(izmjena) Nabavka medicinske opreme za potrebe neurohirurgije: operacioni mikroskop, kraniotom, mikroset za mozak i kičmu, opšti set za kičmu...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA
"PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 381-1-1-12-66/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 381-1-1-11-55/14
Datum objave obavještenja: 20.1.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"
Kontakt osoba: Radeta Nedić, dipl.ing.maš.
Adresa: Kranjčevićeva 12
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200288400001
Telefon: 033285100
Faks: 033285110
Elektronska po{ta: hospital@obs.ba
Internet adresa:www.obs.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 14.4.2014, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 14.4.2014, vrijeme: 13:00,
mjesto: Javna ustanova Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš",
Kranjčevićeva broj 12, 71000 Sarajevo, Hirurška sala, I sprat
Stacionara (neboder).
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Nastavlja se postupak Javne nabavke
roba - Medicinska oprema za potrebe neurohirurgije, tender broj
02/14, objavljen u "Službenom glasniku BiH" broj 04/14.
Procurement notice in correction:
Procurement notice number: 381-1-1-11-55/14
Date of publication: 20.1.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: General Hospital "Prim. dr Abdulah Naka{"
Contact person: Radeta Nedić, dipl.ing.maš.
Address: Kranjčevićeva 12
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Identification number: 4200288400001
Telephone: 033285100
Fax: 033285110
E-mail:hospital@obs.ba
Internet address: www.obs.ba
I.2.Corrections:
Section I.2. Fax is changed as: .
Section I.2. Municipality/City is changed as: - .
Section I.2. Postal code is changed as: .
Section I.2. Telephone is changed as: .
Section III.3 is changed as:Date: 14.4.2014, Time: 12:00.
Section IV. is changed as: Continued the public procurement of
goods - Medical equipment for neurosurgery - Tender 02/14, pub-
lished in Official Gazette No. 04/14.
(F-5155-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: