Izdavanje u zakup poslovnog prostora površine 45,60 m2 koji se nalazi u prizemlju niske zgrade fakulteta na adresi Zmaja od Bosne br. 35

Datum objave: 07.04.2021. 09:21 / Izvor: Dnevni Avaz, 07.04.2021.

Na osnovu Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-2314/17-2019 od 06.04.2021. godine i člana 7. stav (2) Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu (Prečišćeni tekst), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu izdaje u zakup poslovni prostor površine 45,60 m2 koji se nalazi u prizemlju niske zgrade fakulteta na adresi Zmaja od Bosne br. 35 upisane na KO Sarajevo-Mahala LIII, katastarska čestica 3374/1 koji je u državnom vlasništvu/Univerzitet u Sarajevu.

 

II

Poslovni prostor se izdaje u zakup zainteresiranim pravnim i fizičkim licima registriranim za obavljanje uslužne djelatnosti - namjena fotokopirnica što uključuje: kopiranje i printanje - CB i COLOR, skeniranje, spiralni uvez, meki (termo) uvez, tvrdi uvez, plastificiranje, izrada vizit kartica, izrada cjenovnika, izrada kalendara, DTP usluge, reklame, katalozi.

 

III

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz tačke I iznosi 15 KM/m2 bez PDV-a (ukupan mjesečni iznos zakupnine je 684,00 KM bez PDV-a).

U cijenu iz prethodnog stava nisu uključeni mjesečni režijski troškovi (električna energija, grijanje, voda i telefon).

Ponuđeni iznos zakupnine ne može biti manji od početne cijene zakupnine. Troškove svih isprava potrebnih za obavljanje registrirane djelatnosti u skladu sa zakonom snosi zakupoprimac. Troškove održavanja poslovnog prostora, zatim troškove nabavke novog namještaja i opreme, te polica osiguranja snosi zakupoprimac.

 

IV

Poslovni prostor izdaje se u zakup na period od 3 (tri) godine.

 

V

Depozit se određuje u visini tri početne zakupnine.

Iznos depozita ponuđača s kojim se zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora smatraće se njegovom garancijom za uredno plaćanje zakupnine, a ostalim učesnicima u javnom oglasu uplaćeni depozit će se vratiti u roku od osam dana od datuma donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

VI

Poslovni prostor se izdaje u zakup isključivo kao cjelina.

Poslovni prostor se nalazi u stanju građevinske dovršenosti i opremljen je sljedećim: priključak električne energije, centralno grijanje, voda, telefon i sanitarni čvor.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, pa je budući zakupoprimac obavezan predmetni poslovni prostor prilagoditi svrsi o svom trošku, ali uz prethodno odobrenje menadžmenta fakulteta.

Oprema kojom zakupoprimac opremi poslovni prostor, nakon isteka zakupa vratiće se zakupoprimcu.

Poslovni prostor je moguće razgledati prema dogovoru uz prethodnu najavu na kontakt telefon

063 594 803 ili na e-mail katarina.marjanov@pmf.unsa.ba.

Radno vrijeme poslovnog prostora: ,

Ponedjeljak-petak - najranije od 07:00 do najkasnije 20:00 sati;

Subota - najranije 08:00 do najkasnije 16:00 sati.

 

VII

Univerzitet u Sarajevu i odabrani ponuđač zaključuju Ugovor o zakupu u pisanoj formi koji u ime Univerziteta potpisuje rektor i ovlašteno lice u ime zakupopnmca. Ako odabrani ponuđač ne zaključi ugovor i ne preuzme prostor u određenom roku, smatraće se daje odustao od ponude i neće mu se vratiti uplaćeni iznos depozita.

 

VIII

Ponude moraju sadržavati:

-osnovne podatke o ponuđaču (ime i prezime, adresa, JMB i drugi podaci za fizičko lice),

-ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravno lice,

-dokaz o uplaćenom depozitu,

-ponuđeni iznos zakupnine (ponuđena zakupnina se ne smije ispravljati i mora glasiti na cijelu novčanu jedinicu zvanične valute BiH).

 

IX

Kriteriji za ocjenu ponuda su sljedeći:

-visina ponuđene zakupnine;

-reference ponuđača;

-raniji zakupodavno-ugovomi odnos između ponuđača i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i da li je bio uredan zakupoprimac.

Ukoliko dva ili više učesnika na javnon oglasu ispunjavaju sve navedene uvjete iz oglasa i/ili ponude isti iznos zakupnine, najpovoljnijim se ne smatra isključivo onaj učesnik koji ponudi najviši iznos zakupnine. Kod određivanja najpovoljnijeg ponuđača, osim iznosa zakupnine, cijene se reference učesnika u javnom oglasu i njihovo ponašanje ako su ranije bili zakupoprimci poslovnog prostora na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerzietta u Sarajevu i ako su uredno izmirili sve obaveze iz zakupnog odnosa.

 

X

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na javni oglas slati pismenim putem u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim nazivom (ime i prezime), sjedištem (adresa) i brojem telefona podnosioca ponude sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU" na adresu Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne br. 33/IH. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: