(izmjena) Nabavka usluga revizije investiciono-tehničke dokumentacije (idejnog projekta HE Janjići)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 258-1-2-6-1362/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 258-1-2-1-1275/14
Datum objave obavještenja: 24.2.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Ramiza Kukić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 15.4.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 22.4.2014, vrijeme: 13:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 22.4.2014, vrijeme: 14:00,
mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište
15, sala 145/II.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Zainteresovani ponuđači dužni su
dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u
kome će naglasiti da li će istu preuzeti lično ili žele slanje poštom
(na navedenu adresu na zahtjevu) na ovlašteni fax broj: 00387 33 75
17 59.
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svakim radnim
danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo
šetalište 15, (kancelarija br.310/IV) Kontakr osoba: Ramiza Kukić,
telefon:00387 33 751 776
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Mjesto otvaranja ponuda: JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo,Vilsonovo šetalište 15, sala145/II
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
10024570-P Revizija Idejnog projekta HE Janji}i IBAN CODE :
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -
otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:10024570 - P
Revizija Idejnog projekta HE Janjići.
(F-5100-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: