica koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Tuzla zbog neispunjenih dospjelih obaveza.

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE:

- Prijave na oglas šalju se odvojeno za svaki poslovni prostor. U prijavi je potrebno navesti za koji poslovni prostor se prijavljuje, iznos ponuđene zakupnine po kvadratnom metru prostora i precizan identitet učesnika, te djelatnost koja će se obavljati u poslovnoj prostoriji.

- Prijave se podnose u odvojenim zapečaćenim kovertama. Na zapečaćenim kovertama potrebno je naznačiti samo šifru učesnika oglasa (bez elemenata koji ukazuju na identitet ponuđača), sa napomenom: "Prijava na javni oglas za zakup poslovne prostorije – Ne otvarati.“

- Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o uplati kapare, u visini od tri mjesečne polazne zakupnine, a koja se uplaćuje na račun Budžeta Grada Tuzla broj:1321000185060197, V.P. 721122, budžetska organizacija 0401002.

- Učesniku u oglasu čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena kapara uračunava se u zakupninu, a ostalim učesnicima čije ponude nisu prihvaćene kapara se vraća.

- Uplaćena kapara neće se vratiti učesniku na oglasu čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

 

MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA:

Prijave se šalju putem Pisarnice Grada Tuzla ili poštom na adresu:

GRAD Tuzla- Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

Komisija za provođenje javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža

ZAVNOBiH-a 11, Tuzla

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA :

Prijave po ovom oglasu mogu se predati u roku od 8 dana od dana zadnje objave oglasa, a zaključno sa 21.09.2016. godine.

Javno otvaranje prijava obaviće se u prostorijama Gradske uprave Grada Tuzla, na naznačenoj adresi, drugi sprat, kancelarija broj 227, dana 27.09.2016. godine, u 11.30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

OSTALE NAPOMENE:

- Ukoliko učesnik kome je dodijeljena poslovna prostorija ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključivanje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude, te će se oglas poništiti.

- Prije zaključenja ugovora o zakupu poslovne prostorije, učesnik koji je odabran kao najpovoljniji, obavezan je dostaviti dokaz za obezbjeđenje plaćanja zakupnine, komunalnih usluga, PDV-a i ostalih dažbina za vrijeme trajanja ugovora, odnosno položiti mjenicu ili bankovnu garanciju na jednogodišnji iznos ugovorene zakupnine.

- Ugovor o zakupu poslovne prostorije mora biti notarski obrađen u formi izvršne isprave, a nagradu i troškove notarske obrade ugovora snosi zakupac.

- U toku trajanja zakupnog odnosa vršit će se kontrola korištenja poslovne prostorije od strane zakupodavca.

- Dodatne informacije o poslovnim prostorijama koji su predmet ovog oglasa zainteresovani mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, neposredno ili putem telefona broj 035/ 307-386.

- Poslovne prostorij koje su predmet ovog oglasa mogu se pogledati u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: