Izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora - Prostor u holu zgrade Foča predviđen za kafeteriju

Datum objave: 03.10.2016. 10:54 / Izvor: Unsko-sanske novine, 30.09.2016.

Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica "Dr. lrfan Ljubijankić" Bihać

Broj: 13 280/ 16.

U Bihaću, 26.09.2016.godine

 

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine F BiH", br. 46/10 i 75/13) i Odluke Upravnog odbora br. 22-6/16. od 10.06.2016. godine, a na temelju pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva broj:06-37-3121/16. od 01.06.2016. godine, direktor ZU Kantonalne bolnice "Dr. lrfan Ljubijankić" Bihać objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

I - OPĆI PODACI 0 ZAKUPODAVCU:

a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova kantonalna bolnica "Dr. lrfan Ljubijankić" Bihać (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

b) Sjedište: Darivalaca krvi br.67, 77000 Bihać

c) Telefon: ++387 37 318 800

d) faks: ++387 37 318 880

e) E-mail: bolnica@kbbihac.ba

 

II - PREDMET JAVNOG NADMETANJA:

Predmet javnog nadmetanja je zakup viška nemedicinskog prostora zakupodavca na period od 1 (jedne) godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

r/br

Lokacija i namjena prostora

Površina

Minimalna početna cijena mjesečnog zakupa

Režijski troškovi

1.

Prostor u holu zgrade "Foča" predviđen za kafeteriju

8 m2

950,00 KM

Snosi zakupodavac

 

Površina se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez suglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu navedenih površina.

 

III- PRAVO UČEŠĆA:

a) Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sva pravna/fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti koja uključuju pripremanje i prodaju toplih i hladnih napitaka (ugostiteljstvo).odnosno koja registracijom i odobrenjem nadležnih tijela mogu dokazati ovlaštenost i sposobnost za učešće.

b) Lica koja učestvuju u javnom pozivu su dužna uplatiti iznos od 100,00 KM (jednustotinu konvertibilnih maraka) na transakcijski račun ZU kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać broj: 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. kao jemstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude (dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečećenoj koverti).

c) Višak nezdravstvenog prostora koji se daje u zakup, predaje se i uzima u viđenom stanju, a sve pripremne radnje vezane za postavljanje i održavanje, pribavljanje eventualnih potrebnih odobrenja propisanih važećom zakonskom regulativom je trošak kojeg snosi zakupac.

d) Davanje prostorija u podzakup nije dozvoljeno.

 

IV - SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda treba sadržavati sljedeće:

a) iznos ponuđene zakupnine, s tim da ne može biti manja odpočetne cijena mjesečnog zakupa utvrđenog ovim pozivom,

b) izjavu da se navedeni prostor ne može izdavati u podzakup, odnosno da se može koristiti isključivo u svrhu definirane namjene predviđene ovim pozivom,

c) izvod iz sudskog registra/rješenja Općinskog organa uprave, sjedište, naziv firme/obrta, odgovorne osobe i kontakt telefon,

d) izjavu ponuđača da prihvata sve uslove javnog poziva

 

V- VISINA NAKNADE ZA ZAKUP:

Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora a naknada se plaća do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

Bolnica će na iznos naknade obračunati PDV.

U zakupninu se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

VI - ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

a) Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na pro-tokol na adresi sjedišta Zakupodavca najkasnije do 20.10.2016. godine (četvrtak) u zapečećenoj neprozirnoj koverti sa naznakom: "Ponuda za dodjelu u zakup prostora za kafeteriju "NE OTVARAJ" - otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

b) Ponude i dokazi se predaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji u jednom primjerku.

c) Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol Zakupodavca nakon roka označenog u tački a) neće se uzeti u razmatranje.

d) Zakupodavac pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća.

 

VII - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u sali Upravne zgrade Bolnice, na adresi Darivalaca krvi br. 67, dana, 21. oktobra 2016. godine (petak), s početkom u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uslov predočenja ovlasti ili punomoći.

Ponuđači će biti pismeno obaviješteni o konačnim rezultatima izbora (uključujući i odluku o eventualnom poništenju).

 

VIII - DOKAZI O SPOSOBNOSTI:

Ponuđači moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

a) izvod iz sudskog registra/ rješenja o obavljanju djelatnosti ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje (ovjerena kopija),

b) potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te poziva na broj klijenta,

c) Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100,00 KM (uplata na žiro račun 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d.)

d) Izjavu ponuđača da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvati sklapanje ugovora o zakupu, da u cijelosti prihvaća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

e) Izjava ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji za njihovo učešće u postupku javnog nadmetanja u smislu člana 45.Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

IX - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine koja udovoljava svim uvjetima iz točke VIII. ovog poziva.

 

X - IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Rok zaključenja ugovora o zakupu je 8 (osam) dana od dana primitka obav-ijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a Zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora o zakupu prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.

 

XI - POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Zakupodavca vraća se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana jzbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude.

 

XII - OBJAVA JAVNOG POZIVA

Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će se u sredstvima javnog informiranja, dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na WEB stranici i oglasnoj ploči Bolnice.

 

 

DIREKTOR

Prim.dr. Smail Dervišević

specijalista urolog

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: