(izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu) Nabavka usluga servisiranja i popravke vozila i radnih mašina, bankarskih usluga - vođenje transakcijskogračuna u unutrašnjem platnom, prometu sa opcijom elektronskog bankarstva, održavanja parking automata i korišćenje softvera na parking rampama, održavanja računarskih programa i raznih alata (operativnog sistema, servisiranja računara, štampača i kopir aparata, kolektivnog osiguranja svih zaposlenih radnika, održavanja, dopune softverskih modula i dorade komunalno - informacionog sistema, održavanja računovodstvenog programa, vođenja poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, registracije i tehničkog pregleda motornih vozila, osiguranja motornih vozila i radnih mašina, marketinških usluga - promocija, reklama i oglašavanja putem medija, usluga izrade akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini

Datum objave: 20.09.2016. 12:26 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2016.

JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ GRADA DOBOJ" d.o.o.

 

Broj: 01-2110/16

Datum: 19.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 26. Statuta Javnog preduzeća „Direkcije za izgradnju i razvoj grada Doboj" d.o.o., v.d. direktora preduzeća je donio :

 

IZMJENU I DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

- Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboj" d.o.o. -

 

Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu JP „DIRG" d.o.o. Doboj, a koju je donio privremeni Nadzorni odbor preduzeća broj: 01-2109/16 od 19.08.2016. godine, v.d. direktora preduzeća Direkcije donosi izmjenjeni i dopunjeni Plan javnih nabavki za 2016. godinu i to:

 

Red.br-

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRNJ

PROCNJENjENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

VRSTA POPUSTA

UGOVOR/OKVIRNI SPORAZUM/ NARUDžBENICA

OKVIRNO VRIJEME POKRETANjA POSTUPKA

Okvirno vrijeme zaključena Ugovora/ Okvirnog sporazuma / Narudžbenice

IZVOR FINANSIRANjA

I Robe

1.

Nabavka pogonskog goriva, maziva i ostalih pratećih roba za vozila JP „DIRG" d.o.o.

09132100-4 09134220-5 24951100-6

15.000,00

2

Ugovor

III kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

2.

Nabavka autoguma za vozila JP „DIRG" d.o.o.

34351100-3

10.000,00

2

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

3.

Nabavka radnih uniformi

18110000-3

6.000,00

1

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

4.

Nabavka znakova i dopunskih tabli

44423400-5

8.000,00

2

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

5.

Nabavka kancelarijskog i ostalog potrošnog materijala i sitnog inventara

30192000-1

6.000,00

1

Ugovor

III kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

6.

Nabavka tonera, DRUM-ova i slične potrošne robe

30125100-2

6.000,00

1

Ugovor

III kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

7.

Nabavka računara i računarske opreme

30200000-1

6.000,00

1

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

8.

Nabavka materijala za iscrtavanje horizontalne signalizacije

44812320-4

6.000,00

1

Ugovor

II kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

 

9.

Nabavka roba za reirezentaciju uprave preduzeća, sredstava za ličnu higijenu radnika i higijenu kancelarijskog prostora

15000000-8

6.000,00

1

Ugovor

IV kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

10.

Nabavka raznog ručnog alata i ostale opreme za potrebe JP „DIRG" d.o.o.

44512000-2

6.000,00

1

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

II USLUGE

11.

Nabavka usluge servisiranja i popravke vozila i radnih mašina

50112000-3

9.000,00

2

Ugovor

III kbartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

12.

Nabavka bankarskih usluga - vođenje transakcijskogračuna u unutrašnjem platnom

prometu sa opcijom elektronskog bankarstva

66110000-4

6.000,00

1

Ugovor

II kavrtal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

13.

Nabavka usluge održavanja parking automata i korišćenje softvera na parking rampama

50316000-3

30.000,00

2

Ugovor

IV kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

14.

Nabavka usluge održavanja

računarskih programa i raznih alata (operativnog sistema \\đps1o\Ub i M8 OŠse- a)

72267000-4

6.000,00

1

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

15.

Nabavka usluge održavanja i servisiranja računara, štampača i kopir aparata

50313200-4

6.000,00

1

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

16.

Nabavka usluge kolektivnog osiguranja svih zaposlenih radnika u JP „DIRG" d.o.o.

66512000-2

6.000,00

1

Ugovor

IVkvatal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

17.

Nabavka usluge održavanja, dopune softverskih modula i dorade komunalno - informacionog sistema

72212700-6

6.000,00

1

Ugovor

III kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

18.

Nabavka usluge održavanja računovodstvenog programa „RAŽNESŽ"

72261000-2

6.000,00

1

Ugovor

U toku godine

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

19.

Nabavka pružanja usluga vođenja poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu

71317200-5

6.000,00

1

Ugovor

IIIkvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

                                                                                                                                                                                         

20.

Nabavka usluge registracije i tehničkog pregleda motornih vozila u vlasništvu JP „DIRG" d.o.o.

71631200-2

6.000,00

1

Ugovor

IV kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

21.

Nabavka usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina u vlasništvu JP „DIRG" d.o.o.

66514110-0

6.000,00

1

Ugovor

IV kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

22.

Nabavka marketinških usluga - promocija, reklama i oglašavanja putem medija za potrebe JP „DIRG" d.o.o.

79340000-9

48.500,00

2

Ugovor

I kvartal

Do kraja 2016 godine

Vlastita sredstva (buđet)

23.

Nabavka usluge izrade akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini

90711100-5

6.000,00

1

Ugovor

I kvartal

 

Vlastita sredstva (buđet)

 

U cilju zaključenja ugovora o javnoj nabavci roba, usluga nln radova po nabavkama datim u gore navedenoj tabeli, planira se provođenje sljedećih vrsta postupaka javnih nabavki predviđenih Zakonom o javnim nabavkama BiH i to: > Direktni sporazum (1), g- Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda (2),

Napomena:

• Nepredviđene i vanredne javne nabavke, kao i izuzeće od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama BiH, a koji su definisani članom 10. ovog Zakona, pokreću se na osnovu odluke Nadzornog odbora preduzeća, usvojene na osnovu prijedloga direktora Direkcije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: