(izmjena) Nabavka SN postrojenja zrakom izolovanog

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO ELDIS TEHNIKA D.O.O.
SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 182-1-1-6-184/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 182-1-1-1-179/14
Datum objave obavještenja: 26.5.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo
Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Za preuzimanje tenderske
dokumentacije, ponuđač je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na
e-mail sasa.nevesinjacŽelektroprivreda.ba ili na faks broj 033 779
622, sa dokazom o izvršenoj uplati nepovratne naknade troškova za
tendersku dokumentaciju. Tenderska dokumentacija se dostavlja
putem brze pošte na adresu naznačenu na zahtjevu za preuzimanje
tenderske dokumentacije, ili se preuzima lično u prostorijama
Ugovornog organa, svakim radnim danom od 09-14 h, uz
predočenje zahtjeva i dokaza za otkup tenderske dokumentacije.
Uplata otkupa tenderske dokumentacije sa dostavljenim zahtjevom
je uslov učešća na tenderu. Novčana naknada za tendersku
dokumentaciju sa naznakom "Tender broj 314-05-OTP/14" iznosi
30,00 KM i uplaćuje se na račun broj 1994970099866658, ili za
inostrane ponuđače iznos od 15,34 EUR; SNJIFT: RZBABA2S,
IBAN CODE BA39 16110000 0117 1139 (sa klauzulom sve
troškove snosi nalogodavac; OUR...). Za troškove otkupa
tenderske dokumentacije, Ugovorni organ će ponuđaču ispostaviti
fakturu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit
dostavljen do 17.06.2014. godine do 12:00 sati na faks broj 033 779
622.
Ponuđači koji su učestvovali u prethodno provedenom, a
poništenom postupku, i to na način da su otkupili tendersku
dokumentaciju i dostavili svoju ponudu za nabavku "SN
postrojenje zrakom izolovano", nisu dužni izvršiti otkup tenderske
dokumentacije. Ukoliko su zainteresovani za učešće u
ponovljenom postupku, dovoljno je da se obrate Ugovornom
organu sa zahtjevom za dostavu tenderske dokumentacije, bez
obaveze uplate novčane naknade..
(F-8445-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: