(izmjena) Nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike vaskularnu hirurgiju

Datum objave: 05.03.2021. 11:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-71-8-83/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1255-1-1-71-3-44/21
Datum objave obavještenja 4.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Marko Tripić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
18.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 18.3.2021. 9:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora, Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije), Ul. Dvanaest beba
b.b.
Datum i vrijeme 18.3.2021. 10:00

Odjeljak V mijenja se i glasi:
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno:naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-15469-1/20, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, ul.Dvanaest beba b.b. Ponude se predaju lično na
protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 18.03.2021. godine do 9
časova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove
ponuđača u otvorenom postupku. Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme
prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14).

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-71-8-83/21
PODIJELI: