(izmjena dnevnog reda) Sazivanje Skupštine društva

Izvor: Dnevni Avaz, 29.04.2014.

„SARAJEVSKI KISELJAK" d.d. Kiseljak,

Kraljice Mira 7

- NADZORNI ODBOR -

Broj: 506-1-2/14 Kiseljak, 25.04.2014. godine

 

Na temelju članka 242. i 243. Zakona o gospodarskim društvima (,,S1. novine F BiH" br. 23/99, 45/00, 2/02,6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), članka 26. i 28. Statuta „SARAJEVSKI KISELJAK" zatvoreno dioničko društvo za eksploataciju mineralnih voda i plinova Kiseljak (dalje u tekstu: Društvo) i Prijedloga za izmjenu dnevnog reda skupštine dioničara Jamnice d.d. Zagreb od 22.04.2014. godine, Nadzorni odbor Društva o b j a v lj u j e

 

OBAVIJEST

O IZMJENI DNEVNOG REDA SKUPŠTINE DRUŠTVA „SARAJEVSKI KISELJAK" d.d. Kiseljak

Skupština Društva „SARAJEVSKI KISELJAK" d.d. Kiseljak sazvana je za dan 06.05.2014. godine (utorak) sa početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva u Kiseljaku, ul. Kraljice Mira 7 (sjedište Društva) o čemu je objavljena Obavijest o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja iste u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 15.04.2014. godine.

Jamnica d.d. Zagreb kao dioničar sa 96,5610 % dionica sa pravom glasa je svojim pismenim aktom od 22.04.2014. godine predložilo izmjenu dnevnog reda skupštine koja je sazvana u smislu da se u Dnevni red doda 4. i 5. točka Dnevnog reda, i to:

4. Donošenje odluke kojom se izražava suglasnost da Društvo (Sarajevski Kiseljak d.d. Kiseljak) u svojstvu jamca sudjeluje i sklopi ugovor o kreditu, koji sklapa Agrokor d.d. kao korisnik kredita, J.E Morgan kao davatelj kredita, uz jamstvo određenih povezanih društava Agrokora d.d., kao i davanje suglasnosti direktoru Društva da u ime i za račun Društva preuzme jamstvo i zaključi svaki ugovor kojeg je Društvo ugovorna strana, a koji se odnose na navedeni pravni posao

5. Donošenje odluke kojom se izražava suglasnost da Društvo (Sarajevski Kiseljak d.d. Kiseljak) u svojstvu jamca sudjeluje i sklopi ugovor o kreditu, koji sklapa Agrokor d.d. kao korisnik kredita, UBS kao davatelj kredita, uz jamstvo određenih povezanih društava Agrokora d.d., kao i davanje suglasnosti direktoru Društva da u ime i za račun Društva preuzme jamstvo i zaključi svaki ugovor kojeg je Društvo ugovorna strana, a koji se odnose na navedeni pravni posao

Prijedlog za izmjenu dnevnog reda skupštine koja je sazvana dioničara Jamnice d.d. Zagreb od 22.04.2014. godine je podnesen u zakonskom roku od osam dana od dana objavljivanja Obavijesti o dnevnom redu, mjestu, datu- mu i vremenu održavanja Skupštine Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

g. Ivica Sertić v.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: