(izmjena i dopuna) Sazivanje 28. (dvadeset i osme) redovne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 29.09.2016. 11:13 / Izvor: Nezavisne novine, 29.09.2016.

RŽR "LjUBIJA" a.d. PRIJEDOR

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR

 

Broj: PUO/Z/R/16

Dana: 22.09.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 272, stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Sr-pske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11 i 67/13), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Privremeni upravni odbor Društva je na svojoj 3. (trećoj) redovnoj sjednici, održanoj dana 22.09.2016. godine, donio Odluku kojom o bj a v lj uj e

 

IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA

 

za 28. (dvadeset i osmu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja je zakazana za dan 10.10.2016. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 11.00 časova, predlaže se sljedeća izmjena i dopuna dnevnog reda;

 

1. Tačka broj 3. mijenja se i glasi:

a) Informacija sa 26. (dvadeset i šeste) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

b) Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 26. (dvadeset i šeste) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

v) Informacija sa 27. (dvadeset i sedme) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

 

2. Ova izmjena i dopuna dnevnog reda za 28. (dvadeset i osmu) redovnu sjednicu Skušptine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, ima se objaviti u dnevnim novinama.

3. Ostale tačke dnevnog reda ostaju nepromijenjene.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Privremenog upravnog odbora

Draško Ljubičić, dipl.ing.el.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: