(izmjena) Nabavka laboratorijskih usluga za potrebe provođenja mjera za sprečavanje i kontrolu virusnih bolesti kod riba i monitoringa avijarne influence kod divljih ptica i provođenje službenog uzorkovanja hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 483-1-2-12-80/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 483-1-2-11-74/14
Datum objave obavještenja: 14.4.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
Kontakt osoba: Mira Mišović
Adresa: RADIĆEVA 8/I
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200803700005
Telefon: 033565700
Faks: 033565725
Elektronska po{ta: javne.nabavke@vet.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 2.6.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 2.6.2014, vrijeme: 14:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 2.6.2014, vrijeme: 14:30,
mjesto: Ul. Radićeva 8/I, Sarajevo, sala za sastanke, I sprat.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 483-1-2-11-74/14
Date of publication: 14.4.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: State Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina
Contact person: Mira Mišović
Address: RADIĆEVA 8/I
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Identification number: 4200803700005
Telephone: 033565700
Fax: 033565725
E-mail:javne.nabavke@vet.gov.ba
I.2.Corrections:
Section III.2.a. is changed as: 2.6.2014.
Section III.3 is changed as: Date: 2.6.2014, Time: 14:00.
(F-8007-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: