(izmjena i dopuna plana javnih nabavki u 2016. godini) Nabavka antivirus licenci za 2017. godinu, računara i računarske opreme, ugradnja čilera, kompjuterske opreme, usluga poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju za 2016. 2017. i 2018. Godinu, press klipinga, web monitoringa i monitoringa elektronskih medija, izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji i revitalizaciji objekta Kula u Bijeloj, radova na sanaciji i rekonstrukciji dijela postojećeg stambeno poslovnog objekta bivši Merkur

Datum objave: 30.09.2016. 12:47 / Izvor: Akta.ba, 28.09.2016.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

GRADONAČELNIK

 

Broj predmeta: 13-000013/16

Broj akta:         01.1-0100DA-0122/16

Datum, 16.9.2016. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08 i 14/10, 28/12) i člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNE NABAVKE U BRČKO DISTRIKTU BIH U 2016. GODINI

broj: 13-000013/16, broj akta: 01.1-0100DA-0021/15 od 23.2.2016. godine

 

Član 1.

Usvaja se izmjena i dopuna Plana nabavke roba, usluga i radova za ugovorni organ Brčko distrikt BiH u 2016. godini, broj: 13-000013/16, broj akta: 01.1-0100DA-0021/15 od 23.2.2016. godine za potrebe Kancelarije gradonačelnika prema zahtjevu za izmjenu i dopunu Plana nabavke, broj: 13-000013/16 od 30.8..2016. godine, Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, broj: 13-001948/16 od 5.9.2016. g., Pravosudne komisije, broj: SuPK-1316/16 od 15.9.2016. godine, Policije BD BiH, broj: 14.04.1-13- 59961/16 od 19.9.2016.godine, Kancelarije a upravljanje javnom imovinom, broj: 13-000013/16, broj akta: 16-0335SS-119/16 od 16.9.2016. godine i Direkcije za finansije, broj: 13.3.041-632/16 od 16.9.2016. godine, koji se odnosi na sljedeće izmjene i dopune Plana, tako što:

 

I.

1. A. / U dijelu Plana javne nabavke - usluge - redni broj 183 - „Prilozi na lokalnim internet portalima" za potrebe Sektora za informisanje, briše se u cjelosti.

Obrazloženje

Nakon usvajanja budžeta za 2016. godinu uočeno je da nisu odobrena sredstva za finansiranje navedene nabavke.

 

II        

B/U dijelu Plana javne nabavke - usluge - redni broj 182 - „Press kliping, Web monitoring i monitoring elektronskih medija za 2017. godini za potrebe Sektora za informisanje, vrši se izmjena vrste postupka nabavke koja sada glasi:

Procijenjena vrijednost nabavke: 5.480,00 bez uračunatog PDV-a

Šifra nabavke: 64216200-5

Vrsta postupka: Direktni postupak

Okvirni datum pokretanja postupka: septembar 2016. godine

Izvor finansiranja: Budžet 2016. godine

Obrazloženje

Planirani zahtjevi za nabavku su smanjeni pa je došlo do prilagođavanja realnim budžetskim okvirima a time i do izmjene postupka nabavke..

 

III       

2. A. / U dijelu Plana javne nabavke - robe - redni broj 369 -„Nabavka antivirus licenci za 2017. godinu" za potrebe Pododjeljenja za informatiku, vrši se izmjena podataka, koji sada glase: Predmet nabavke: Nabavka antivirus licenci - produženje za 2017. godinu Okvirni datum pokretanja postupka: septembar 2016. godine

Okvirni datum zaključenja ugovora: novembar 2016. godine

Izvor finansiranja: Tekući budžet 2016. godine

Obrazloženje

Plaćanje licenci se do sada vršilo iz sredstava kapitalnog budžeta za period od godinu dana a sada je Direkcija za fmansije zahtijevala da se sredstva planiraju u tekućem budžetu na kodu 613900.

 

IV        

3.  A/ U dijelu Plana javne nabavke - usluge - za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH, dodaje se nova stavka koja glasi:

Predmet nabavke: Pružanje usluga poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju za 2016. 2017. i 2018. godinu

Procijenjena vrijednost nabavke: 411.000,00 KM bez uračunatog PDV-a

Šifra nabavke:64110000-0 - poštanske usluge

Vrsta postupka: Otvoreni postupak - okvirni sporazum

Okvirni datum pokretanja postupka: septembar 2016. godine

Okvirni datum zaključenja ugovora: decembar 2016. godine

Izvor finansiranja:budžeti 2016. 2017. i 2018. godine

Obrazloženje:

Nabavka je planirana u 2015. godini ali postupak nije okončan dodjelom ugovora tako daje neophodno provesti postupak nabavke u 2016. godini.

 

V         

4.  A/ U dijelu Plana javne nabavke - usluge - za potrebe Policije Brčko distrikta BiH, dodaje se nova stavka koja glasi:

Predmet nabavke: Usluge poštanskog domaćeg i međunarodnog saobraćaja za 2016. 2017. i 2018. godinu

Procijenjena vrijednost nabavke: 96.153,80 KM bez uračunatog PDV-a Šifra nabavke:64110000-0 - poštanske usluge Vrsta postupka: Otvoreni postupak - okvirni sporazum Okvirni datum pokretanja postupka: septembar 2016. godine Okvirni datum zaključenja ugovora: decembar 2016. godine Izvor flnansiranja:budžeti 2016. 2017. i 2018. godine

Obrazloženje:

Nabavka je planirana u 2015. godini ali postupak nije okončan dodjelom ugovora tako daje neophodno provesti postupak nabavke u 2016. godini.

 

VI

5.  A/ U dijelu Plana javne nabavke - robe - za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, dodaje se nova stavka koja glasi:

Predmet nabavke: Nabavka računara i računarske opreme

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 KM bez uračunatog PDV-a

Šifra nabavke: 30200000-1

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Okvirni datum pokretanja postupka: oktobar 2016.godine

Okvirni datum zaključenja Ugovora: decembar 2016.godine

Izvor finansiranja: kapitalni budžet 2016 - „Nabavka računarske i druge uredske opreme, nabavka razne opreme za održavanje objekata

Obrazloženje:

Sredstva za nabavku odobrena u budžetu 2016. godine.

 

6. B/ U dijelu Plana javne nabavke - radovi - za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, dodaje se nova stavka koja glasi:

Predmet nabavke: Radovi na sanaciji i rekonstrukciji dijela postojećeg stambeno poslovnog objekta bivši „Merkur".

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 KM bez uračunatog PDV-a

Šifra nabavke: CPV 45232141-2;

Vrsta postupka:otvoreni postupak

Okvirni datum pokretanja postupka: septembar 2016.godine,

Okvirni datum zaključenja Ugovora: decembar 2016.godine,

Izvor finansiranja:kapitalni budžet 2015.godine, "Rekonstrukcija zgrade „Merkura". Šifra projekta (6440)

 

Obrazloženje

Nastavak rekonstrukcije objekta Merkura.

7.   C/ U Odluci o izmjeni i dopuni Plana nabavke u Brčko distriktu BiH u 2016.godini, broj: 13-000013/16, broj akta : 01.1-0100DA-0050/15 od 5.4.2016.godine u Članu 1 Odluke, koji se odnosi na Kancelariju za upravljanje javnom imovinom, u dijelu Plana nabavke radova ( stav C., tačka 6.) i tačka., a odnosi se na nabavku „Radovi na rekonstrukciji, sanaciji i revitalizaciji objekta „Kula" u Bijeloj", mijenja se procjenjena vrijednost nabavke koja je iznosila „60.000,00 KM bez uračunatog PDV-a", a sada procijenjena vrijednost nabavke glasi: „70.000,00 bez uračunatog PDV-a"

Obrazloženje

Dostavljena je nova procjena vrijednosti nabavke od strane stručne službe.

 

VII

8.   A/ U dijelu Plana javne nabavke - robe - za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, dodaje se nova stavka koja glasi:

Predmet nabavke:Nabavka i ugradnja čilera

Procijenjena vrijednost nabavke:55.550,00 KM bez uračunatog PDV-a

Šifra nabavke:39717200-3

Vrsta postupka: otvoreni postupak

Okvirni datum pokretanja postupka:decembar 2016. godine

Okvirni datum zaključenja Ugovora: mart 2017. godine

Izvor finansiranja:kapitalni budžet 2016. godine

Obrazloženje

Usvojena sredstva za nabavku u budžetu 2016. godine.

 

9. B/ u dijelu Plana javne nabavke - robe - za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, dodaje se nova stavka koja glasi.

Predmet nabavke: Nabavka kompjuterske opreme

Procijenjena vrijednost nabavke:25.640,00 KM

Šifra nabavke: 30200000-1

Vrsta postupka: otvoreni postupak

Okvirni datum pokretanja postupka:oktobar 2016. godine Okvirni datum zaključenja Ugovora: septembar 2017. godine Izvor finansiranja:kapitalni budžet 2016. godine

 

Obrazloženje

Usvojena sredstva za nabavku u budžetu 2016. godine.

10. A/ u dijelu Plana javne nabavke - usluge - za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, dodaje se nova stavka koja glasi:

Predmet nabavke: Nabavka usluga poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju 

Procijenjena vrijednost nabavke: 345.000,00 KM

Šifra nabavke: 64110000-0

Vrsta postupka: otvoreni postupak - okvirni sporazum

Okvirni datum pokretanja postupka:septembar 2016. godine

Okvirni datum zaključenja Ugovora: decembar 2016. godine

Izvor finansiranja:bužet 2016. 2017. i 2018. godine

 

Obrazloženje:

Nabavka je planirana u 2015. godini ali postupak nije okončan dodjelom ugovora tako daje neophodno provesti postupak nabavke u 2016. godini.

 

Član 2.

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: