(izmjena) Nabavka virusnih transportnih podloga

Datum objave: 15.04.2021. 10:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.04.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

390-1-1-176-8-59/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 390-1-1-176-3-52/21
Datum objave obavještenja 31.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB 4400963610001
Kontakt osoba Zora Bilić
Adresa Jovana Dučića 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 491-600
Faks (051) 215-751
Elektronska pošta info@phi.rs.ba
Internet adresa www.phi.rs.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
22.4.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.4.2021. 12:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, 78000
Banja Luka
Datum i vrijeme 22.4.2021. 13:00

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Virusne transportne podloge

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Virusne transportne podloge (za respiratorne viruse) za molekularnu dijagnostiku i kulturu ćelija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

249999,99

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 22.4.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.4.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Transfer epruvete sa brisevima

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Transfer epruvete sa standardnim brisom za nazofaringealne uzorke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 22.4.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.4.2021. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
390-1-1-176-8-59/21
PODIJELI: