(izmjena) Nabavka 123 kV prekidača i rastavljača

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 21-1-1-12-585/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 21-1-1-11-537/14
Datum objave obavještenja: 7.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Ezedin Livnjak
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 3.6.2014, vrijeme: 11:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 3.6.2014, vrijeme: 11:30,
mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul.
Marije Bursać 7a, Banja Luka, u Sali za sastanke.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 21-1-1-11-537/14
Date of publication: 7.4.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka
Contact person: Ezedin Livnjak
Address: Marije Bursać 7A
Postal code: 78000
Municipality/City: Banja Luka
Identification number: 4402369530009
Telephone: 051246500
Fax: 051246550
E-mail:admin@elprenosbih.ba
Internet address: www.elprenosbih.ba
I.2.Corrections:
Section III.3 is changed as: Date: 3.6.2014, Time: 11:00.
(F-7981-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: