Izdavanje u zakup viška zdravstvenih kapaciteta u Zavidovićima

Izvor: Oslobođenje, 27.04.2014.

JAVNA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA 

ZAVIDOVIĆI

Broj: 01.02-02-217

Datum: 24.4.2014. godine

 

Na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH, br. 46/10) i člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (Sl. novine FBiH, br. 28/12), direktor Javne ustanove "Dom zdravlja " Zavidovići objavljuje               

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup viška zdravstvenih kapaciteta

1. OPSTI PODACI O ZAKUPODAVCU

NAZIV: Javna ustanova "Dom zdravlja " Zavidovići

SJEDIŠTE: Zavidovići, Ul. Gazihusrefbegova br. 25

TELEFON: 032/878-877

FAX: 032/878-877

MAIL: polikzav@bih.net.ba

2. PREDMET ZAKUPA

Zdravstveni kapaciteti koji su predmet davanja u zakup su slijedeći:

2.1. Poslovni prostor u dijelu Javne ustanove "Dom zdravlja" u Zavidovićima, Ul. Gazihusrefbegova 25, površine 63,20 m2 upisane u p.l. br. 214 KO Zavidovići DR SV "Dom zdravlja" sa dijelom posjeda 1/1 k.č. 1227/5 ZV "CIGLANE" sa poslovnim prostorom u Vozući (apotekarski depo) površine 40,80 m2 upisane u p.l. br. 111 KO Vozuća kao Dr. SV "Dom zdravlja sa dijelom posjeda 1/1 k.č. 82 zv. Debeli Lug - namjena apotekarska djelatnost.

2.2. Dio poslovnog prostora u Zavidovićima ul. Safvet-bega Bašagića bb, površine 131,90 m2 upisane u p.l. broj 214 KO Zavidovići, kao DR SV "Dom zdravlja" sa dijelom posjeda 1/1 k.č. 1144 "PETRA DOKIĆA" - namjena apotekarska djelatnost.

Ponuda koja bude dostavljena samo za jedan od poslovnih prostora opisanih u podtački 2.1. biće odbačena kao neprihvatljiva, odnosno formalno neispravna iz razloga što oba poslovna prostora čine jednu cjelinu u pogledu planiranog izdavanja u zakup.

3. RADNO VRIJEME ZAKUPLJENIH PROSTORIJA

Zakupac koji bude koristio poslovni prbstor u dijelu Javne ustanove "Dom zdravlja" u Zavidovićima, Ul. Gazihusrefbegova 25, površi- ne 63,20 m2 u kojem se obavlja apotekarska djelatnost dužan je da osigura rad u dvije smjene od 7 do 22 sata, a što će biti i uslov u ugovoru o zakupu.

U ostalim poslovnim prostorijama osigurava se rad u jednoj smjeni.

4. POČETNA CIJENA ZAKUPA I NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE

Za poslovne prostore iz tačke 2. koji se nalaze u Ulici Gazihusrefbegova 25 i Safvet-bega Bašagića bb, početna zakupnina iznosi 15,00 KM/m2 bez PDV-a mjesečno, dok za poslovni prostor (apotekarski depo) u Vozući početna zakupnina iznosi 5,00 KM/m2 bez PDV-a mjesečno.

Na ponuđenu cijenu zakupnine će se obračunati PDV u skladu zakonom.

Zakupnina za prva tri mjeseca platit če se unaprijed. Zakupnina može biti plaćena i u cijelosti.

5. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća ima pravno i fizičko lice koje:

- je registrovano za obavljanje apotekarske djelatnosti i koje ima kadar potreban za rad u apotekarskoj djelatnosti u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti (Sl. novine FBiH, br. 40/10);

- nije pod stečajem ili pred likvidacijom ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini;

- nije predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

- nije osudeno sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

- nije proglašeno krivim za teži profesionalni prekršaj od nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina .prije dostavljanja ponude;

- je ispunilo obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini;

- je ispunilo obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini.

- lica koja imaju rješenje nadležnog ministarstva zdravstva o ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i rad apoteke u predmetnim poslovnim prostorima, kao i lica koja dostave- garanciju od nadležne institucije (Ministarstvo zdravstva ZE-DO kantona) da će do zaključivanja ugovora o zakupu pribaviti rješenje o ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i rad apoteke u predmetnim poslovnim prostorima od nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva.

6. VREMENSKI PERIOD ZAKUPA

Ugovori o zakupu zaključuju se na odreden vremenski period, odnosno do 31.12.2014. godine.

7. SADRŽAJ PONUDE

Obavezan sadržaj ponude definisan je u tenderskoj dokumentaciji.

8. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA O ZAKUPU

Kriterij za dodjelu ugovoia o zakupu je ekcnomski najpovoljnija ponuda.

Za ocjenu ekonomski najpovoljnije ponude primjenjuju se slijedeći potkriteriji:

1. najveća ponudena cijena zakupa učešće 80 bodova

2. najpovoljniji način plaćanja učešće 10 bodova

3. sveobuhvatnost ponude učešće 10 bodova

Detaljan način dodjele bodova opisan je u tenderskoj dokumentaciji.

Ponudači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje ne budu formirane u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije biće odbačene kao neprihvatljive.

9. OCJENA PONUDE

Ugovor o zakupu predmetnih poslovnih prostora dodjeljuje se ponudaču koji bude dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Ponude koje nisu formirane u skladu sa opisom i kriterijima predmetnog javnog oglasa bit će odbačene kao neprihvatljive, odnosno formalno neispravne.

10. USLOVI UGOVORA

Javna ustanova "Dom zdravlja" Zavidovići u svojstvu zakupodavca zaključuje ugovor o zakupu sa izabranim najpovoljnijim ponudačem na odreden vremenski period kao što je opisano u tački 6. ovog javnog oglasa.

Ponudač koji bude imao najpovoljniju ponudu prije zaključenja ugovora o zakupu obavezan je da dostavi lješenje o ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i rad apoteke u predmetnim poslovnim prostorima izdato od nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva.

U slučaju da najpovoljniji ponudač ne dostavi navedeno rješenje o ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra do ostavljenog roka, JU "Dom zdravlja" Zavidovići neće zaključiti ugovor o zakupu sa odabranim ponuđačem, jer se predmetni prostori izdaju isključivo radi obavljanja apotekarske djelatnosti.

11. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu "Oslobođenje".

Ponude se dostavljaju putem pošte ili lično na adresu Javne ustano- ve "Dom zdravlja" Zavidovići, Gazihusrefbegova 25, Zavidovići sa naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora  (NAVESTI BROJ POSLOVNOG PROSTORA IZ OVOG OGLASA npr. 2.1. ili 2.2.) - NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA." U slučaju da dva ili više ponudača ostvare isti broj bodova prilikom ocjene ponuda prednost će se dati ponuđaču koji već ima rješenje o ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i rad apo- teke u predmetnim poslovnim prostorima.

Javno otvaranje ponuda obavit će se u srijedu, 7.5.2014, u sali za | sastanke u JU "Dom zdravlja" Zavidovići sa početkom u 14 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresirani ponudači koji su dostavili blagovremene ponude.

Zainteresirani ponudači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju za 20.00 KM i mogu je izuzeti u JU "Dom zdravlja" Zavidovići ili tražiti dostavu iste na adresu zainteresiranog ponuđača, a mogu i razgledati poslovne prostore koji su predmet ovog javnog oglasa svaki radni dan od 7 do 15 sati. uz prisustvo ovlaštenog predstavnika JU "Dom zdravlja" Zavidovići.

Tenderska dokumentacija može se uplatiti na žiro-račun br. 1610550009120069 otvoren kod Raiffesen bank d.d. BiH ili na blagajni ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće razmatrati.

 

DIREKTOR

prim. dr. Halid Muhić 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: