(izmjena) Nabavka analizatora za toksikološku analizu (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Datum objave: 15.11.2019. 12:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.11.2019.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-844-8-412/19Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1255-1-1-844-3-365/19
Datum objave obavještenja 22.10.2019.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Valentina Gordić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
19.11.2019.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 2.12.2019. 09:00:00

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 2.12.2019. 10:00:00
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora, Univerzitetski klinički
centar Republike Srpske, ul. Dvanaest beba bb (zgrada Ginekologije,
kancelarija broj 23)

Odjeljak V mijenja se i glasi:
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno:naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-5745-1/19, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski kinički centar Republike Srpske, ul.Dvanaest beba b.b. Ponude se predaju lično na
protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 02.12.2019.godine do 9
časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve
troškove ponuđača u otvorenom postupku. Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje
vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14).


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-844-8-412/19
PODIJELI: