(izmjena) Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog objekta (skladište) Slimena

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 406-1-3-6-103/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 406-1-3-1-101/14
Datum objave obavještenja: 7.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH TELECOM DD SARAJEVO, DIREKCIJA TRAVNIK
Kontakt osoba: Direkcija Travnik, Bakaran Alina
Adresa: Prnjavor 11
Poštanski broj: 72270
Opština/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4200211100064
Telefon: 030519800
Faks: 030519820
Elektronska po{ta: travnik@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.5.a. mijenja se i glasi: 1.974.082,00.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 15.5.2014.
Odjeljak IV.3.b-1. mijenja se i glasi: 35,00 KM.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 22.5.2014, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 22.5.2014, vrijeme: 13:00,
mjesto: BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11
Travnik, glavna zagrada Direkcije Travnik.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Za preuzimanje/dobijanje tenderske
dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na
fax 030 509 813 ili na adresu za preuzimanje tenderske
dokumentacije navedenu u ovom obavještenju i predočiti dokaz o
izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku dokumentaciju.
Novčana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj
003-O/14 za Sanaciju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog
objekta (skladište) Slimena" iznosi 35,00 KM i uplaćuje se na račun
broj: 1020110000036926 kod Union banke Travnik (na nalogu je
potrebno navesti i PDV broj ponuđača; ili za inostrane ponuđače
iznos od 17,50 EUR, SNJIFT: RZBABA2S, IBAN Code:
BA391611000001248933. Tenderska dokumentacija se može
preuzeti i lično u Direkciji Travnik na adresi naznačenoj za
preuzimanje TD-a, uz pismeni zahtjev za preuzimanje TD-a - u
skladu sa stavom 1 ove tačke ili će ista na osnovu pismenog zahtjeva
biti poslana preporučenom poštom na adresu ponuđača. Ponuđač
TD-u može obezbijediti i na način da ista bude poslana brzom
poštom na trošak ponuđača uz obavezu da ponuđač navede i
dostavljača kojem će dati nalog za pruzimanje TD-a na adresi za
preuzimanje u Direkciji Travnik. Za troškove otkupa TD-e BH
Telecom će ponuđaču ispostaviti fakturu.
(F-6379-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: