(izmjena) Nabavka dizel goriva za potrebe podružnica TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 258-1-1-12-1407/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 258-1-1-11-1308/14
Datum objave obavještenja: 17.3.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Ramiza Kukić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 6.5.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 13.5.2014, vrijeme: 13:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 13.5.2014, vrijeme: 14:00,
mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište
15, sala 145/II.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Zainteresovani ponuđači dužni su
dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u
kome će naglasiti da li će istu preuzeti lično ili ‘ele slanje poštom
(na navedenu adresu na zahtjevu) na ovlašteni fax broj: 00 387 33
751 759.
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svakim radnim
danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo
šetalište 15, (kancelarija br.310/IV) Kontakr osoba: Ramiza Kukić,
telefon:00 387 33 751 776
U skladu sa Članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 13.05.2014. godine u 14:00 sati
Mjesto otvaranja ponuda: JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo,Vilsonovo šetalište 15, sala 145/II
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, ra~un broj 1601060000004629, IBAN CODE :
BA391601020000013652, BIC/SNJIFT:VAKUBA22 u korist JP
EP BIH - Otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
2000008957,
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -
otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:2000008957.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 258-1-1-11-1308/14
Date of publication: 17.3.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: JP Elektroprivreda BiH d.d.d Sarajevo
Contact person: Ramiza Kukić
Address: Vilsonovo šetalište 15
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Centar
Identification number: 4200225150005
Telephone: 033751000
Fax: 033751759
Internet address: www.elektroprivreda.ba
I.2.Corrections:
Section III.2.a. is changed as: 6.5.2014.
Section III.3 is changed as:Date: 13.5.2014, Time: 13:00.
Section IV. is changed as: All interested bidders are reljuired to sub-
mit their request in written for submitting Tender documentation
with note will it be taken personally or to send it by post (to men-
tioned address on request) to fax : 00 387 33 751 759.
The Tender documents can be overtaken every working day (08,00
- 15,00 hrs.) at office of JP EP BiH d.d. Sarajevo, address Vilsonovo
{etali{te 15, ( Room No.310/IV). Contact person Ramiza Kuki},
phone: 00 387 33 751 776.
In Accordance with Article 3 point 6 of Instruction on aplication of
BiH low Public procurement, the Contracting body will have
comunications with biders only in written form.
Date and Time of Bids opening is: Date 13.05.2014. time 14:00
hours
Place of the Bids opening is: JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo,Vilsonovo šetalište 15, Room 145/II
The Tender documents can be overtaken personally , at the men-
tioned address or can be submitted by curier post, after having evi-
dence of the paying required costs.
Bidders outside Bosnia and Herzegovina are obliged to pay amount
for Tender Documentation redeem, through Vakufska banka d.d.
Sarajevo, acount 1601060000004629, IBAN CODE: BA
391601020000013652, BIC/SWIFT:VAKUBA22 in favor of JP
EPBIH -Tender documentation redeem No.2000008957
By given note for payment please note "all cost bear bidder, client"
(our..)
Bidders inside Bosnia and Herzegovina are paying trough
Sparkasse bank d.d. Sarajevo account 1990490176075902 in favor
of JP EP BiH d.d. Sarajevo - tender documentation redeem No
2000008957.
(F-6408-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: