Izdavanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i aparata sa konditorskim proizvodima, Zenica

Datum objave: 27.04.2021. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 27.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

GRAD ZENICA

 

Na osnovu člana 5. i člana 9. Odluke o zakupu poslovnih prostora ("Službene novine Grada Zenica" broj: 3/18) i Zaključka Gradonačelnika broj: 02-45-7836/21, Grad Zenica putem Službe za privredu i upravljanje razvojem objavljuje

 

J A V N I O G L A S

za davanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i aparata sa konditorskim proizvodima

 

I PREDMET OGLASA

Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup prostora za postavljanje sedam (7) samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i samouslužnih aparata sa konditorskim proizvodima na sljedećim lokacijama:

-              šalter sala Gradske uprave;

-              hol sale Gradskog vijeća;

-              III sprat Gradske uprave;

-              V sprat Gradske uprave;

-              prizemlje stare zgrade Gradske uprave;

-              JU Centar za Socijalni rad i

-              Profesionalna vatrogasna jedinica.

1. Samouslužni aparati moraju imati sistem plaćanja sa povratom kusura i više mogućnosti odabira toplih i hladnih napitaka uz mogućnost doziranja šećera kao i više mogućnosti odabira snack konditorskih proizvoda.

 

II USLOVI ZA UČEŠĆE

1. Pravo prijave za učešće u javnom oglasu imaju sva fizička lica, obrtnici, te pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini.

2. Početni iznos zakupnine je 500,00 KM bez pripadajućeg PDV-a.

3. Prijava/ponuda obavezno sadrži: o podatke o podnosiocu ponude:

■ za fizička lica: ime i prezime, adresa i broj telefona;

■ za pravna lica: naziv, adresa i sjedište, broj telefona;

■ za obrte: naziv obrta, ime i prezime obrtnika, sjedište obrta, broj telefona; o iznos ponuđene zakupnine, bez PDV-a;

■ potpis podnosioca prijave/ovlaštenog lica;

 

Uz prijavu obavezno priložiti: o dokaz o uplati pologa/kaucije (svi učesnici dostavljaju);

■ ovjerenu izjavu da podnosilac ponude nema duga prema Gradu Zenica po osnovu KGZ, KN,

zakupnine ili po bilo kojem osnovu (svi učesnici dostavljaju); o pisanu izjavu Ponuđača (ovjerena pečatom i potpisom) o obavezi da se samouslužni aparati redovito obilaze, dopunjuju svježim, kvalitetnim napitcima i zdravstveno ispravnim proizvodima, rokovima trajanja, a sve u skladu sa higijenskim minimumom i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast (svi ponuđači dostavljaju); o za fizička lica: kopija lične karte; o za pravna lica:

■ rješenje o upisu u sudski ili drugi registar (ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

■ uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) - ovjerena kopija,

■ PDV broj - ako je u sistemu PDV-a, u suprotnom ovjerenu izjavu da nije u sistemu PDV-a,

■ dokaz da su plaćeni direktni porezi (original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana) o za obrte: rješenje o registraciji djelatnosti (original ili ovjerena kopija)

Napomena: fizička lica koja se prijave na Javni oglas i koja budu izabrana kao najpovoljniji ponuđači bit će dužna u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti rješenje o registraciji djelatnosti (obrta).

Svi podaci u prijavi moraju biti čitko popunjeni i bez ispravki.

 

III OSTALE ODREDBE

1. Zakup dijela poslovnog prostora se izdaje na period od tri (3) godine.

2. Svi ponuđači dužni su uplatiti polog/kauciju u iznosu od 500,00 KM direktno na račun Grada Zenice otvoren kod BBI d.d. Sarajevo, broj: 1413555320016107, Vrsta prihoda 721122.

3. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

4. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu najvišu cijenu zakupnine, Komisija će pozvati ponuđače da u roku od 48h ponude u zatvorenoj koverti novi iznos zakupnine.

5. Ponuđaču čija ponuda bude izabrana, uplaćeni polog/kaucija uračunava se u zakupninu, a ostalima se vraća, dok u slučaju da ponuđač čija ponuda bude izabrana odustane od ponude odnosno odbije zaključiti Ugovor, uplaćeni polog se ne vraća.

6. Rok za sklapanje Ugovora je osam (8) dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a deset dana za postavljanje i ugradnju samouslužnih aparata.

 

IV NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

1. Krajnji rok za podnošenje prijava/ponuda na protokol Grada Zenice je najkasnije do 12.05.2021. godine do 12:00 sati. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

GRAD ZENICA

Služba za privredu i upravljanje razvojem "Prijava na Javni oglas za davanje u zakup prostora za postavljanje samouslužnih aparata za tople i hladne napitke i aparata sa konditorskim proizvodima - NE OTVARATI".

2. Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 12.05.2021. godine u 13:00 sati u velikoj sali Gradskog vijeća uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su dostavila ponude ili njihovi ovlašteni predstavnici.

3. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se obratiti u Službu za privredu i upravljanje razvojem na broj 032/447-699 ili mobitel 062/997-728.

4. Grad Zenica zadržava pravo mogućnosti neprihvatanja niti jedne ponude odnosno poništavanja Javnog oglasa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: