(izmjena) Nabavka tonera za štampače

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
ISPRAVKA DODATNE OBAVIJESTI
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 280-7-1-9-489/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 280-7-1-4-470/14
Datum objave obavještenja: 19.5.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak ?! mijenja se i glasi: Otvaranje ponuda će se obaviti u
komercijalnoj službi Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, dana
20.06.2014. godine u 11,00 sati.
Na koverti obavezno navesti:
KONKURENTSKI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJEŠTE-
NJA BROJ 15/14 - NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE
(ORIGINAL ILI EKVIVALENT)
Ne otvarati - Otvara komisija.
Odjeljak II.2.a mijenja se i glasi: Nabavka tonera za štampače (orig-
inal ili ekvivalent).
Odjeljak II.2.b mijenja se i glasi: Nabavka tonera za štampače (orig-
inal ili ekvivalent).
Odjeljak III.1 mijenja se i glasi:Datum: 20.6.2014, vrijeme: 10:00.
(F-8836-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: